Eidanger kirke

av A. Schøning

Innhold


Murkirken
Navnet Eidangers skrivemåte i gamle dager - På et høit sted - Kirkens ydre - Stenkirker - Murkirkens tarvelighet - Skibet - Dørene - Veggene - Bumerke - Vinduene

Alterpartiet i skibet foran korbuen - Døpefonten - Kirkestoler - Loftet over skibet - Klokkehuset - Spir - Våbenhuset

«Koret hvor alteret stod» Korbuen - Mot øst - Det elste alter - Alteret stod i det nuværende sakristi - Kirkens østvegg og nordvegg

Forhold i den eldre del av middelalderen - Prekener i middelalderen

Nogen fra livet i den eldre del av middelalderen - Jordeboken - Kirkens eiere

Trebygningen
Trebygningen - Sorenskriver Norss - Tårnet - Orgel - Reparasjoner og annet Prestene i Eidanger - Kirkegården

Søk i boka:

Forord

Det er historisk forståelse jeg ønsker gi menigheten ved dette arbeide, så den kan høre hvad kirken selv forteller. Hvis boken blir utbredt i menigheten, håper jeg den kan gjøre nytte i den retning. Der findes ikke skriftlige oplysninger om opførelsen av Eidanger kirke.

Fordi kirken er meget gammel, minner den om sammenhengen mellem den nulevende menighet og de bortgangne slekter tross al forskjell i de skiftende tider. Den har været det gamle hjem for hele Eidanger.

Arkitekt Wilhelm Swensen i Porsgrund har med megen omsorg sørget for illustrasjonene til boken. Derved har han forøket bokens verdi, jeg er ham meget taknemmelig for det. Eidanger herredsstyre har bevilget 500 kr. til forleggeren hr. Kr. H. Dyring for å fremhjelpe bokens utgivelse. Jeg er forleggeren taknemmelig for hans store omsorg for boken. Blandt andre som har hjulpet til og som jeg vil takke, kan nevnes sogneprest Amlie, kirkevergen lærer Johs. A. Johnsen og hans hustru fru Mimmi Johnsen, som har gitt mig oplysninger om det elektriske lysanlegg, stud. jur. Corn. Schilbred, som har gitt mig oplysninger om sorenskriver Norss, kirkesanger Johan Vamraak, bankdirektør Olav Versvik, som av interesse for boken satte igang en privat innsamling i Eidanger til anskaffelse av klisjeer.

Hermed avsluttes mitt arbeide for Eidanger kirke, og jeg ber menigheten ta imot denne bok som en hilsen fra

A. Schøning.

Flere steder nevnes synsforretningen 1786. Der skulde egentlig stå 1785, da synsforretningen blev holdt 21. oktober 1785 og lisitasjonsforretningen 2. desember 1786.

Arnt Johan Schøning: Eidanger kirke. - Porsgrund 1929. - 95 s.
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Bilder av Eidanger kirke Søk i bokbasen