Eidanger kirke

Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 5 | Del 6 | Del 7

«Koret hvor alteret stod»

Av A. Schøning

Korbuen

Vi har nu gjort oss kjent med murkirkens skib. Jeg har søkt å gi menigheten historisk forståelse av dens forskjellige deler, dørene, veggene, vinduene, det nye alterparti i skibet, taket, klokkehuset og våbenhuset.

Før vi går inn i det gamle alterkor, som lenge har været brukt til sakristi, må vi se på den gamle kordør. Den hører nærmest koret til og har derfor navnet Korbuen, likesom hele tverrveggen kalles Korveggen.

Da korbuen er den verdifulleste del av kirkens arkitektur, vil jeg gjerne skrive utførlig om den i håp om at dens verd blir forstått og vurdert.

I den lange tid fra omkring 1787 til 1920 kunde menigheten ikke se den nede fra skibet. Da jeg beså kirken straks efter min ankomst til Eidanger 1906, visste jeg at sakristiet var bak alteret, men jeg visste ikke om korbuen. Jeg gikk inn i det halvmørke trange rum bak alteret og vilde gå inn i sakristiet. Jeg stanset op i forbauselse og overraskelse. Istedet for en almindelig sakristidør så jeg en høitidelig halvrund korbue fra den eldre del av middelalderen. Jeg kunde ikke godt se den forfra, da rummet var for trangt bak den brede og høie alterbygning. Med det samme tenkte jeg at menigheten i skibet kunde slett ikke se den, og jeg følte et sterkt ønske om at den fikk den igjen.

*

Den står mellem det gamle kor og skibet. I de mange århundreder da alteret stod i det gamle kor, gikk presten gjennem den til menigheten i skibet, og menigheten kunde se inn til alteret. Men dette blev forbi 1787 eller snart efter, da den store alteropbygning blev bygget, som skjulte korbuen for menigheten.

Selve korveggens murtykkelse er m. 1,70. Den er tynnere ovenover buen. Korbuens høide er m. 3,04. Den er i virkeligheten høiere enn den ser ut til, fordi gulvet er blitt forhøiet dengang da alteret blev flyttet ut til skibet. Dersom man brøt op gulvet ved korveggen, vilde man få se korbuens oprindelige høide.

Gjennemgangen gjennem korbuen er m. 2,20 bred. I den eldste middelalders byggemåte var det sedvanlig at korbuene ikke var bredere; de kunde være enda smalere. I en nyere tid har man ofte gjort korbuene bredere, enn de var før. Man tok nemlig bort meget sten av veggen på begge sider av korbuen, så menigheten kunde få bedre utsikt inn til alteret. Man har eksempel på at en gammel korbue, som var 2 m. bred, blev utvidet i bredde til 5 meter. I Gjerpens kirke er utvidelsen meget stor. Det er interessant, at i Eidanger kirke er korbuen ikke blitt gjort bredere enn oprindelig, fordi alteret blev flyttet ut fra koret.

Ved restaureringen 1920 fant Erdmann inne i åpningen av korbuen under overkalkningen en stor inskripsjon fra 1631, malt i rødt. Den er lite leselig.

Overkalkningen rundt korbuen blev renset bort 1920. Inntil det år hadde hele korbuen været overkalket likesom hele veggen. Korveggen er murt op av almindelig simpel bruddsten, men da overkalkningen var borttatt, viste det sig at korbuen har en innfatning av finhuggen sten likefra gulvet og opover rundt buen. Denne vakre innfatning er nu blitt synlig. Efter 1920 står derfor korbuen synlig for menigheten i dens oprindelige skikkelse.

Den har også hatt rundt buen et geometrisk linjemønster som en bord, malt i lyseblått. Denne dekorasjon blev tapt under den siste restaurering, da den satt for løst. Den var ikke fra kirkens eldste tid. Tegningen er en sterk støtte for planen om å få dekorativt utstyr på korbuen. Den har altså også tidligere hatt et sådant.

Den halvrunde bue hviler på to vederlagsstener, som står øverst på karmstenene, en på hver side, og bærer buen. De er skrå på undersiden og går litt ut fra muren. De er aldeles lik de vederlagsstener som stod ved den gamle kirkedør i vestenden av murkirkens skib. Sådanne vederlagsstener bruktes almindelig i den eldre middelalders arkitektur og hadde oftest ornamenter. Men i Eidanger har de ikke nogen prydelse.

Korbuen har den rundbuede romanske stils rolige verdige preg. Den er det eneste i kirken som har beholdt uforandret sin arkitektoniske verdi. Både den og hele korveggen som den hører til, er et gjenstående stykke middelalder. Av de to rundbuede oprindelige kirkedører i murkirken er nemlig den ene forsvunnet, og den annen er gjenmurt. De oprindelige vinduer i sydveggen er blitt meget forandret, og vinduet i nordveggen er nytt. I det gamle alterkor er veggene meget reparert. Men omkring korbuen kan merkes historiens stille sus fra den saganatt som senker drømme på vår jord. Den bidrar meget til at Eidanger kirke i all enkelthet gjør et høitidelig inntrykk, når ens sind er oplatt for det. Den fine linje i buens runding er konstruert med skjønhetssans og må glede dem som kan se linjeskjønhet. Den gamle korbue må vurderes høit av dem, som har tanke for de gamle svundne slekter, der har hatt den foran sig i sine gudstjenester, mens slekter gikk og slekter kom.

Mot øst

Når vi nu går inn i det gamle kor gjennem korbuen, må vi tenke på at alteret oprindelig har slått derinne likefra kirkens opførelse i middelalderen til 1787.

Først må vi legge merke til at alteret stod mot øst, og at derfor hele koret er bygget i kirkens østende.

Vi er vant til at presten står for alteret, uten at vi akter på om han står vendt mot øst eller mot vest. I oldkirkens tid før middelalderen stod alteret i nogen kirker i vest, men presten stod vendt mot øst. Han stod nemlig bak alteret i sådanne kirker for å kunne se mot inngangsdøren, som altså var i den østlige del av kirken. Ved en kirkeinnvielse i 300 årene sa derfor biskop Paulin'us, at kirkedøren åpner sig mot den opgående sols stråler. Da der senere blev satt ting på alterets bakside, som stengte for utsikten mot døren, kunde presten ikke lenger stå bak alteret i kirker, som hadde alteret i vest. I kirker med alteret i øst var prestens plass foran alteret vendt fra menigheten som menighetens forbeder.

De gamle kristne tenkte på at de vendte sig til Gud, når de stod vendt mot øst under bønnen. De tenkte på Kristus, som stod op i øst. Og de lengtet tilbake til paradiset, som hadde været i øst. Biskop Gregor av Nyssa, som levet i 300 årene, sa i en preken:

«Når vi vender oss mot øst, er det ikke forat søke Gud der, han er tilstede overalt, men fordi øst er vårt rette fedreland. Der bodde vi, da vi levde i paradiset, som vi blev støtt ut fra. Ti Gud har grunnlagt paradiset mot øst»

Solopgangen i øst er en hilsen fra paradiset, et løfte om at de troende skal få nå derhen.

Likesom i alle kristne land blev det almindelig skikk også i Norge å vende sig mot øst under bønnen. Det var likefrem påbudt i gamle norske kristenretter. De begynte således:

«Dette er det første i lovene våre, at vi skal bøie oss i øst og bede til den hellige Krist om godt år og fred og om at vi må ha landet vårt bygget og kongen vår ved helse. Han være vår venn og vi hans, men Gud være våres alles venn».

Så godt begynte våre gamle lover eller kristenretter, som blev lest op for folket på lagtingene, Gulating, Frostating, Eidsivating og Borgarting.

Dette blev pålagt i loven, for at folket skulde høre op med den hedenske skikk i nordiske land å bøie sig mot nord under bønnen. I nord er det troll og onde makter har hjemme. Vi skal bøie oss mot øst, hvor solen kommer, Guds sønn, den hellige Krist. Nu blev det forbudt å vende sig mot nord lenger. Det blev en bekjendelse til Kristus å vende sig mot øst under bønnen. En ny tid var kommen. Det norske folk skulde bryte med hedenskapet og omvende sig til Kristus.

Derfor er alteret satt mot øst i Eidanger kirke.

Efter grunnstenlegningen blev kirkens innvielse av biskopen den neste kirkelige høitid. Årstallet er ukjent, men man vet at den blev innvidd til Maria den 8de juli av biskopen, som var kommen med stort følge, 20-30 mann.

Der var gjæring i folket. Den gamle tro var blitt fortrengt av den kristne tro. Mange folk samlet sig.

Det eldste alter

Det eldste alterbord i Eidanger er selvfølgelig forsvunnet for lenge siden.

I overensstemmelse med den kirkelige regel var Eidanger alterbord murt op av sten, og stenplaten var en hel sten. Midt på alterplaten var der i den katolske tid en liten firkantet fordypning. I den var om mulig lagt en helgenrelikvie. Det var et såkaldt relikviegjemme. Dessuten hadde alterplaten nogen små innhuggede kors som var tegn på innvielse av biskopen.

Efter den sedvanlige kirkelige ordning kan man også vite hvad der stod på alterbordet. Der var kalk og disk og brødeske, to lysestaker med vokslys og messeboken, som var både alterbok og tekstbok. Den var håndskrevet.

Langs alterbordet pleide stå bakerst en lav forhøining omtrent en halv meter høi med flat overkant. Det kaltes retabulum og var begynnelsen til de senere høie altertavler.

Kirketilsynet foreslog 1921 et sådant retabulum til alterbordet foran korbuen.

Kalk og disk stod til hver side av alterbordet, kalken på sydsiden og disken med brødet på nordsiden. Under evangeliets og epistelens oplesning blev evangeliet lest fra nordsiden, som derfor kaltes alterets evangelieside, og epistelen blev lest fra sydsiden, som kaltes epistelsiden. Et kors hørte nødvendig med til alteret, men det blev satt på retabulet på alteret noget lengere ut i middelalderen.

På forsiden, nedenfor stenplaten, har alterbordet hatt et antependium, d.v.s. et klede som var spent tversover forsiden, eller en plate av tre eller metall. Mange sådanne er bevart til våre dager.

Således kan man forestille sig det eldste alter i Eidanger kirke.

Alteret stod i det nuværende sakristi

Det er selvsagt for alle som kjenner de gamle kirkers bygningsform, at Eidanger kirkes eldste alter må ha stått i det rum som nu er sakristi. Men den langvarige bruk av ordet Sakristi om koret har gjort det uklart at alteret har stått i sakristiet.

Synsforretningen 1786 sier om koret:

«Choret hvor alteret staar ansaaes ganske utienligt og af grunden at maae nedrives».

Kirkebygningen selv taler mot den forklaring som er gitt i I. C. Rambergs bok om Eidanger. Den kan virke uklarhet og tvil. Det er av interesse for menigheten, at det blir rettet, og derfor er det nødvendig å forklare, at ordene «Choret hvor alteret staar» må forståes om det nuværende sakristi.

I «Boken om Eidanger» fremholdes den mening, at hele det nuværende sakristi har været bygget så sent som 1787, og at allikevel korbuen er eldre enn 1787. «Choret hvor alteret staar» skulde da efter dette være det sted øverst i skibet hvor alteret nu står.

La kirkebygningen selv svare på dette spørsmål! Se på kirken utvendig, så en kan se langs hele kirken! Man må da legge merke til at kirken er høiere og bredere i vest enn i øst, hvor den er lavere og smalere. Denne bygningsmåte var den mest almindelige i middelalderen og brukes ennu. Man ser tydelig kirkens to deler, skib og kor. Den største og rummeligste del er menighetens rum, mens den minste del er koret, alterets rum. Slik er Eidanger kirke bygget fra først av med alterkoret mot øst.

Dersom man kan forstå stenenes tale, er det tydelig at de motsier meget bestemt at «sakristiet» er bygget så sent som 1787. Det er bygget i middelalderen likeså visst som skibet. Se på murveggene!

Østveggen viser innvendig tydelig en innfatning av huggen sten til en bred og høi rundbue med en vederlagssten på hver side, aldeles lik de middelalderske vederlagsstener på korbuen og kirkedøren. Rundbuen går meget høit. Den har hvelvet sig over østveggen i dens hele bredde, og inne i muren har været en stor halvrund nische, som er gjenmurt efter Erdmanns antagelse i første halvdel av 1600 årene. Denne rundbue, dens vederlagsstener og de to pillarer beviser at østveggen umulig kan være bygget 1787.

Det samme gjælder korets sydvegg. Ikke langt fra det østlige hjørne var et gjenmurt firkantet vindu, som oprindelig hadde været rundbuet. Direksjonen for fortidsminneforeningen var i 1921 enig med arkitekt Lars Backer i at dette gamle vindu skulde tas op igjen. Det var det eldste vindu i koret, og det vilde være av stor interesse at koret atter kunde få belysning fra det. Et lignende av samme størrelse blev murt midt i østveggen istedetfor det vindu som stod der, måskje fra 1887, da dette var altfor stort.

Dessuten er der ovenover inngangsdøren til sakristiet spor efter et gjenmurt gotisk spissbuet vindu, som har været innsatt senere for å gi mere lys. Gotiske spissvinduer kom efter de romanske rundbuer.

Heller ikke nordveggen kan være opført 1787, da der knapt 100 år tidligere blev brutt en åpning gjennem den.

Det er altså aldeles sikkert, at «sakristiet» er like gammelt som den øvrige kirke, og at det første alter stod derinne.

Det vilde være av interesse å få undersøkt om der finnes begravelser under det gamle kor. Man tenkte på det i 1920, men lot det være av frykt for at det kunde være farlig. Det bør kun betroes en arkitekt.

Erdmann har oplyst at østveggen er usedvanlig dårlig opmurt og reparert og ompusset mange ganger. Den viser store sprekker, som tyder på utglidning.

Men hvorhenne stod alteret i det gamle kor? Også det kan stenene fortelle. Det har stått foran åpningen av den brede halvrunde nische, som gikk innover i østveggen. Det er dens innfatning som ennu kan ses.

Østveggens utvendige side

Den utvendige side av korets østvegg som vender ned mot kirkegården kan fortelle noget om kirkens historie.

Den er utvendig rettlinjet og har ikke halvrund utbygning, som mange kirker har.

Den rette avslutning av koret i flere gamle norske kirker har angelsaksisk oprindelse. Den hører med til den simple enkelthet, som de angelsaksiske kirker hadde og som også bruktes i Cisterciensermunkenes strenge bygningskunst. De kom til Norge fra England i det århundre da Eidanger kirke blev bygget.

Vi må over Nordsjøen for å forstå den historiske sammenheng her.

Briterne i England og Skotland var kristne lenge før Norge blev kristnet. I 400 årene kalte de til hjelp mot sine fiender de tyske stammer angler og sakser. Men disse erobret deres land, så briterne måtte angre på det. Angelsakserne blev kristne først i 600 årene. England har fått sitt navn fra dem. l lang tid hadde Norge hatt forbindelse med England. Denne forbindelse fortsattes også da den norske kirke kunde stå mere på egne ben efter oprettelsen av de første norske bispeseter i 1070 årene. Også i 1100 årene da Eidanger kirke blev bygget, hadde England stor innflytelse i Norge.

Det falt derfor av sig selv, at de norske kirker blev bygget efter angelsaksiske mønster. Den angelsaksiske kirke var Norges moderkirke. Olav Trygvessøn og Olav den hellige hadde fått prester fra England forat få kristendommen utbredt i landet, og flere kom senere. Disse angelsaksiske prester førte med sig angelsaksisk kultur. De satte dype merker efter sig i de norske kristenretter, og norske prester blev opIært av dem. Og i den tid var prestene byggekyndige. De var ivrige for å bygge kirker, og de tok til forbillede kirkene i sitt hjemland.

Det er en merkelig sjeldenhet ved Eidanger kirke at dens østvegg er rettlinjet bare utvendig, mens den innvendig var halvrund, uten at rundingen gikk gjennem veggen. Dette er ikke angelsaksisk. Det viser, at kirkens form ikke bare var påvirket fra England, men også sydfra på grunn av dens beliggenhet i det sydøstlige Norge.

Denne bygningsform for korets østvegg - utvendig rettlinjet og innvendig halvrund - var kommen oprindelig fra Tyskland, hvor den finnes i domkirkene i Worms og Strassburg. Men den var sjelden i Tyskland. Spor av innflytelse fra Rhinegnene i Tyskland hadde også vist sig i England. Til Norge må den være kommen fra Danmark, hvor den er meget sjelden. Forbindelsen med Danmark var stor i den tid. Viken hadde endog været under dansk overhøihet, og der hadde været meget kristelig misjonsarbeide fra Danmark. Det er rimelig at der i Eidanger kunde vise sig innflytelse fra Danmark.

Man kunde derfor tenke, at Eidanger kirke ikke bare har østveggen fra Danmark, men at kirken i det hele er dansk i sin oprinnelse og ikke angelsaksisk. Men det er en karakteristisk forskjell, at kistemurene aldri er så tykke i Danmark som i Norge. l Eidanger er de endog tykkere enn i mange andre norske kirker, så Eidanger kirke ikke kan ha sin oprinnelse fra Danmark.

Denne bygningsmåte av korets østvegg er her i landet blit kalt Den Vestfoldske, fordi den finnes i og ved Vestfold, nemlig i Eftelød i Ytre Sandsvær, Tjømø, Styrvold og Nes i Telemark foruten i Eidanger, vistnokk også i kapellet på Kapitelsbjerget ved Skien.

Eidanger kirke har spor av vårt folks evne i middelalderen til å motta europeiske kulturstrømninger under vanskelige forhold.

Utenfor østveggen ligger en grushaug like op til veggen. Ved en foreløbig undersøkelse 1920 av Domenico Erdmann såes nogen grunnstener ligge urørt i kalk og lere i en halvrunding. De ligger der fremdeles urørt under gruset. Her har altså været en liten halvrund utbygning, som har stått på den lille plass mellem de to pillarer. Den har efter min mening været altfor ubetydelig til å ha været alternische. Den går ualmindelig lite frem fra østveggen. Den store runding innvendig i muren har været alternischen. Dens statelige innfatning har jeg omtalt ovenfor i dette avsnitt.

Den utvendige forlengelse av kirken ved det lille utbygg er efter all sannsynlighet utført i tiden efter reformasjonen. Man har da brutt igjennem østveggen for å få åpning til det halvrunde utbygg. Dette har da meget svekket veggen, som var svak før på grunn av den innvendige nische. Det blev nødvendig å mure op strebepillarer på hver side av det lille halvrunde utbygg. Dette er styrtet sammen engang, men blev ikke bygget op igjen. Det åpne hull i muren efter det blev murt til, så veggen atter blev rettlinjet, som den hadde været i middelalderen. I vår tid står derfor veggen i sin oprinnelige skikkelse, men pillarene er en senere tilføielse.

Den ene av de to pillarer har ramlet ned før 1740. Den blev nemlig i det år erstattet av en ny, og den gjenstående måtte repareres. Det var altså dengang i 1740 lenge siden pillarene var blitt opført.

Således kan østveggen både utvendig og invendig fortelle fra kirkens historie. Men der savnes skriftlige kilder om det. Det er et tap for historien, at jordebøker eldre enn 1738 ikke kan finnes. Jeg har et par ganger forgjeves spurt i riksarkivet efter dem.

Sakristi

Hvortil var dette lille utbygg bestemt? Den innvendige store alternische behøvte ingen utvidelse. Jeg tror, at det har været kirkens sakristi for presten bak alteret.

l middelalderen bruktes ikke sakristi i mindre kirker. Man nøiet sig med en kiste til opbevaring av kirkens kostbarheter og messeklær.

Kirkekisten i Eidanger blev plyndret 1799, uvisst om det var den middelalderske eller en senere. Tyven knuste en vindusrute for å komme inn i kirken og brakk op låsen. Kisten må ha været meget tarvelig, da den blev solgt for rd. ,,1, 8. Det var et stort tap, at kirkens gamle kalk og disk blev røvet; det vilde være verdifullt å ha hatt dem i behold. Den kalk og disk som nu brukes, er et minne efter sognepresten dengang, Jakob Nilsen Mechlenburg og hans annen hustru. De viste sin deltagelse med menigheten ved den kostbare gave. Kort efter døde sognepresten.

Også den nye kiste, som er i behold, viser merker efter innbrudd, da låsen er brutalt opbrukket. Det er skjedd antagelig 1808 eller 1840, da der dengang blev gjort innbrudd i kirken, og tyvene knuste to vindusruter i hvert av disse år. I kisten opbevares nu forskjellige gamle ting, bl. a. et gammelt timeglass.

Siden utbygget mellem pillarene var styrtet ned, hadde kirken været uten sakristi. Men trangen til sakristi for presten vokste, og man vilde anbringe det bak alteret, hvor mange gamle kirker hadde sakristi. Under synsforretningen 1785 var der tale om å innrette sakristi bak alteret. Men der var ikke plass uten å forlenge kirken. Synsforretningen har dunkle ord om utvidelse med en ny mur av 16 fots lengde. Men denne mur blev, likesom andre ting i synsforretningen ikke utført.

Der kan ha været en gammel tradisjon om at der hadde været sakristi bak alteret engang før, men det ser ut til, at det var nesten glemt 1786. Synsforretningen bemerker, at kirken før hadde hatt sakristi, men nevner Halvor Nilsens sakristi fra begynnelsen av 1700 årene, som var i bruk 1786. Det er uklart tenkt.

Savnet av sakristi hadde i begynnelsen av 1700 årene bragt sogneprest Hans Nilsen, Gjerpen, til å bygge et sakristi utenfor nordveggen, hvor der ennu er spor av det. Han var sogneprest i Eidanger fra 1685 til 1712. Han bygget sakristiet sammen med tolder Jørgen Erbo. Den ene halvdel var merkelig nokk eslet til «begravelse» for Erbo og sognepresten. Det vakte misfornøielse, at senere blev flere lik satt derinn som i en likstue.

For å skaffe inngang fra koret til dette sakristi blev der brutt en pen rundbuet gjennemgang gjennem nordveggen. Dette beviser, at alteret ennu i Halvor Nilsens tid stod inne i det gamle kar. Hans sakristi blev benyttet lenge. Jordeboken nevner reparasjoner av det i 1748, 1773, 1784 og 1785.

Noget sakristi efter Halvor Nilsens sakristi blev ikke bygget, fordi alteret blev flyttet ut fra koret, så man kunde ta koret til sakristi, hvad det ennu er. Inntil den tid vedblev man å benytte Halvor Nilsens sakristi, så utjenlig det enn var på grunn av «begravelsen».

Den vanskelige restaurering av korets brøstfeldige murvegger tok to år, fra våren 1787 til 1789, og i denne tid kunde ikke koret benyttes. Da maatte man ennu nøie sig med Halvor Nilsens sakristi.

Nogen ord i jordeboken for 1812 kunde tyde på, at dette sakristi blev benyttet liketil 1812. Der står nemlig nevnt «Sacristiets Reparasjon» for 84 rd. Men her kan ikke menes Halvor Nilsens sakristi, fordi nogen linjer lenger ned nevnes «Sacristidørens Igjenmuring». Sakristidøren er d.s.s. åpningen i nordveggen. Det er altså sikkert, at efter 1812 har Halvor Nilsens sakristi været ute av bruk. Det er umulig, at man i det år da man gjenmurte sakristidøren, vilde anvende 84 rd. til reparasjon av Halvor Nilsens sakristi. Det må være det gamle alterkor, som her for første gang i jordeboken kalles sakristiet, fordi det nu i nogen tid hadde været sakristi, likesom vi nu bruker ordet Sakristiet om det gamle alterkor. Det kan godt være, at bruken av Halvor Nilsens sakristi var ophørt i flere år, før det blev gjenmurt. Dette blev først gjort 1812 sammen med meget annet reparasjonsarbeide i kirken i det år. Alteret må ha været flyttet ut fra koret lenge før 1812. Koret var sannsynligvis blitt tatt til sakristi 1789 eller 1790, etterat den langvarige reparasjon av korveggene var ferdig, og da kunde alteret flyttes ut til skibet, fordi kirkens forlengelse i vest var fullført.

Utdrag (s. 35-47) fra:
Arnt Schøning: Eidanger kirke. - Porsgrund 1929
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen