Friisebryggen 4

L.matr.no. 39 a. Holmergaarden - Skrædder Holts hus

av Finn C. Knudsen

l 1747fik Thomas Christensen Strømtangen grundbrev.
1761er Lars Ledvorsen eier af huset. I 1778 er brandtaksten 200 Rdl. Lars Ledvorsen døde i 1781, men sees af jordebogen at have eiet huset op til 1800, saa det maa være hans enke, som da har eiet huset. Hvem der senere eiede huset vides ikke, før
1817da snedker Niels Herkelsen, f. 1744 d. 1823, eier det, og det takseres for 150 Spd.
1828faar Petter Ulrich Holm auktionsskjøde.
1847kjøber boghandler H. Joh. Dyring gaarden for 350 Spd.
1866sælger han den til bager J. Johannessen for 1050 Spd.
1872kjøber kjøbmand Johan Johannessen eiendommen. Han skiller ud tomten mod gaden i 1874 og opfører her den 2-etages gaard som nu har L.matr.no. 39 b, Storgaden 104, og i 1896 kjøbtes af Ragnvald Hals.
Den oprindelige gaard, med en mindre tomt, solgte han
1874 til Jørgen B. Johnsen, og nu eies gaarden af skrædder Karl Holt.

Denne gaard er ikke meget forandrer fra dens oprindelige udseende, men senere aars bebyggelse omkring huset har ødelagt det idylliske indtryk, som gaarden gav for hundrede aar siden, da den, som det vises paa et kart af 1811, laa ved veien ned til Fergestedet med haveanlæg paa begge sider og fri udsigt over elven.


Thomas Christensen Strømtangen,
g. m. Maria Godfredsdatter. Deres søn, Arne, er født 1748.


Peter Ulrich Holm(er), født 1798 d. 1840, skibskaptein,
g. m. Gunhild Christine Hansdatter, f. 1730.
Han var skibsfører og eiede et slupfartøi «Havnevaag», som ved hans død blev solgt for 200 Spd. Han var antagelig fra Skien, idet han er opført der i skattemandtallet for 1826, men han havde faaet skipperborgerskab i Porsgrund i 1819.
Børn: Hans Peter, f. 1828.


H. Joh. Dyring,
født 1818 d.1879, var boghandler,
i 1848 g. m. Marthine Halvorsen, f. 1823 d. 1874, datter af seilmager Michel Halvorsen.
Dyring var født i Kjøbenhavn og kom hid til byen i 1840. Hans svigerfar kjøbte gaarden for ham, og han havde da sin boghandlerforretning her til han i 1866 af Torgrim Olsens enke kjøbte den gaard ved Osebro, som efter ham kaldes Dyrings gaard, og her drev han det kjendte bogbinderi, bog- og papirhandel.
I ægteskabet var der 3 sønner:

  1. Overlærer Johan Dyring, f. 1849 d. 1931, g. m. Ingeborg Ludvigsen, f. 1851, datter af kaptein Johan Christian Ludvigsen.
  2. Theodor Dyring, f. 1853, omtalt under L.mdtr.no, 16.
  3. Kr. H. Dyring, f. 1858, g. m. Caspara Hals Andersen, datter af postmester, cand. jur. Iver Andersen. Han driver bogtrykkeri og forlagsboghandel. Mødte paa Stortinget i 1895, 1908 og 1909, tog i 1888 initiativet til dannelse af Den n. Handelsstands Fellesforening, der konstitueredes 2-10-1889 i Porsgrund; senere mangeaarig ordfører m. m. Eier af Br.matr.no. 204 B, Osebakken.

Bager J. Johannessen
er omtalt under L.matr.no. 32.


Kjøbmand Johan Johanessen, f. 1845
begyndte kolonialhandel paa Herre, og byggede, etterat han i 1872 havde kjøbt eiendommen, den 2-etages gaard, som nu eies af kjøbmand Hals. Her drev han kolonialhandel, indtil han i 1895 solgte forretningen til sin handelsbetjent, Halfdan Halvorsen, og byggede nabogaarden, nu Strandheims, hvor han senere boede, etterat have solgt sin gamle gaard til Hals i 1896.

Utdrag (s. 141-143) fra:
F.C. Knudsen: Eidanger - Porsgrund. - Porsgrunn 1932
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen