Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Husmenn og festere under Mule

Gårdsnummer 59

av Per Chr. Nagell Svendsen

Folketellingen fra 1801 viser at det den gang ikke bodde noen husmenn under Mule. Senere var det flere familier som bosatte seg på Mule.

Husmenn og festere under bruksnummer 1

Muleplassen

Ole Jacobsen (1771-1856) er den første kjente husmannen på Muleplassen. Han var gift med Marthe Christensdatter (ca. 1769-1826). Ole Jacobsen eide tidligere et av brukene under Flogstad (senere bruksnummer 3). (Sleksoversikten er tatt med under dette bruket.)
Skiftet etter Marthe Christensdatter utgjorde brutto 10 spesidaler, 3 ort og 16 skilling. Etter at utgiftene var dekket, var det 4 spesidaler og 4 skilling til fordeling mellom arvingene.

Ole Jacobsen giftet seg andre gang i 1826 med tjenestejente Marie Ingebretsdatter Bjerketvedt (født ca. 1776). Han døde i 1856 på Hovholt.


Den neste kjente husmannen på Muleplassen het Christen Nilsen (1825-1896) og kom fra Gjerpen. Han var gift med Maren Andersdatter (1824-1918).
Kjente barn:

 1. Karen Mathilde, født ca. 1850. Gift 1872 med styrmann Christian Nilsen (1845-1893). Sønn av Nils Jensen Øvald. Bosatt på Mule (festetomt).
 2. Anders, født ca. 1852

Under folketellingen i 1865 bodde Dorthe Henriksdatter (ca. 1806-1878) på plassen. Hun var født i Gjerpen, levde ugift og ble registrert som fattiglem.
Christen Nilsen arbeidet mye som tømmermann og fisker. Folketellingen fra 1865 forteller at han eide det huset familien bodde i.

Under folketellingen i år 1900 bodde Maren Andersdatter fremdeles under Mule. Hun var enke. På stedet bodde også Hans Olsen (født 1837) fra Porsgrunn. Han ble fattigunderstøttet.


Den samme folketellingen viser at en sønn av Gunder Andreas Nilsen Øvald, Nils Gundersen (født 1875), bodde på Mule sammen med sin kone, Gunhild Marie Olsdatter (født 1875), og to barn.
Kjente barn:

 1. Gudrun Marie, født 1898 i Porsgrunn
 2. Dagmar, født 1900

Nils Gundersen var sjømann under folketellingen i år 1900.

Festetomt

Christian Nilsen (1845-1893) var sønn av Nils Jensen på Øvald under Prestegården. Han giftet seg i 1872 med Karen Mathilde Christensdatter (født ca. 1850). Hun var datter av Christen Nilsen på Muleplassen.
Kjente barn:

 1. Nora Constanse, født 1873 - død 1889
 2. Magnus Jeremias, født 1875
 3. Magda Caroline, født 1878 - død 1881
 4. Mathias, født 1889 - død 1899
Christian Nilsen var styrmann da han giftet seg. Senere avanserte han til skipper.

Under folketellingen i år 1900 bodde kona, Karen Mathilde Christensdatter, som da var blitt enke, på stedet. Med til husholdningen hørte også Halvor Halvorsen (født 1854) fra Nes i Telernark. Han var ugift og drev som murer.

Festere under bruksnummer 3

Festetomt

Det var to bebodde hus under løpenummer 147 og 148 (senere bruksnummer 3) ved folketellingen i 1865. I det ene huset bodde en losjerende. Hun het Johanne Andersdatter (født ca. 1804) og var ugift.

I det andre huset bodde det to familier. Dette huset stod helt nede ved en bukt av Eidangerfjorden. Huset eides av Jacob Johnsen (ca. 1795-1868). Han bodde sammen med sin kone, Maren Margrethe Olsdatter (født ca. 1803), som var fra Porsgrunn.
Kjent barn: Gunhild Marie, født ca. 1833. Gift 1853 med matros Gunder Andreas Danielsen (født ca. 1829 i Porsgrunn). Sønn av Daniel Torbjørnsen Ørstvetøen. Bosatt på Mule (dette stedet).

Jacob Johnsen var skolelærer i Eidanger fra omkring 1820 og utover. Han var alminnelig kjent under benevnelsen «Jacob skolemester». I. C. Ramberg skriver i «Boken om Eidanger» (side 428) at «han efter sigende aldrig hadde selve jordstykket hverken til eiendom eller til leie».

Leieboere med egen husholdning var datteren, Gunhild Marie Jacobsdatter (født ca. 1833), og hennes mann, Gunder Andreas Danielsen Ørstvedt (født ca. 1829 i Porsgrunn). De giftet seg i 1853.
Kjente barn:

 1. Diderik, født 1854
 2. Julie Marie, født 1856
 3. Olalia Theodora, født 1858
 4. Mariane, født 1860
 5. Georgine Aamalie, født 1866

Gunder Andreas Danielsen var styrmann under folketellingen i 1865.

I 1874 solgte Jacob Johnsens enke, Maren Margrethe Olsdatter, huset til skipsreder P. M. Petersen for 130 spesidaler. (Se bruksnummer 3.) Petersen skulle videre betale en årlig grunnleie på 1 spesidaler til gården Mules eier.

Andre beboere under Mule

Halvor Olsen (født ca. 1803) var sønn av Ole Hansen. Han giftet seg i 1843 med Ingeborg Jensdatter (født 1816) fra Holla. Hun var datter av Jens Kittilsen.
Kjent barn: Ole, født 1842
Halvor Olsen var innerst under Mule.

Utdrag (s. 367-369) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen