Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Flogstad

Gårdsnummer 7, bruksnummer 3

av Per Chr. Nagell Svendsen

På begynnelsen av 1800-tallet bestod Flogstad av to like store bruk. Hvert av brukene hadde en skyld på 1 hud og 6 skinn.

Folketellingen som ble avholdt i 1801, viser at Ole Jacobsen med familie bodde på det senere løpenummer 25 (denne eiendommen). Husbondens far, Jacob Larsen (ca. 1731-1815), bodde også på gården. Sammen med dem bodde ei tjenestejente, Anne Marie Engebretsdatter (født ca. 1777). Hun var ugift.

Ole Jacobsen (ca. 1771-1856) giftet seg i 1794 med Marthe Christensdatter Lunde (født ca. 1769).
Ole og Marthe hadde disse barna:

 1. Christen, døpt 1796 - død 1796.
 2. Ambor, døpt 1799 - død 1819.
 3. Anna, døpt 1803.
 4. Inger Kirstine, døpt 1805.
 5. Anna, døpt 1809.

  Ole og Marthe hadde en fostersønn: Jakob Olsen, født ca. 1788

Ole Jacobsens bruk kom senere, sammen med flere andre eiendommer, på kammerherre Severin Løvenskiolds hender. I 1814 skjøtet han dette bruket sammen med flere eiendommer over på to sønner, Niels og Fredrich Løvenskiold, for 340 000 riksdaler.

Fem år senere, i 1819, gikk auksjonsskjøtet på Ole Jacobsens tilhørende 1 hud og 6 skinn til Jacob Andersen. Auksjonen ble begjært av apoteker Mülertz i Skien for skyldig renter på pantobligasjon. Gården ble taksert til 750 spesidaler og solgt for 1243 spesidaler. Løsøre ble solgt til forskjellige for 39 spesidaler, 1 ort og 20 skilling. - Ole Jacobsen bosatte seg senere på Muleplassen under Mule.


Jacob Andersen solgte dagen etter halvparten av bruket videre til en bror, Lars Andersen, for 621 spesidaler, 2 ort og 12 skilling. Brødrene delte likt, både med hensyn til skyld, areal og kjøpesum.

Jacob Andersen (ca. 1783-1854) giftet seg i 1819 med Inger Olsdatter Lunde (født ca. 1794).
Jacob og Inger hadde disse barna:

 1. Elen, født 1819.
 2. Karen Marie, født ca. 1820 - død 1844.
 3. Elen Andrea, født 1822 - død 1823.
 4. Elen Andrea, født 1824 - død 1844.
 5. Anne, født 1828 - død 1830. Døde av meslinger.
 6. Anders, født 1831.
 7. Ole, født 1833.
 8. Amund, født 1836.
 9. Anne, født 1840 - død 1853.

Jacob Andersens medeier på bruket, Lars Andersen, var ungkar de første årene etter gårdshandelen. Han bodde på bruket sammen med sin brors familie.


Lars Andersen (ca. 1784-1857) giftet seg i 1834 med Maren Borgersdatter (1811-1900) fra Gjerpen. Hun var datter av Borger Koldkind.
Lars og Maren hadde disse barna:

 1. Elen Maria, født 1834. Gift 1862 med arbeidsmann Isach Andersen (født 1838). Sønn av Anders Jacobsen på Lille Lanner under Bjørkevold. Emigrerte 1862 til Amerika.
 2. Anders, født 1836 - død 1836.
 3. Anders, født 1837. Emigrerte 1869 til Amerika.
 4. Birthe, født 1840.
 5. Karen Sørine, født 1842 - død 1896.
 6. Lava, født 1844. Emigrerte 1869 til Amerika.
 7. Andreas, født 1847 - død 1857.

Matrikkelen av 1838 viser at Jacob og Lars Anderssønners bruk hadde løpenummer 25 under matrikkelnummer 7, Flogstad. Skylden på bruket ble revidert til 3 skylddaler, 3 ort og 6 skilling.

Jacob Andersen døde i 1854. Fem år senere skjøtet enken, Inger Olsdatter, og en sønn, Anders Jacobsen, deres halvdel av bruket over på Arne Larsen for 2500 spesidaler.

Dette salget førte til at den ene halvdelen av bruket gikk ut av familien. Den offisielle skylddelingen ble imidlertid ikke foretatt før 1876. Den fraskilte delen fikk da løpenummer 25b (senere bruksnummer 4). Hvert av brukene fikk en skyld på 1 daler, 4 ort og 3 skilling. (Se bruksnummer 4.)

I skiftet etter Lars Andersen som døde i 1857, ble hjemmelen til bruket utlagt stervboenken, Maren Borgersdatter. Eiendommen ble taksert til 1900 spesidaler. Maren Borgersdatter giftet seg i 1864 med eieren av det senere bruksnummer 1, Ole Olsen. I og med dette giftermålet kom de senere bruksnumrene 1, 2 og 3 på de samme hender. (Se mer under bruksnummer 1.)

Herredsbeskrivelsen av 1865 viser at Lars Andersens bruk hadde en skyld på I daler, 4 ort og 3 skilling. Den omtrentlige størrelsen på gårdens åker og dyrkede eng var på 49 mål. Ved gården var det 5 mål naturlig england. Det hørte ikke noen utslått med til eiendommen.
Den årlige utsæden av enhver sædart var på 2½ tønner havre, ¼ tønne bygg, ¼ tønne hvete og 2 tønner poteter. Avlingen viste 5 fold havre, 7 fold bygg, 6 fold hvete og 6 fold poteter. Ved siden av ble det dyrket 35 skippund høy.
På gården var det 1 hest, 2 kyr og 6 sauer. Havnehagen lå ved gården og var tilstrekkelig stor.
Det hørte noe skog med til eiendommen. Den årlige nettofortjenesten av gran og litt furu utgjorde omtrent 8 spesidaler.
Den rodelagte veien gikk gjennom eiendommen. Avstanden til sjøen var 5/8 mil og til Porsgrunn 7/8 mil. Bruket var alminnelig lettbrukt og dyrket. Herredskommisjonen foreslo å senke skylden på eiendommen til 1 skylddaler, 3 ort og 4 skilling.

Ole Olsen kom senere i økonomiske vanskeligheter og ble begjært konkurs. Under auksjonen i 1880 fikk den eldste sønnen av den tidligere eieren, Jacob Olsen, skjøtene på farens eiendommer for 14 000 kroner. Den nye eieren var som sin far, bosatt på løpenummer 24a (senere bruksnummer 1).

I 1883 ble det holdt en skylddeling på løpenummer 25a (denne eiendommen). Da ble løpenummer 25d (senere bruksnummer 6) fraskilt til Jernbanen med en skyld på 20 skilling.

Året etter ble løpenummer 25e (senere bruksnummer 7) fraskilt med en skyld på 1 skilling. Den fraskilte delen ble festet av Eidanger Almueskolevesen til skoletomt («Bjørkedalens skole») mot en innfestning på 150 kroner og en årlig avgift på 1 krone. Det hviler en heftelse på eiendommen som sier at det er forbud mot herberge og utskjenkning på stedet.

Matrikkelen av 1889 gav løpenummer 25a bruksnummer 3 under gårdsnummer 7, Flogstad. Skylden på bruket ble revidert fra 1 skylddaler, 3 ort og 6 skilling til 4,10 mark.

I 1910 ble det holdt en skylddeling på bruket. Da ble bruksnummer 8, Solbakken, fraskilt med en skyld på 23 øre og solgt til Nils Solstad Nilsen for 3975 kroner. Jacob Olsen Flogstad drev eiendommene samlet fram til 1921. Da lot han bruket dele mellom sine to sønner.

Den yngste sønnen, Anders Flogstad, overtok bruksnummer 3 for 22 000 kroner. I denne summen var medregnet 6000 kroner for besetning og løsøre.


Anders Flogstad (1890-1966) giftet seg i 1919 med Asta Marie Sundsaasen (født 1893).
Anders og Asta Marie har disse barna:

 1. Aase, født 1919. Gift med Rudolf Aspaas. Bosatt i Larvik.
 2. Bjarne, født 1923. Gift med Karin Døvik (født 1925). Datter av Bjarne Døvik. Bosatt på Flogstad (denne eiendommen).
 3. Elfrid, født 1929 - død 1934. Druknet i Lundevannet.

På 1930-tallet ble det holdt to skylddelinger på bruket. I 1931 ble bruksnummer 15, Myra, fraskilt, og fem år senere ble bruksnummer 16, Aspelund, fraskilt. Hovedbruket hadde etter dette en gjenværende skyld på 3,80 mark.

En oversikt fra begynnelsen av 1950-tallet viser at bruket hadde et dyrket jordbruksareal på 50 dekar (mold). Den produktive skogen dekket 350 dekar. På gården ble det holdt 2 hester, 5 kyr, 1 gris og 20 høner.

Våningshuset på bruket ble bygd midt på 1800-tallet og ombygd i 1919. I 1920 ble detsatt opp ny driftsbygning.

I 1953 ble det holdt to mindre skylddelinger. Da ble bruksnummer 21, «Tilleggstomt til Bjørkedal skole», og bruksnummer 22, Solvang, skilt ut med en skyld på henholdsvis 1 øre og 2 øre.

Anders Flogstad skjøtet året etter bruket over på sønnen, Bjarne Flogstad, for 30 000 kroner, - hvorav 6000 kroner ble betalt for besetning og redskap. Det ble satt opp et føderåd i forbindelse med eiendomsskiftet.


Bjarne Flogstad (født 1923) giftet seg med Karin Døvik (født 1925).
Bjarne og Karin har disse barna:

 1. Elfrid (Elle), født 1949. Gift med Gunnar Sandersen (født 1948). Bosatt på Døvik.
 2. Grethe, født 1951. Gift med Stian Langeland (født 1947). Bosatt i Bjørkedalen.
 3. Bjørn Anders, født 1959.

Det ble på 1950- og 60-tallet skilt ut noen mindre deler fra bruksnummer 3. Dette førte til at skylden på bruket i 1964 var redusert til 3,66 mark. Det er også senere holdt noen skylddelinger.

Eiendommen var på slutten av 1970-tallet på omkring 50 mål innmark. Av navn på gårdens åkrer og jorder kan nevnes: Plassen, Trekanten, Myrene og Stasjonsekra.

Skogen dekker ca. 400 mål. De siste åra er det blitt drevet ut omkring 100 m³ tømmer årlig.

Utrag (s. 169-171) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds- og slektshistorien for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen