Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Ekeli (Løkka)

Gårdsnummer 51, bruksnummer 3

av Per Chr. Nagell Svendsen

Fra eldre tid lå det flere husmannsplasser under Søndre Tveten. En av disse plassene het «Klokkerløkka». Plassen ble også kalt «Løkka» eller bare «Plassen». I 1831 utstedte Jørgen Flood som eier av Søndre Tveten, et festebrev til snekker Lars Andersen.

Festebrevet hadde denne ordlyden:

«Underskrevne Jørgen Flood boende paa Gaarden Søndre Tveten i Eidanger Sogn, erkænder herved at have stædt og fæstet til Snedker Lars Andersen og Hustru et Stykke Jord af min Eiendom ved den saakaldte Klokkerløkke, hvilken Deel paa nordre Side langs Biergstrækningen holder 105 Favne - fra Vest til øst hvor den i ostlig ende støder til Kirke Eiendommen og er der blot 10 Favne bred, paa nordre Side langs Veien er den 96 Favne, og Bredden i den vestlige Ende fra Syd til Nord er 43 Favne, for hvilket Stykke Jord han i Fæsteafgift har erlagt 12 spd. og imot at han fremdeles betaler i aarlig Afgift hver lille Juulaften 3 spd., og at han blot mod Godtgjørelse af Kost arbeider i 14 Dage aarlig naar jeg eller eieren av Søndre Tveten fordrer, ligesom han mod - Dagløn - arbeider for mig naar samme paafordres, hvorimod han har Tilladelse i Skoven at søge det fornødne Brændsel og Gjærdeved, dog blot Affald av tørrede Quiste og Raadeved, da ingen Hugst maa finde Stæd uden min Tilladelse, ei heller nogen Havnegang af Kreaturer.

Skulde ved Dødsfald eller andre Forandring de paa Fæsteeiendommen opførte Huse sælges, da skal disw først tilbydes Eieren af Søndre Tveten, og paaligger det Fæsteren at passe at Ingen i Nærheden af hans Bøxel fornærmer min Eiendom. Naar han og Hustruen er død henfalder Jordstykket Søndre Tveten Gaards Eiere til Raadighed.»

Lars Andersen (ca. 1795-1863) giftet seg med Dorthe Knudsdatter (ca. 1796-1827) fra Heistad.
Lars og Dorthe hadde disse barna:

 1. Knud, født ca. 1822
 2. Anders, født 1825 - død 1838

Familien hadde tidligere bodd som husmenn under Heistad. Kona, Dorthe Knudsdatter, døde i 1827. Skiftet som ble gjort opp nær to år senere, viste en inntekt på 62 spesidaler, 2 ort og 12 skilling og en utgift på 4 spesidaler og 2 skilling. Huset på plassen ble taksert til 40 spesidaler. I skiftet nevntes 1 ku, Laros, til en verdi av 8 spesidaler og en liten gris til en verdi av 3 spesidaler.

Lars Andersen giftet seg senere med Anne Jensdatter (1807-1888) fra Porsgrunn.
Lars og Anne hadde disse barna:

 1. Jens, født 1830.
 2. Andreas Martinius, født 1834.
 3. Jon, født 1837 - død 1892. Snekker. Gift 1864 med Maren Elise Andersdatter (1838-1884). Datter av Anders Halvorsen Hegna. Bosatt på Løkka (denne plassen).
 4. Anders, født 1841.
 5. Olavus, født 1844.

Lars Andersen var snekker ved siden av at han drev plassen. I 1854 utførte han mellom annet snekkerarbeidet på «Klokkergården» etter å ha innlevert et anbud på 60 spesidaler.

En av sønnene, Jon Larsen, var også en dyktig snekker. Sammen med sin far laget han både møbler og likkister. Åsene ovenfor husene på plassen har senere fått navnet «Snekkeråsene» etter dem (nå bruksnummer 65).

Under folketellingen i 1865 bodde Anne Jensdatter på «Løkka» som enke, sammen med to sønner, Jon som var snekker og Anders som var skomaker. Jon var gift og bodde på plassen sammen med sin kone og deres førstefødte datter (se senere). På plassen bodde også Hans Jørgensen (født ca. 1846 i Holla). Han var snekkerlærling.

På plassen hadde de 1 ku, 2 sauer og 1 gris. Utsæden var i 1865 på 1/8 tønne hvete, 3/8 tønne havre og 2 tønner poteter.

I 1868 ble det holdt takst på plassen over et verksted av tømmer. Det var 7 ganger 7 alen i gulvflate og 4 alen høyt.

Ved en skylddeling som ble avholdt i 1883, ble løpenummer 123e (denne eiendommen) fraskilt løpenummer 123a (senere bruksnummer 1) med en skyld på 1 ort og 7 skilling. Skjøtet gikk samme år fra Johan Amundsen Tveten til Jon Larsen for 2400 kroner. Stedet fikk offisielt navnet «Ekeli».


Jon Larsen (1837-1892) giftet seg i 1864 med Maren Elise Andersdatter Hegna (1838-1884).
Jon og Maren Elise hadde disse barna:

 1. Karen Laurine, født 1864 - død 1888
 2. Anna Marie, født 1867
 3. Bertha Olalia, født 1869 - død 1869
 4. Maren Josephine, født 1869
 5. Berthe Olalia, født 1873
 6. Anette Mathilde, født 1877

Matrikkelen av 1889 gav løpenummer 123e, «Egeli», bruksnummer 3 under gårdsnummer 51, «Tveitan søndre». Skylden på bruket ble revidert til 70 øre.

I Jon Larsen Ekelis dødsbo av 1893 ble det vedtatt å selge boets faste eiendom til Isak Tollefsen. Han fikk skjøtet for 2200 kroner. Året etter ble bruksnummer 11, Østre Ekeli; fraskilt med en skyld på 2 øre.


Isak Tollefsen (født 1847 i Bamble) var gift med Anne Marie Tollefsen (født 1846).
Isak og Anne Marie hadde disse barna:

 1. Karl Toresius, født 1881
 2. Kristoffer, født 1883

Isak Tollefsen var gårdbruker og kirketjener i Eidanger kirke. Under folketellingen i år 1900 bodde en dagarbeiderske på bruket. Hun het Anne Paulsdatter (født 1873 i Sauherad).

Tollefsen sluttet som kirketjener i 1905. Samme år solgte han Ekeli til J. Thorkildsen for 5000 kroner.

Thorkildsen var metodistprest i Porsgrunn. Han ble ikke boende så lenge på Ekeli. I 1909 solgte han bruket til Kari Serinius Hansen for 7500 kroner.

I 1924 ble bruksnummer 53, Løkka, skilt fra med en skyld på 30 øre. Denne delen var den gamle plassen «Klokkerløkka» eller bare «Løkka» som stedet gjerne ble kalt (se dette).

Karl Serinius Hansen eide og brukte Ekeli til 1924. Da gjorde han en byttehandel med Halvor Klevstrand som eide en av Hovholtgårdene (bruksnummer 3). Ekeli ble skjøtet over på Halvor Klevstrand for 15 000 kroner. Selv kjøpte han Hovholt, for 55 000 kroner.

Halvor Klevstrand solgte to år senere bruket til Lars Solberg. Han fikk skjøte på Ekeli for 14 500 kroner.

Lars Solberg kom fra Brunlanes. Han var gift med Olga Riise. Hun var datter av Anton Riise.
Lars og Olga hadde ei datter: Eva

Det ble i 1929 holdt to skylddelinger på bruket. Da ble bruksnummer 60, Skogheim, fraskilt med en skyld på 16 øre. Bruksnummer 61, Solbakken, med en skyld på 3 øre ble fraskilt til svigerfaren, Anton Riise.

I 1933 skjøtet Lars Solberg og hustru den resterende delen av Ekeli over på Arnst Heinry Furuodden for 7500 kroner. Selv beholdt han bruksnummer 60, Skogheim.


Arnst Heinry Furuodden (1890-1968) var sønn av Carl Henrik Oskar Andersen og Agnete Aurbekkholen på Hamar. Han giftet seg i 1917 med Bollette Nickoline Ingebretsen (1882-1960) fra Porsgrunn.
Arnst Heinry og Bollette Nickoline hadde disse barna:

 1. Odd Henrik, født 1918. Gift med Dagny Pedersen fra Røramoen.
 2. John Nicolai Hjorth, født 1920. Gift med Reidun Aspaas.

En oversikt fra 1953 viser at Ekeli hadde 5 dekar dyrket jord (sandmold). Eiendommen ble drevet som hagebruk.

Det gamle våningshuset på bruket ble bygd omkring 1750 og uthuset i 1948. Branntaksten på bygningene utgjorde i 1953 til sammen 55 600 kroner.

I 1959 ble Ekeli skjøtet over på den eldste sønnen, Odd Henrik Furuodden. Overdragelsessummen var på 10 000 kroner.

Ekeli hadde i 1961 en skyld på 16 øre. Det ble foretatt et par nye skylddelinger foruten en sammenføying. Et målebrev fra 1971 viser at Ekeli da dekket et areal på 2175,5 m². Etter to nye skylddelingsforretninger ble den resterende delen av eiendommen i 1974 skjøtet over på Kjell Johan Tegnander for 160 000 kroner.

Utdrag (s. 210-212) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen