Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Hegna

Gårdsnummer 4, bruksnummer 8

av Per Chr. Nagell Svendsen

Navnet på gården har sin opprinnelse fra den tiden området hørte direkte inn under Nordre Lunde. Den gang var det fin beitemark der. Navnet skriver seg fra en naturlig eng som var innhegnet.

I 1809 fikk Anders Halvorsen Sillien auksjonsskjøtet på Hegna for 510 riksdaler. Bruket hadde da en skyld på 5 skinn.

Anders Halvorsen (1786-1853) giftet seg i 1819 med Karen Marie Jacobsdatter (1796-1861). Hun var datter av Jacob Hansen Døvig.
Anders og Karen Marie hadde disse barna:

 1. Karen, født 1819 - død 1905. Bosatt på Hegna (denne eiendommen).
 2. Inger Johanne, født 1821. Gift 1845 med Lars Torjussen (født 1817). Sønn av Torjus Sørensen Kjølsrød. Bosatt under Nordre Lunde. (Se «Husmenn og festere».)
 3. Halvor, født 1823 - død 1896. Gift 1851 med Inger Margrethe Amundsdatter (1826-1877). Datter av Amund Nielsen Ulverød. Bosatt på Hegna (denne eiendommen).
 4. Jakob, født 1826. Skomaker. Gift med Anne Sophie Hansdatter (født 1828). Datter av Hans Knudsen Qvæstad. Bosatt i Langesund.
 5. Berthe Kirstine, født 1829 - død 1857. Gift 1854 med enkemann Niels Amundsen (født 1803). Sønn av Amund Nielsen Lillegaarden. Bosatt på Lillegården under Bjørkevold (bruksnummer 1).
 6. Nils, født 1832 - død 1878. Skredder.
 7. Maren Elise, født 1838 - død 1884. Gift 1864 med snekker Jon Larsen (1837-1892). Sønn av Lars Andersen Tveten. Bosatt på Ekeli under Søndre Tveten (bruksnummer 3).

Matrikkelen av 1838 viser at Hegna hadde løpenummer 18 under matrikkelnummer 4, Lunde nordre. Skylden på bruket ble samme år revidert til 4 ort og 16 skilling.

Foruten dette bruket eide Anders Halvorsen et skogstykke som lå inn under Søndre Lunde (løpenummer 21b). Denne eiendommen fikk revidert sin skyld fra 2 skinn til 1 ort og 10 skilling.

I 1850 skjøtet Anders Halvorsens hustru og formynder løpenummer 18 og 21b over på Halvor Andersen. Han betalte 485 spesidaler for eiendommene.


Halvor Andersen (1823-1896) giftet seg i 1851 med Inger Margrethe Amundsdatter Ulverød (1826-1877).
Halvor og Margrethe hadde disse barna:

 1. Anders, født 1853. Emigrerte til USA.
 2. Amund, født 1856. Emigrerte til USA.
 3. Carl, født 1859. Emigrerte til USA.
 4. Martinius (Martin), født 1862 - død 1908. Gift 1891 med Petra Cathrine Johansdatter (1871-1942). Datter av Johan Amundsen Tveten. Bosatt på Hegna (denne eiendommen).
 5. Inger Kirstine, født 1865.
 6. Hans Jacob, født 1871. Emigrerte til USA.

Halvor Andersen var politisk interessert og engasjert. Han ble første gang valgt inn i herredsstyret i 1866. Den gang satt det 12 representanter i dette styret, og de valgtes for to år om gangen. I 1872 ble antall medlemmer av herredsstyret utvidet til 16. Formannskapet ble samtidig utvidet fra 3 til 4 medlemmer. Halvor A. Hegna satt sammenhengende i herredsstyret i seks perioder, - fram til 1878.

Under folketellingen i 1865 bodde to av husbondens ugifte søsken på bruket. Hans eldste søster, Karen Andersdatter (1819-1905), var tjenestejente på gården. Den yngste broren, Nils Andersen (1832-1878), var losjerende og virket som skredder.

Herredsbeskrivelsen av 1865 viser at løpenummer 18 hadde en uforandret skyld på 4 ort og 16 skilling. Den omtrentlige størrelsen på gårdens åker og dyrkede eng var på 35 mål. Ved gården var det omtrent 4 mål naturlig england. Det hørte ikke noen utslått med til bruket.
Den årlige utsæden av enhver sædart var på 1½ tønne havre, ¼ tønne bygg, ¼ tønne hvete og 3 tønner poteter. Avlingen viste 5 fold havre, 7 fold bygg, 7 fold hvete og 6 fold poteter. Ved siden av ble det dyrket 30 skippund høy.
På gården var det 3 kyr. Dyrene hadde ingen havnegang. - Det hørte ikke med noe skog til eiendommen.
Gården lå i nærheten av den rodelagte veien og ¼ mil fra sjøen. Bruket var alminnelig lettbrukt og dyrket. Herredskommisjonen foreslo å sette ned skylden på eiendommen til 3 ort og 19 skilling.

Branntakst over husene ble holdt i 1872. Det fantes da:

En 1-etasjes våningsbygning, tømret, 10-laftet, bord- og tegltekt, bordkledd og oljemalt, 14 alen lang 11 alen bred - 3½ alen høy, inneholdt 1 stue, 1 kammer, 1 kjøkken med skorstein og hovedrør, 1 forstuegang med trappeoppgang til loftet. Under bygningen fantes grunnmur av gråstein. I bygningen var en 1-etasjes jernkakkelovn. Våningsbygningen ble taksert til 280 spd., grunnmuren 20 spd., jernkakkelovnen 8 spd. En uthusbygning, oppført av bindingsverk, bord- og tegltekt, bordkledd, 21 alen lang - 10 alen bred 6 alen høy, inneholdt 2 lader og 1 låve. Uthusbygningen ble taksert til 110 spd. Et fehus, tømret, 4-Iaftet, bord- og tegltekt, 8½ alen langt - 7½ alen bredt 3 alen høyt, innredet til 3 kuer, støtte mot uthusbygningens søndre ende. Fehuset ble taksert til 30 spd. En stall, oppført av bindingsverk og tømmer, bord- og tegltekt, bordkledd, 6 alen lang - 5½ alen bred 3½ alen høy, innredet til 2 hester, støtte mot uthusbygningens vestre ende. Stallen ble taksert til 10 spd.

I 1872 ble det holdt en skylddeling på bruket. Da ble løpenummer 18b skilt ut med en skyld på 16 skilling. Året etter fikk Søren Larsen skjøtet på den fraskilte delen (tidligere en husmannsplass) for 145 spesidaler.


Søren Larsen (ca. 1801-1878) kom fra Omsland i Kjose. Han giftet seg i 1829 med Larine Nielsdatter (født 1804). Hun var datter av Niels Amundsen på Kåsa under Prestegården.
Søren og Larine hadde disse barna:

 1. Lars, født 1834.
 2. Elen Maria, født 1836 - død 1837.
 3. Ellen Marie, født 1838 - død 1898. Ugift.
 4. Lars, født 1843 - død 1875. Skomaker. Ugift.

Søren Larsen var skomaker. Under folketellingen i 1865 var han husmann under Hegna. Han bodde på plassen sammen med to ugifte barn. På plassen bodde også husbondens mor, Kirsti Knudsdatter (ca. 1770-1867). Hun var enke og hadde vært blind fra hun var 78 år gammel. Karen Larsdatter (født ca. 1811) var ugift og hjalp til med husholdningen.

Branntakst over husene på gården ble holdt i 1872. Det fantes da:

En 1-etasjes våningsbygning, tømret, 4-laftet, bord- og tegltekt, bordkledd, 11 alen lang - 8 alen bred 4 alen høy, inneholdt 1 stue, 1 kjøkken med skorstein og hovedrør og bakerovn. I forbindelse med bygningens vestre side var en forstuegang, oppført av bindingsverk, 5 alen lang - 2½ alen bred - 3 alen høy. Våningsbygningen med forstuegangen ble taksert til 110 spd. En uthusbygning, oppført av bindingsverk, bord- og tegltekt, bordkledd, 12½ alen lang - 9 alen bred - 5 alen høy. Under samme tak var et fehus, tømret, 4-Iaftet, innredet til 2 kuer. Under samme tak var også en låve, oppført av bindingsverk, bordkledd, 8 alen lang - 4 alen bred - 3½ alen høy. Hele uthusbygningen ble taksert til 80 spd.

Søren Larsen døde i 1878. Hjemmelen i skiftet etter ham ble året etter utlagt en datterdatter, Karen Sørine Knudsdatter. Hun fikk skjøtet for 200 kroner.

I 1895 solgte Karen Sørine Knudsdatter bruket tilbake til Halvor Andersen for 200 kroner. Hegna var dermed igjen samlet på de samme hender. Skjøtet var underskrevet av selgerens «angivelige mand», banevokter Karl Martin Larsen, som var fra Sverige.

Matrikkelen av 1889 gav løpenummer 18a bruksnummer 8 under gårdsnummer 4, Nordre Lunde. Skylden ble revidert fra 4 ort til 1,81 mark. Løpenummer 18b fikk bruksnummer 9 og en revidert skyld på 30 øre. Løpenummer 21c, «Aaredalen», fikk bruksnummer 3 under gårdsnummer 5, Søndre Lunde. Skylden på dette bruket som var en skogeiendom, ble revidert fra 1 ort og 10 skilling til 81 øre.

Halvor Andersen døde i 1896. Samme år gikk skjøtet på hans eiendommer fra arvingene til medarving, Martin Halvorsen, for 2000 kroner.


Martin Halvorsen (1862-1908) giftet seg i 1891 med Petra Cathrine Johansdatter Tveten (1871-1942).
Martin og Petra Cathrine hadde disse barna:

 1. Johan William, født 1894 - død 1941. Gift med Borghild Nilsdatter (1899-1982). Datter av Nils Hansen Sølverød. Bosatt på Hegna (denne eiendommen).
 2. Astrid, født 1897 - død 1976. Gift med Einar Lunde (1893-1981). Sønn av Johan Andersen Lunde. Bosatt på Kvestad (bruksnummer 1).
 3. Halvdan, født 1900 - død 1908.
 4. Signe, født 1901. Gift med Wilhelm Siljan (1903-1934). Sønn av Nils Andersen Siljan.
 5. Randi, født 1903. Gift med Fritz Kontni (1900-1972) fra Vest-Berlin.

Martin Halvorsen Hegna fikk sin første offentlige stilling da han i 1895 ble ansatt som herredskasserer. I 1900 overtok Martin H. Hegna lensmannsvervet. Han virket som lensmann fram til sin død i 1908. Martin H. Hegna var medlem av forlikskommisjonen og satt i en periode som medlem av herredsstyret (1902-04).

I. C. Ramberg skriver i «Boken om Eidanger» dette om Martin H. Hegna (side 436): «Sukkersyke med tilstøtende difterit la ham i graven kun 46 aar gammel. Om denne snille, bramfrie mand er ikke andet end godt at si. Han var fra 1895-1900 herredskasserer og senere medlem av herredstyret. Ved hans indstilling til lensmand faldt stemmerne i herredstyret saaledes: som nr. 1 Martin Hegna, nr. 2 lærer Larsen, hver med 16 stemmer og som nr. 3 Abr. Traaholt med 12 stemmer.»

Under folketellingen i år 1900 bodde Martin H. Hegna på bruket sammen med sin kone og deres to førstefødte barn. I bryggerhuset bodde en tante av husbonden, Karen Andersdatter (1819-1905). Under samme tak bodde for øvrig Margrethe Rognlien (født 1882) sammen med to barn, Hjørdis (født 1898) og Gunvor (født 1900).

I 1908 kjøpte Martin H. Hegna bruksnummer 14, Søndre Hegna, av Edvard Gjerstad for 1600 kroner. Denne eiendommen ble året før skilt ut fra bruksnummer 5, Gudsfred, med en skyld på 1,18 mark.

Etter Martin H. Hegnas død overtok enken, Petra Cathrine Hegna, bruket. I 1921 skjøtet hun bruksnummer 8, 9 og 14 under Nordre Lunde samt skogstykket «Aaredalen» over på sin eldste sønn, Johan William Martinsen Hena, for 15 000 kroner. Løsøret ble verdsatt til 4000 kroner og inngikk i overdragelsessummen. Petra C. Hegna forbeholdt seg som selger retten til 4 værelser, adgang til bryggerhuset, nødvendig brensel hjemkjørt samt rådighet over hagen med mer.


Johan William Martinsen (1894-1941) giftet seg med Borghild Nilsdatter Sølverød (1899-1982).
Johan William og Borghild hadde disse barna:

 1. Martin, født 1922. Gift med Herdis Riege fra Porsgrunn.
 2. Nils, født 1926. Gårdbruker og kjøpmann. Gift 1949 med Anne Lise Kjønnås (født 1927). Bosatt på Hegna (denne eiendommen).
 3. Ivar, født 1927 - død 1931.
 4. Torbjørn, født 1934. Gift med Karen Marie Grave (født 1933). Datter av Halvor Nilsen Grave på Øveråsen.

Johan William M. Hegna døde i 1941. Kona, Borghild Hegna, ble sittende i uskiftet bo.


I 1950 gikk skjøtet på eiendommen til den nest eldste sønnen, Nils Hegna, for 24 000 kroner. Selgersken forbeholdt seg livsvarig fritt husvære i våningshusets annen etasje. Nils Hegna (født 1926) giftet seg i 1949 med Anne Lise Kjønnås (født 1927).
Nils og Anne Lise har disse barna:

 1. Nils William, født 1950. Gift 1974 med Anne Grethe Jacobsen (født 1951). Datter av Halfdan Kristian og Johanne Jacobsen i Porsgrunn. Bosatt på Hegna (denne eiendommen).
 2. Halvdan, født 1952. Kjøpmann. Gift med Elisabeth Gulliksen (født 1954). Datter av Arne og Solveig Gulliksen i Porsgrunn. Bosatt på Hovet.
 3. Kolbjørn, født 1955.
 4. Anders, født 1958.

Det dyrkede jordbruksarealet var på begynnelsen av 1950-tallet på 50 dekar. Jordsmonnet bestod vesentlig av sandmold og myrjord. Den produktive skogen dekket 250 dekar og annen utmark 33 dekar. På gården hadde de følgende dyr: 1 hest, 5 kyr, 2 ungdyr, 2 griser og 25 høner.

Husene på gården er gamle. Våningshuset er bygd omkring 1750. Det ble påbygd omkring 1900. Hovedbygningen er blitt forandret innvendig i de senere år som følge av oppussing. Før denne ombyggingen fant sted, var det ei stue som ble kalt «bestestua». Den ble bare brukt ved høytider. Elektrisk lys ble lagt inn omkring 1915. Det gamle bryggerhuset som ble kalt «gamlestua», er revet. Branntaksten på bygningene ble i 1953 satt til 70 000 kroner. Ny driftsbvgning ble satt opp i 1960, og kårbygning ble bygd i 1964.

I 1961 ble de forskjellige bruksnumrene under Nordre og Søndre Lunde sammenføyd til en eiendom. Etter dette kom den samlede skylden på Nils Hegnas eiendom opp i 4,10 mark.

Nils Hegna skjøtet i 1974 eiendommen over på sin eldste sønn, Nils William Hegna, for 160 000 kroner. I skjøtet var det tatt med et føderåd med omfattende diverse spesifiserte rettigheter for selger og hans hustru så lenge de måtte ønske det.


Nils William Hegna (født 1950) giftet seg i 1974 med Anne Grethe Jacobsen (født 1951) fra Porsgrunn.
Nils William og Anne Grethe har disse barna:

 1. Anne Kathrine, født 1976
 2. Anette, født 1978

Den dyrkede jorda utgjorde i 1978 til sammen 54 dekar. Havnehagen var på 100 dekar og skogarealet på 632 dekar.

Av navn på gårdens åkrer og jorder kan nevnes: Grindekra, Langjordet, Gusfredjordet, Bjørkelund, Skaurydningen, Bruekra, Vaskeplassen, Høyekra, Lunderoa og Fjøsekra. Skogen ligger på vestsiden av eiendommen. En kjenner til disse navnene på stykker av skogen: Aredalen, Gusfredåsen, Tufta og Kolbjørnsmyr.

Det ble i 1978 kun drevet med grasproduksjon på gården. Av husdyr fantes det dette året 6 melkekyr og 5 ungdyr. På grunn av at gårdens inntekt var for liten, hjalp eieren til med driften av Eidanger landhandel. Denne forretningen eies og drives av tidligere eier av Hegna gård, Nils Hegna.

Foruten melkeproduksjon er gårdsdriften senere utvidet med svinekjøttproduksjon. Melkefjøset er utvidet og modernisert, og det er bygd nytt grisehus. Således har en plass til 8 melkekuer, 7 ungdyr og 10 purker med en produksjon på 50 slaktegris.

Utrag (s. 138-142) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds- og slektshistorien for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen