Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Sanna

Gårdsnummer 45, bruksnummer 8

av Per Chr. Nagell Svendsen

Jacob Grubbe Ottesen eide Sanna under Bjørketvet fram til 1836. (Se bruksnummer 6.) Dette året skjøtet han eiendommen over på Christian Østensen og Rasmus Madsen for 1200 spesidaler. De to eierne drev hver sin del av eiendommen, men noen skylddeling fant ikke sted før i 1851.

Ved matrikkelen av 1838 stod de i fellesskap oppført som oppsittere av løpenummer 113, Sanna, under «Birkethveit». Skylden som hadde vært på 1 hud og 1½ skinn, ble samme år revidert til 1 skylddaler, 3 ort og 4 skilling.

Christian Østensen var gift med Karen Olsdatter.
Christian og Karen hadde disse barna:

 1. Gurine, født 1825 - død 1906. Gift 1849 med Halvor Jacobsen (1802-1861). Sønn av Jacob Simonsen Siljan. Bosatt på Øvre Jønholt (bruksnummer 3).
 2. Erik. Gift med Inger Nielsdatter.
 3. Ole
 4. Ingebret, født 1835 - død 1843. Druknet i Lilleelva som renner gjennom Gjerpen.

Etter Christian Østensens død ble Sanna i 1851 delt i to like store bruk, løpenummer 113a og 113c. Christian Østensens enke overtok løpenummer 113c (denne eiendommen), mens Rasmus Madsen overtok løpenummer 113a (senere bruksnummer 6).


Samme år som skylddelingen av Sanna fant sted, ble bruket som Christian Østensens enke hadde overtatt, skylddelt mellom hennes to sønner, Erik og Ole Christianssønner. Erik Christiansen overtok løpenummer 113c (denne eiendommen), mens broren, Ole Christiansen, fikk den fraskilte delen, løpenummer 113d (senere bruksnummer 9). En del av det senere bruksnummer 9 ble først skilt ut i 1863.

Hver av brødrene betalte 300 spesidaler for de eiendommene som de overtok. Skylden ble satt til 1 ort og 14 skilling på hvert av brukene.


Erik Christiansen var gift med Inger Nielsdatter.
Erik og Inger hadde ei datter: Kristiane

Herredsbeskrivelsen av 1865 forteller at Erik Christiansens eiendom var på 30 mål åker og dyrket eng. Det hørte ikke med hverken utslått eller fjellslått til bruket.
Den årlige utsæden var på 1½ tønne, havre, 1/8 tønne bygg, 1/8 tønne hvete og 1/8 tønne rug. Avlingen utgjorde 6 fold havre, 7 fold bygg, 7 fold hvete og 7 fold rug. Ved siden av ble det dyrket 23 skippund høy.
På gården var det 2 kyr. Dyrene hadde en ubetydelig havnehage. - Det var ikke skog på eiendommen, hverken for husbruk eller for salg.
Gården lå 1/8 mil fra hovedveien og ¼ mil fra Porsgrunn. Bruket var lettbrukt og alminnelig godt dyrket. Av og til var eiendommen utsatt for frost. Herredskommisjonen foreslo å skrive opp skylden på bruket til 3 ort og 8 skilling.

Eiendommen fikk i matrikkelen av 1889 bruksnummer 8. Skylden på bruket ble samme år revidert til 1,85 mark.


Erik Christiansen solgte i 1897 bruket til Hans Anton Stribolt for 3000 kroner. Stribolt kjøpte samme år bruksnummer 7, Rønningen av sin svigerfar. (Slektsoversikten er tatt med under dette bruket.)

I 1899 skjøtet Hans Anton Stribolt bruksnummer 8 over på slakter Nils Berg for 3500 kroner. Berg bodde ikke selv på Sanna. I 1906 solgte han eiendommen videre til maler Lars Hansen Sølie for 6500 kroner.

Lars Hansen satt med eiendommen fram til 1919. Da skjøtet han den over på gårdbruker Nils Anton Sanna for 16 500 kroner. Året etter solgte Sanna eiendommen til Lars Nygaard for 25 000 kroner. I denne summen var medregnet tømmer og høy for 7000 kroner.


Lars Nygaard (1850-1934) var født i Gjerpen. Han var gift med Guro Dahl (1856-1940) fra Sauherad.
Lars og Guro hadde disse barna:

 1. Inger, født 1878 - død 1976. Gift med Anders H. Riis (død 1965) fra Gjerpen.
 2. Erik, født 1880 - død 1969. Emigrerte 1900 til USA. Farmer. Gift med Asta Strandgård fra Bøle i Gjerpen.
 3. Richard, født 1882 - død 1913. Gift med Julie Meen (død 1910) fra Gjerpen.
 4. Ragnhild, født 1884 - død 1905. Ugift.
 5. Julie, født 1888 - død 1969. Gift med agent Ole Korstvedt fra Risør.
 6. Olaf Tidemann, født 1896. Gift 1922 med Ingeborg Marie Nærum (født 1902). Bosatt på Sanna (denne eiendommen).

Lars og Guro Nygaard hadde i alt ti barn. Fire av barna døde da de var ganske små.

I 1928 skjøtet Lars Nygaard bruket over på sin yngste sønn, Olaf Tidemann Nygaard, for 19 000 kroner. Med i denne prisen var løsøre for 4000 kroner.

Året etter kjøpte Olaf Tidemann Nygaard også bruksnummer 9, Sanna, for 7000 kroner. Dette bruket hadde en skyld på 1,62 mark. I 1935 ble bruksnummer 9 solgt på auksjon.


Olaf Tidemann Nygaard (født 1896) giftet seg i 1922 med Ingeborg Marie Nærum (født 1902).
Olaf Tidemann og Ingeborg Marie har disse barna:

 1. Leif Sverre, født 1923. Gift med Margith Vale fra Valebø i Holla.
 2. Rolf Henry, født 1926. Gift med Mary Fredrikstad fra Herøya.
 3. Erling Richard, født 1930. Gift med Ester Gunnerud fra Ulefoss i Holla.
 4. Gudrun Synnøve, født 1934. Gift med Ragnar Eklund fra Stathelle i Bamble.
 5. Reidun Irene, født 1940. Gift med Kato Klovholt fra Solum.

Bruksnummer 8 hadde i 1953 en uforandret skyld på 1,85 mark. Det dyrkede jordbruksarealet var på 34 dekar. Jordsmonnet var stort sett leirmold. På bruket var det i 1953 stor grønnsakproduksjon. Samme år var det følgende dyr på gården: 2 hester, 3 kyr, 2 ungdyr og 2 griser.

Våningshuset på bruket ble bygd i 1918. Uthuset ble bygd omkring århundreskiftet. Et mindre innhus ble reist i 1939.

I 1925 ble det bygd nytt fjøs med plass til 6 kyr, 2 svinebinger og 1 hest. Sju år senere ble det bygd en stall til 2 hester. I 1962 ble alle kuene solgt. Fjøset ble da gjort om til svinebinger for 35 griser.

Olaf Tidemann Nygaard leide fra 1937 bruksnummer 7, Rønningen, av Anton Stribolt. Senere ble leieavtalen fornyet med Porsgrunn kommune fram til 1970. På Rønningen ble det drevet med korn, høy og poteter, men fra 1962 ble det bare dyrket poteter.

I omkring 10 år leide Nygaard ca. 25 dekar av Porsgrunn kommune på Kjølnes. Han lot bygge ei bru over Leirkupp for å komme over med dyr og redskap.

Utdrag (s. 93-95) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen