Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Rønningen

Gårdsnummer 45, bruksnummer 7

av Per Chr. Nagell Svendsen

I 1819 skjøtet Niels og Fritz Løvenskiold en part av plassen Sanna under Bjørketvet, senere løpenummer 112c, over på Gunder Kristensen for 250 spesidaler. Denne eiendommen ble kalt «Rydningen». Den ble imidlertid ikke skyldsatt før i 1863.

Gunder Kristensen (ca. 1769-1841) var gift med Liv Andersdatter (ca. 1780-1852).
Gunder og Liv hadde disse barna:

 1. Maren, født 1796
 2. Anders
 3. Kristen, født 1820 - død 1898. Gift med Karen Kirstine Andersdatter (1821 -1895) fra Halden. Bosatt på Rønningen (denne eiendommen).

Gunder Kristensen døde i 1841. Samme år ble det holdt skifte etter ham. Boet utgjorde brutto 66 spesidaler, 3 ort og 4 skilling og netto 38 spesidaler og 18 skilling. Hjemmelen til gårdsbruket tilfalt sønnen, Kristen Gundersen, for 300 spesidaler.


Kristen Gundersen (1820-1898) var gift med Karen Kirstine Andersdatter (1821-1895) fra Halden.
Kristen og Karen Kirstine hadde disse barna:

 1. Gurine, født 1845. Gift 1871 med skipstømmermann Hans Carl Hansen Kaalstad (født 1839). Sønn av Hans Kaalstad.
 2. Karen Elise, født 1847. Gift 1878 med Harald Olsen fra Hovenga i Gjerpen.
 3. Ingeborg Kirstine, født 1850 - død 1946. Gift 1880 med styrmann Hans Anton Stribolt (1855-1941) fra Gjerpen. Han var av dansk ætt. Bosatt på Rønningen (denne eiendommen).
 4. Gunder, født 1853. Matros. Gift 1883 med Anne Dorthea Hansdatter. Emigrerte til USA, bosatt i Chicago.
 5. Anne Lovise, født 1856. Gift 1876 med kusk Ole Isaksen Dyrkol fra Gjerpen.
 6. Marie Christine, født 1859. Gift 1885 med rørlegger Nils Aslaksen fra Porsgrunn.
 7. Andreas, født 1862. Gift 1887 med Malla Gunderdatter fra Porsgrunn.
 8. Andrea, født 1865 - død 1959. Ugift. Bosatt på Rønningen (denne eiendommen).

Ved folketellingen i 1865 bodde ektefellene på bruket sammen med sju av barna. Den eldste datteren, Gurine, var den eneste som til da hadde flyttet hjemmefra.

Herredsbeskrivelsen fra samme år forteller at Kristen Gundersens eiendom da hadde en skyld på 1 ort og 20 skilling. Den omtrentlige størrelsen på gårdens åker og dyrkede eng var 38¾ mål. Ved gården var det ¾ mål naturlig england. Det hørte ingen utslått med til bruket.
Den årlige utsæden av enhver sædart var på 1¼ tønne havre, ¼ tønne bygg, 1/8 tønne hvete og 1½ tønne poteter. Avlingen utgjorde 5 fold havre, 6 fold bygg, 6 fold hvete og 5 fold poteter. Ved siden av ble det dyrket 30 skippund høy.
Det var 3 kyr og 4 sauer på bruket. Dyrene hadde en havnegang som ble regnet å være ubetydelig. - Det fantes ikke skog på eiendommen, hverken for eget bruk eller for salg.
Gården lå 1/8 mil fra hovedveien og ¼ mil fra Porsgrunn. Bruket ble karakterisert som lettbrukt og alminnelig godt dyrket. Eiendommen var av og til utsatt for frost. Herredskommisjonen foreslo å sette opp skylden på bruket til 3 ort og 4 skilling.

Matrikkelen av 1889 gav løpenummer 113b, «Rydningen», bruksnummer 7. Skylden på eiendommen ble samme år revidert til 1,76 mark.

Året før han døde skjøtet Kristen Gundersen i 1897 eiendommen over på en svigersønn, Hans Anton Stribolt, for 3400 kroner. Med i handelen hørte føderåd for Kristen Gundersen som da var enkemann.


Hans Anton Stribolt (1855-1941) var født i Gjerpen, men han var av dansk ætt. Han giftet seg i 1880 med Ingeborg Kirstine Kristensdatter (1850-1946). Det var ingen barn i dette ekteskapet.

Folketellingen som ble avholdt i år 1900, forteller at ektefellene bodde på bruket sammen med en søster av hver av dem. Det var Marie Stribolt (født 1855) fra Gjerpen og Andrea Kristensen (1865-1959) fra Eidanger. De var begge ugifte og hjalp til med arbeidet på gården.

Hans Anton Stribolt fikk bygd nytt våningshus i 1904. I kjelleren ble det laget til en bakerovn. Uthuset på bruket ble reist en gang i 1880-årene.

Etter at husbonden døde i 1941, satt enken, Ingeborg Kirstine Stribolt, med bruket i noen år. Da hun døde i 1946, gikk hjemmelen til eiendommen over til hennes yngste søster, Andrea Kristensen, som også bodde på bruket. Hun var ugift og enearving til gård og grunn.

Det dyrkede jordbruksarealet var i 1953 på 40 dekar (myrjord og mold). På gården var det 1 hest, 5 kyr, 1 ungdyr og 2 griser.

I 1955 gikk skjøtet på eiendommen over til Eidanger kommune for 95 000 kroner. Året etter ble det holdt en skylddelingsforretning på bruket. Den gjenværende skylden på eiendommen var etter dette nedskrevet i 1,75 mark.

På begynnelsen av 1970-tallet ble våningshuset, - den siste av de gjenstående bygningene på gården, sanert. I dag ligger Telemark ingeniørhøyskole på stedet.

Utdrag (s. 91-92) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen