Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Prestesetre

Gårdsnummer 43, bruksnummer 29

av Per Chr. Nagell Svendsen

Prestesetre var som navnet sier, opprinnelig en seter under Eidanger Prestegård. Stedet ble sannsynligvis ryddet en gang i 1760-årene av Rasmus Sørensen (ca. 1731-1792). Ved folketellingen i 1801 bodde enken etter rydningsmannen, Elen Christensdatter (1748-1829), på plassen sammen med sin nye mann, Jacob Nielsen (1772-1808).

Etter Jacob Nielsens død festet sogneprest Steenbuch i 1809 plassen til Jacob Olsen for hans og hustrus levetid. Den årlige avgiften ble satt til 10 riksdaler og 2 arbeidsdager på Prestegården. Dessuten skulle enken, Elen Christiansdatter, ha «Aarlige Prestationer» (føderåd).

Jacob Olsen (1787-1866) var sønn av Ole Paulsen Lanner. Han giftet seg i 1809 med ei datter av Rasmus Sørensen, Anne Rasmusdatter (1784-1841).
Jacob og Anne hadde disse barna:

 1. Elen, døpt 1810. Gift 1826 med Ellew Helgesen (født ca. (1802). Sønn av Helge Larsen Buer. Bosatt på Buer (bruksnummer 1), senere i Gjerpen.
 2. Maren, døpt 1812.
 3. Ole, født 1814.
 4. Anne Karine, født 1816. Gift 1850 med matros Ole Hansen (født 1826). Sønn av Hans Iversen fra Porsgrunn.
 5. Annborg, født 1819.
 6. Maria, født 1824.

Fossum jernverk ved Løvenskiold eide en del av Prestegårdsskogen (senere bruksnummer 2). I 1840 kom det til rettsforlik mellom Jernverket og Jacob Olsen angående grensene for plassen «Prestesætre».

Anne Rasmusdatter døde i 1841. Året etter ble det skiftet i boet etter henne. Oppgjøret viste brutto 125 spesidaler og 6 skilling og netto 7 spesidaler, 2 ort og 23 skilling.

Etter at den første kona var død, giftet Jacob Olsen seg i 1842 med Marthe Stoesdatter (1814 -1895). Hun var datter av Stoe Sørensen Qvæstad.
Jacob og Marthe hadde en sønn: Severin, født 1851 - død 1930. Gift med Sara Lovise Sølie (1854-1900) fra Gjerpen. Bosatt på Prestesetre (denne plassen).

Under folketellingen som ble avholdt i 1865, bodde Severin Jacobsen på plassen sammen med sine foreldre. De hadde to tjenestefolk hos seg. Det var Kristian Amundsen (født 1840) og Karen B. Ivarsdatter (født 1849). Plassen gikk etter Jacob Olsens død over til den yngste sønnen, Severin Jacobsen.


Severin Jacobsen (1851-1930) var gift med Sara Lovise Sølie (1854-1900) fra Gjerpen.
Severin og Sara Lovise hadde disse barna:

 1. Jacob Martinius, født 1887 - død 1960. Gift med Emma Kristoffersen (1895-1964). Bosatt i Oklungen.
 2. Martha Marie, født 1889. Gift med Bernhard Olsen fra Gjerpen.
 3. Ragna Sofie, født 1893 - død 1972. Gift 1919 med Einar Davidsen (født 1892). Sønn av David Nilsen Solli. Bosatt på Solli (bruksnummer 8).
 4. Simon Georg, født 1893 - død 1929. Gift med Magnhild Bergljot Rønningen (født 1899). Datter av Martin Nicolaisen på Rønningen under Kjendalen. Bosatt på Prestesetre (denne eiendommen).

I avisen «Grenmar» av 12. mars 1895 ble det kunngjort at plassen Prestesetre skulle auksjoneres bort:

«Etter begjæring fra sogneprest Holmboe på det offentliges vegne avholdes auksjon over plassen Præstesætret under Prestegården, med tilliggende rett til havnegang, brenne, gjerde og husfornødenheter i den tidligere bortsolgte presteskogen i Birkedalen.»

Den 2. juli samme år ble ved en skylddeling Prestesetre skilt ut fra Prestegården og solgt til Severin Jacobsen. Eiendommen fikk bruksnummer 29 og en skyld på 99 øre.

Severin Jacobsen Prestesetre brukte eiendommen til sin død i 1930. Bruket gikk da over til den yngste sønnen, Simon Georg Severinsen Prestesetre.


Simon Georg Severinsen (1893-1929) var gift med Magnhild Bergliot Rønningen (født 1899).
Simon Georg og Magnhild Bergliot har disse barna:

 1. Jonny, født 1918. Ugift.
 2. Leo, født 1921 - død 1975. Gift med Edit Buer (født 1923) fra Bjørkedalen. Datter av Ragnvald Buer.
 3. Borghild, født 1923. Gift med Amund Johnsen (født 1921). Sønn av Andreas Johnsen Stranden. Bosatt på Stranden under Nordre Ås.

Bruket ble omkring 1940 solgt til kjøpmann Halvard Lindaas i Oklungen. Han var gift med Marie Hansen Kjendalen. Familien var bosatt på Oklungen (bruksnummer 2). (Slektsoversikten er tatt med under dette bruket.)

Halvard og Marie hadde i tillegg til sine tre egne barn en pleiesønn:
Anders Kjendalen, født 1920. Gift 1947 med Olga Skifjell (født 1923). Datter av Johan og Marie Skifjell. Bosatt på Prestesetre (denne eiendommen).

I 1948 ble Prestesetre skjøtet over på Anders Kjendalen for 16 000 kroner. Løsøret ble verdsatt til 3000 kroner og inngikk i overdragelsessummen.


Anders Kjendalen (født 1920) er sønn av Hans Petter Gulliksen Kjendalen. Han giftet seg i 1947 med Olga Skifjell (født 1923).
Anders og Olga har disse barna:

 1. Petter, født 1947. Gift med Gerd Olsen (født 1950) fra Dypvåg ved Tvedestrand. Bosatt på Eidanger.
 2. Kari, født 1956. Gift med Morten Andersen fra Langangen. Bosatt på Prestesetre.

I 1953 utgjorde det dyrkede jordbruksarealet på bruket 35 dekar (leirmold), mens annet jordbruksareal var på 5 dekar. Den produktive skogen dekket omkring 70 dekar. Samme år var det 2 hester, 4 kyr, 5 ungdyr, 4 griser og 15 høner på gården.
Våningshuset ble bygd omkring 1850. Det ble reparert og påbygd i 1943. Uthusene ble bygd omkring 1920. Gården fikk elektrisk kraft i 1914, og vann ble lagt inn i husene i 1950. Branntaksten på husene ble i 1953 satt til 26 600 kroner.

I 1959 ble det avholdt en skylddelingsforretning. En del av bruket med en skyld på 2 øre ble fraskilt eiendommen. Den resterende skylden på Prestesetre var da nedskrevet i 97 øre.

Anders Kjendalen kjøpte i 1976 bruksnummer 6 og 13, Rønningen, under Prestegården for 157 000 kroner. Denne eiendommen hadde en skyld på 1,37 mark. Året etter ble Prestesetre og Rønningen sammenføyd etter attest og begjæring.

Etter dette eide Anders Kjendalen et jordbruksareal på 65 dekar og et skogsareal som dekket 400 dekar. Skogen bestod av gran- og lauvskog. Det ble drevet ut cirka 100 m³ tømmer hvert år. På gården var det 4 kyr, 4 ungdyr og 30 høner. Gårdens produkter ble omsatt gjennom meieri og slakteri.

Utdrag (s. 40-42) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen