Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Nordli

Gårdsnummer 17, bruksnummer 8

av Per Chr. Nagell Svendsen

Ved en skylddeling som ble holdt i 1887, ble løpenummer 45h (denne eiendommen), Nordli, skilt ut fra løpenummer 45a (senere bruksnummer 1) med en skyld på 1 daler og 15 skilling. Året etter fikk Søren N. Nilsen skjøtet på den fraskilte eiendommen fra sin bror, Amund Nilsen Solli, for 4000 kroner.

Søren Nicolai Nilsen (født 1853) giftet seg i 1875 med Atalie Kathrine Marie Andersdatter Sætre (født 1850).
Søren og Atalie Kathrine Marie hadde disse barna:

 1. Nils, født 1875
 2. Amund Martinius, født 1879
 3. Anders, født 1882

Etter at Søren N. Nilsen hadde kjøpt sin del av Øvre Solli, gikk han i gang med å bygge hus på stedet. Brukets jorder ligger nordenfor husene.

Av navn på gårdens jorder kan nevnes: Kjervedalsbakken, Sommerfjøsekra, Kjoremyra og Kollabonn. Alle disse navnene peker tilbake på arbeid som har vært utført på stedene. I skogen har en Spireåsen, Storås og Røysåsen. Den sistnevnte delen ligger der hvor fire eiendommer møtes i en delerøys.

Matrikkelen av 1889 gav løpenummer 45h, Nordli, bruksnummer 8 under gårdsnummer 17. Skylden på bruket ble revidert til 2,88 mark.

Søren N. Nilsen gav etter få år opp gårdsdriften for å emigrere til Amerika med familien sin. I 1893 solgte han fra bruksnummer 10, Vestre Odden, med en skyld på 29 øre. Senere samme år solgte han hovedbruket til David Nilsen for 4500 kroner.


David Nilsen (1858-1945) var sønn av Nils Larsen Myra og Nilia Iversdatter fra Kjendalsplassen. Han giftet seg i 1886 med Ina Marie Eriksdatter (1868-1932). Hun var datter av Erik Sørensen på Rødningen under Viersdalen.
David og Ina Marie hadde disse barna:

 1. Nella Mathilde, født 1887 - død 1977. Gift 1925 med Nils Karinius Hansen (1885-1971). Sønn av Hans Christian Nilsen Wiersdalen. Bosatt på Viersdalen (bruksnummer 5).
 2. Einar, født 1892. Gift 1919 med Ragna-Sofie Prestesæter (1893-1972). Datter av Severin Jacobsen på Prestesetre under Prestegården. Bosatt på Solli (denne eiendommen).
 3. Magna Dalia, født 1894 - død 1962. Gift 1919 med Simon Martinsen (1888-1959). Sønn av Martin Johnsen Wiersdalen. Bosatt på Galås under Nordalsetret (bruksnummer 22).
 4. Olaf, født 1897. Gift 1932 med Sigrid Eriksen (1913-1979). Datter av Trygve Eriksen Braathen. Bosatt på Rødningen under Viersdalen (bruksnummer 3).
 5. Sigurd, født 1901. Gift med Karen Karlsen (født 1908). Datter av Jonas og Karoline Karlsen fra Tvedalen i Brunlanes. Bosatt på Myren ved Porsgrunn.
 6. Nils, født 1903. Gift med Randi Tvet (født 1911) fra Helgen i Holla.
 7. Valborg, født 1906. Gift med Hans Holane fra Brunlanes.

David Nilsen var skomaker og bodde på Dale under Nordalsetret før han flyttet til Solli. En bror, Martinius Nilsen, var senere bosatt på Fløtterød under Siljan. Deres onkel, Bernt Andreas Larsen Myra, var bosatt på Kjendalsrønningen.

På Solli ble 8 dekar jord brukt til korn og poteter og 20 dekar til eng. Det ble til vanlig holdt 3 kyr, 1 ungdyr og 2 hester på bruket.
I 1898 ble det kjøpt slåmaskin og treskemaskin med hestevandring til gården. Kunstgjødsel var lite brukt før 1930.

David Nilsen drev gården fram til 1932. Han solgte den da til sin eldste sønn, Einar Solli, for 9000 kroner. Løsøret ble verdsatt til 2000 kroner og inngikk i overdragelsessummen.


Einar Solli (født 1892) giftet seg i 1919 med Ragna Sofie Prestesæter (1893-1972).
Einar og Ragna Sofie har disse barna:

 1. Solveig, født 1921. Gift med Håkon Abrahamsen (født 1916) fra Langangen. Sønn av Julius Abrahamsen og Alma Mathisen.
 2. Elfrid, født 1927. Gift med Trygve Markset (født 1920) fra Gjerstad i Aust-Agder.

Einar Solli var en fremragende skogmann. Han fikk Telemark Skogselskaps diplom og en spaserstokk med sølvbandtak som æresgave for god skogskjøtsel.

Alt i 1921 hadde Einar Solli kjøpt naboeiendommen Dalen under Kjendalen (bruksnummer 10) og Vestre Odden under Solli (bruksnummer 10) av Johan Bredholt for 24 250 kroner. Disse eiendommene ble slått sammen med Solli til ett bruk.

I 1938 ble bruksnummer 11, Solli skole, utskilt fra hovedbruket med en skyld på 2 øre. Den utskilte delen ble overtatt av Eidanger kommune.

Den samlede skylden på Einar Sollis bruk var på 4,88 mark. Det dyrkede jordbruksarealet var på 28 dekar (sand- og morenejord), mens annet jordbruksareal utgjorde 10 dekar. Den produktive skogen dekket 550 dekar og annen utmark 200 dekar. På bruket ble det omkring 1950 holdt 2 hester, 3 kyr, 2 griser og 12 høner.

Våningshuset og uthuset ble bygd omkring 1890. Eldhuset ble satt opp i 1921. Vann ble lagt inn i fjøset i 1910 og til våningshuset 40 år senere. Branntaksten på bygningene var på begynnelsen av 1950-tallet på 35 000 kroner.

Det vokser vill «homle» på bruket. Dette er et minne fra den tiden en brukte humle til ølbrygging.

Utdrag (s. 311-313) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen