Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Oksøya

Gårdsnummer 33, bruksnummer 6

av Per Chr. Nagell Svendsen

På slutten av 1700-tallet var gårdsbruket Sandøya med Oksøya blitt delt i to like storebruk. Hvert av brukene fikk eiendommer både på Sandøya og Oksøya.

I 1840 ble løpenummer 81b (denne eiendommen) skilt ut fra det ene hovedbruket, løpenummer 81a (senere bruksnummer 5), til Hans Pedersen Haaøen og Arne Olsen Hitterøe med en skyld på 1 ort og 18 skilling. De to nye brukerne delte eiendommen som lå på Oksøya, mellom seg. Arne Olsen beholdt løpenummer 81b (denne eiendommen), mens Hans Pedersen fikk det nyutskilte løpenummer 81e (senere bruksnummer 7).

Nær to år senere gikk skjøte fra skifteretten i John Halvorsens bo på løpenummer 81b til Arne Olsen for 120 spesidaler. Bruket hadde en skyld på 21 skilling.

Arne Olsen Hitterøe (1787-1874) giftet seg i 1821 med Maren Johnsdatter Sandøen (1799-1868).
Arne og Maren hadde disse barna:

  1. Jonette, født 1828 - død 1829.
  2. Matilde Amalie, født 1835 - død 1872. Gift 1863 med Ole Jacobsen (født 1832). Sønn av Jacob Olsen Nystrand. Bosatt på Oksøya. (Se «Husmenn og festere».)
  3. Hans Jacob, født 1843. Sjømann i 1865.
  4. Tolvine Jacobine, født 1844 - død 1930. Gift 1867 med Niels Olsen (1834-1901). Sønn av Ole Andersen Smedholmen. Bosatt på Smedholmen under Lerstang (bruksnummer 10), senere på Oksøya (denne eiendommen).

Ved folketellingen i 1865 hadde de to yngste barna, Hans Jacob og Tolvine, Oksøya som bostedsadresse. På gården bodde et pleiebarn med navn Sigvardt J. Nord (født ca. 1858 i Kristiania).

Herredsbeskrivelsen fra samme år viser at den omtrentlige størrelsen på gårdens åker og dyrkede eng var 8¾ mål. Det var ikke noe naturlig england ved gården, og det lå ingen utslått til bruket.
Hvert år ble det sådd ¼ tønne havre, 1/8 tønne hvete og 1 tønne poteter. Avlingen viste 5 fold havre, 6 fold hvete og 6 fold poteter. Ved siden av ble det dyrket 6 skippund høy.
På gården var det 1 ku. Kua hadde en havnegang som ble regnet å være knapt tilstrekkelig. - Det var noe skog på eiendommen som kunne brukes til brensel.
Bruket var tungbrukt, men alminnelig godt dyrket. Herredskommisjonen foreslo skylden nedsatt fra 21 skilling til 19 skilling.

Arne Olsen solgte i 1875 bruket til en svigersønn, Niels Olsen, for 400 spesidaler. Den nye eieren hadde tidligere vært bosatt på Smedholmen under Lerstang sammen med sin familie. (Slektsoversikten er tatt med under dette bruket.)

I matrikkelen av 1889 fikk Niels Olsens eiendom bruksnummer 6 under gårdsnummer 33, Sandøya. Bruket fikk samme år revidert sin skyld fra 21 skilling til 44 øre.

Folketellingen som ble avholdt i år 1900, viser at det bodde en losjerende familie på bruket. Det var Andreas Olsen (født 1874) som var styrmann, hans kone, Gunhilde Eriksen (født 1877) og deres udøpte barn (født 1900). På gården bodde også Alma Bergkvist (født 1878) fra Brevik. Hun var bortsatt for betaling og ble offentlig understøttet.

I år 1900 solgte Niels Olsen bruket til sin yngste sønn, Amandus Nilsen, for 3000 kroner. Med på handelen fulgte Smedholmen under Lerstang (bruksnummer 10).


Amandus Nilsen (1874-1929) var gift med Anette Marie Larsdatter (født 1879). Hun var datter av Lars Andersen på Gundersvik under Bjønnes
Amandus og Anette Marie hadde disse barna:

  1. Amanda. Gift med Isak Løken.
  2. Carl, født 1903. Ugift.
  3. Hjalmar, født 1907. Ugift.
  4. Agnes, født 1909. Ugift.
  5. Margy, født 1914. Gift med Amandus Martin fra Arøya i Brunlanes.

Amandus Nilsen satt med bruket fram til 1918. Han solgte det da til Carl Borg fra Brevik for 15 000 kroner. Året etter gikk skjøte over til hans kone, Marta Borg, for 10 000 kroner. - Amandus Nilsen flyttet sammen med sin familie til Sandøya (Strandfjellet).


I 1923 ble bruket solgt for 19 000 kroner til August Sivertsen. Med på handelen var løsøre for 2000 kroner. August Sivertsen solgte i 1931 bruket for 10 000 kroner til sin sønn, Trygve Sivertsen.

Trygve Sivertsen (født 1892) var gift med Hjørdis Ekelund fra Ulesund. Det var ingen barn i dette ekteskapet.

Bruket hadde i 1931 fått sin skyld redusert til 34 øre som følge av fem skylddelinger. I 1940 solgte Trygve Sivertsen eiendommen for 11 000 kroner til Kristian Eliassen (født 1862).

I 1947 ble eiendommen solgt for 20 000 kroner til Hilmar Hansen. Bruket hadde da fått sin skyld redusert til 24 øre.

Det ble i årene som fulgte, fraskilt en rekke hus- og hyttetomter. Skylden var således i 1962 kommet ned i 10 øre.

I 1964 gikk skjøte på eiendommen til Paul Birger Opran (født 1913) for 70 000 kroner. Av dette beløpet ble 10 000 kroner betalt for innbo og løsøre.

To år senere gikk skjøte til Ragnar Nordstrøm (født 1930) for 80 000 kroner. Nordstrøm frasolgte noen tomter før han i 1971 lot skjøte på den resterende delen av eiendommen gå til Allan Lyle (født 1911) for 160 000 kroner. Med i denne summen var innbo og løsøre beregnet til 20 000 kroner.

Utdrag (s. 592-594) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen