Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Øvre Lunde

Gårdsnummer 67, bruksnummer 3 og 5

av Per Chr. Nagell Svendsen

I 1853 ble løpenummer 169/170c skilt fra hovedbølet med en skyld på 4 ort og 4 skilling. Skjøtet gikk samme år fra Christen Hansen til Simon Knudsen for 536 spesidaler og 37 skilling. Simon Knudsen (1804-1883) bodde på Nordre Grava (senere bruksnummer 2) sammen med sin familie. (Slektsoversikten er tatt med under dette bruket.)

Herredsbeskrivelsen fra 1865 viser at Simon Knudsens bruk under Øvre Lunde var på 25¾ mål åker og dyrket eng og 2 mål naturlig england. Det hørte ikke noen utslått med til bruket.
Den årlige utsæden av enhver sædart var på 7/8 tønne havre, 1/8 tønne bygg, tønne hvete og 1 tønne poteter. Avlingen viste 5 fold havre, 7 fold bygg, 6 fold hvete og 6 fold poteter. Ved siden av ble det dyrket 25 skippund høy.
På bruket ble det holdt 2 kyr og 2 sauer. Dyrene hadde ikke tilstrekkelig havnegang. - Det fantes litt skog på eiendommen, men bare til brensel.
Bruket lå ved hovedveien og 1/8 mil fm sjøen. Det var alminnelig lettbrukt og dyrket. Herredskommisjonen, foreslo som en konklusjon på sitt arbeid, å senke skylden på eiendommen til 3 ort og 8 skilling.

I 1877 ble løpenummer 169/170e skilt ut fra hovedbølet med en skyld på 2 ort og 2 skilling. Samme år fikk Simon Knudsen skjøte fra Christen Knudsen på denne delen for 1072 spesidaler.

Etter Simon Knudsens død ble eiendommen under Øvre Lunde delt. Knud Simonsen over tok løpenummer 169/170c, mens Anders Simonsen overtok løpenummer 169/170e.


Knud Simonsen (1842-1908) giftet seg i 1875 med Inger Andrea Christoffersdatter (1850-1930) fra Eikenes i Kjose.
Knud og Inger Andrea hadde disse barna:

 1. Anders Christian, født 1875 - død 1967. Gift 1898 med Signe Margrethe Svennungsdatter (1877-1951) fra Solum. Datter av Svennung Halvorsen Flåtsund. Bosatt på Oksum (bruksnummer 1).
 2. Severin, født 1880 - død 1964. Gift 1912 med Anna Mathilde Jacobsdatter (1888-1935). Datter av Jacob Olsen Grava. Bosatt på Øvre Lunde (denne eiendommen).
 3. Knud Jørgen, født 1887 - død 1967. Gift med Anna Kathrine Nicolaisdatter (1889-1968). Datter av Nicolai Halvorsen på Oksøya. Bosatt på Sørhaug under Øvre Lunde (bruksnummer 17).
 4. Edvard Karinius, født 1889 - død 1965. Bosatt på Graneng under Øvre Lunde (bruksnummer 15).
 5. Johannes Peter Selander, født 1891 - død 1891

Knud Simonsen var sjømann før han gikk i land og begynte som gårdbruker.

Matrikkelen av 1889 gav løpenummer 169/ 170c bruksnummer 3 under Øvre Lunde. Skylden på bruket ble revidert til 1,85 mark. Løpenummer 169/170e fikk bruksnummer 5 og en revidert skyld på 1,11 mark.

Det ble i 1894 holdt en skylddeling på bruksnummer 5. Da ble bruksnummer 8, Trollhaug, skilt ut med en skyld på 28 øre.

I 1898 kjøpte Knud Simonsen den resterende delen av bruksnummer 5 fra Elise Eriksdatter Grava for 1000 kroner. Hun hadde arvet dette bruket etter sin onkel, Anders Simonsen. Knud Simonsen satt dermed som eier av begge brukene som hans far, Simon Knudsen, hadde eid under Øvre Lunde. De to brukene har senere vært drevet sammen.

Under folketellingen i år 1900 bodde Knud og Inger Andrea Simonsen på bruket sammen med sine tre yngste sønner. På stedet bodde også Signe Margrethe Svennungsdatter. Hun var gift med den eldste sønnen, Anders Christian Knudsen, og bodde på bruket sammen med deres sønn, Simon Andreas Andersen (født 1898).

Knud Simonsen døde i 1908. To år senere gikk skjøtet på bruksnummer 3 og 5 fra enken, Inger Andrea Christophersdatter, med barnas samtykke til sønnen, Severin Knudsen, for 6700 kroner. For innbo og løsøre ble det betalt 1800 kroner. Selgersken forbeholdt seg for resten av sin levetid den søndre delen av våningshuset, - nemlig en stue med fri adgang til kjøkkenet, samt 3 tønner poteter og 4 favner ved årlig.


Severin Knudsen (1880-1964) giftet seg i 1912 med Anna Mathilde Jacobsdatter Grava (1888-1935).
Severin og Anna Mathilde hadde disse barna:

 1. Inger Andrea, født 1914. Gift med Karl Forsberg.
 2. Knut, født 1915. Gift med Johanne Gundersen (født 1914).
 3. Ruth Margrethe, født 1919. Gift med Emanuel Winge (født 1913) fra Brevik.
 4. Jan, født 1922. Gift med Evelyn (Mossa) Fjellstad (født 1928) fra Heistad.
 5. Sverre Andreas, født 1924. Gift med Astrid Andersen (født 1923) fra Skjelsvik.
 6. Solveig, født 1927. Gift med Thorleif Isaksen (født 1919). Sønn av Abraham Isaksen på Plassen under Ørstvet. Bosatt på Øvre Lunde.

I 1920 ble bruksnummer 15, Graneng, skilt ut fra bruksnummer 5 med en skyld på 5 øre til en bror, Edvard Knudsen. Åtte år senere ble bruksnummer 17, Sørhaug, med en skyld på 49 øre skilt ut til en annen bror, Jørgen K. Lunde. Det er også etter den tid holdt noen skylddelinger på dette bruket. Skylden på bruksnummer 5 var i 1940 redusert til 24 øre.

Det ble i 1930 holdt to skylddelinger på bruksnummer 3. Da ble bruksnummer 18, Ausland, og bruksnummer 19, Lund, skilt ut, - hvert med en skyld på 3 øre. I 1941 ble det holdt en ny skylddeling på bruksnummer 3. Skylden på hovedbruket var etter dette redusert til 1,75 mark.

En oversikt fra 1953 viser at bruket (bruksnummer 3 og 5) hadde et dyrket jordbruksareal på 26 dekar. Den produktive skogen var på 50 dekar. På bruket ble det holdt 3 kyr, 1 ungdyr og 1 gris.
Våningshuset på bruket ble bygd omkring 1880. Uthusene ble satt opp i 1931.

Severin Knudsen Lunde døde i 1964. Hjemmelen til eiendommen gikk i 1971 over til hans seks voksne barn. Det er både før og etter dette skiftet holdt flere skylddelingsforretninger på bruket.

Utdrag (s. 506-508) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen