Porsgrund Metallverk A/S

gjennom 25 år

av Einar Østvedt

Innhold

 1. Trekk av Porsgrunns og fylkets næringsliv i tiden for den første verdenskrig
 2. A/S Norsk Metalverk
 3. Porsgrund Metalverk A/S
  Starten og de første år
 4. Det første styre
 5. Årene fra 1934 til okkupasjonen
 6. Fra okkupasjonen til i dag
 7. Medlemmer av styret 1926-1951
 8. Personalia over medlemmer av styret 1926-1951
 9. Verkets funksjonærer i 1951
 10. Verkets arbeidere i 1951
 11. Det nåværende styre
 12. Grafisk fremstilling av Verkets produksjon
 13. Kilder

Søk i boka:

Forord

Når Porsgrund Metalverk A/S 20. mai 1951 kunne se tilbake på en ubrutt virksomhet gjennom 25 ar, så kan bedriften vanskelig påberope seg å ha nådd noen synderlig høy alder. Når en likevel har besluttet å utgi et jubileumsskrift, er det ut fra det syn at det kan ha sin verdi allerede nå å få samlet alt tilgjengelig kildestoff i en kort oversikt som kan antas å ha en viss historisk interesse for ettertiden. I og med at det nåværende metallverk ble bygd opp fra nytt av på restene av det opprinnelige A/S Norsk Metalverk, har en funnet det riktig som innledning å gi et omriss også av det første metallverks start og virksomhet. Dermed kommer jubileumsskriftet til å omfatte et tidsavsnitt på 36 år, eller så godt som hele perioden fra den første verdenskrigs begynnelse fram til i dag.

Skriftet har to formål: å gi en skildring av den utvikling som har funnet sted i Porsgrund Metalverks drift og driftsresultater i de forløpne 25 år, samt å skissere vilkårene for denne utvikling gjennom en kort innføring i periodens konjunkturer og avsetningsforhold, arbeidsvilkår og hele økonomiske miljø.

Som grunnlag for fremstillingen har jeg benyttet en konsentrert oversikt over de to metallverks historie utarbeidet av ingeniør Finn C. Knudsen, som jeg skylder min beste takk. Ved sin rikdom på faktiske opplysninger har hans arbeid vært meg til uvurderlig hjelp.

Samtidig benytter jeg anledningen til å takke styrets formann, grosserer Chr. S. Hanssen, verkets adm. direktør, E. D. Knudsen og kontorsjef O. Kongsgaarden for deres elskverdige bidrag til mitt arbeid.

Einar Østvedt.

Einar Østvedt: Porsgrund Metallverk A/S gjennom 25 år. - Porsgrunn 1952. - 98 s.
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen