Einar Østvedt: Porsgrund metalverk A/S gjennom 25 år

Medlemmer av styret 1926-1951

Ingeniør Finn C. Knudsen 1926-1949. Formann.
Grosserer Chr. S. Hanssen 1926- Formann 1949-
Verkseier Chr. J. Reim 1926-47.  
Direktør T. Ellefsen 1947-  
Ingeniør Anders Bøhle 1949-  
Adm. direktør E. D. Knudsen 1949-  
Nåværende varamenn: Ingeniør Johan Reim
  Konsul Georg Aubert.
Revisorer: Vdm. Valdussen 1946-
  A. H. Røtvold 1949-

Personalia over medlemmer av styret 1926-1951

Finn C. Knudsen. Ingeniør. Født i Porsgrunn 13. oktober 1868. Uteksaminert ved Trondhjem tekniske skole, maskinlinjen, og ved Glasgow universitet. Deretter ett års maskinvefkstedpraksis i Norge og 3 års praksis ved Robert Duncans skipsbyggeri, Port Glasgow, og ett års praksis i Frankrike. I 1891 ble han ansatt i et skipsrederi og drev leilighetsvis også virksomhet som konsulent i skipsbygning. I årene 1922-24 var han stortingsmann og i 6 år ordfører i Eidanger kommune. Han har vært formann i styret for Skiensfjordens mekaniske fagskole, i styret for Porsgrunds og Omegns Sjømandsskole og i styret for Porsgrund Metalverk A/S, og medlem av representantskapet for A/S Borgestad. Han har dessuten vært formann i representantskapet for Porsgrunds Porselænsfabrik og i representantskapet for Porsgrunds Sparebank.

Christian Samuel Hanssen. Grosserer. Født 30. januar 1881 i Porsgrunn. Han begynte 18 år gammel i H. Halvorsens jernvare- og glassmagasin i Østre Porsgrunn. 1 1899 ble han ansatt som ekspeditør i Andr. Aaslands kull-, jernvare- og bygningsartikkelforretning i Vestre Porsgrunn. Der var han til 1910, de siste 6 år som fullmektig. I mars 1910 overtok han Thorsen & Johannessens kull-, jernvare- og bygningsartikkelforretning i Østre Porsgrunn som han drev til 1. januar 1947 da den ble overdratt til A/S Jernhanssen. Han driver fremdeles sin kullforretning og malervarer engros. I 1915 kjøpte han grosserer Martin Johannessens eiendom, Storgt. 124, hvor forretningen har vært drevet siden gården ble bygget i 1899. Medlem av styret i Skiensfjordens Kreditbank A/S, Skien, fra 1926, i styret for Porsgrund Metalverk A/S fra 1926, i styret for Bratsberg Bruk Nye A/S fra 1928 til 1946. Formann i representantskapet i rederiene A/S Henneseid, Borgestad, A/S Lab og A/S Danto, Porsgrunn, medlem av representantskapet i A/S Union (Union Co.), samt tidligere styremedlem i flere andre skibs- og industriaksjeselskaper. Medlem av Porsgrunns bystyre fra 1916 til 1927, av formannskapet fra 1921 til 1927, viseordfører 1926. Flere år medlem av havnestyret, og i styret for Porsgrunns Handelsstandsforening. Var i 1914 med på å stifte Skiensfjordens jernhandlerforening, var formann i flere år æresmedlem fra 1951. I 1916 var han med på å stifte Norges Jernvarehandleres Forbund, var medlem av styret i flere år, formann 1922-23. Æresmedlem fra 1951.

Christian Jeremiassen Reim. Verkseier. Født i Porsgrunn 12. januar 1873. Han ble utdannet ved Trondhjems Tekniske Læreanstalt og den tekniske høyskole i Charlottenburg i skipsbygning. Var senere ingeniør ved forskjellige bedrifter i England, Skottland og De forente stater, samt i Norge 1895-99. Kjøpte i 1899 Porsgrunds mek. Værksted. Har vært medlem av Porsgrunn bystyre og Solums herredstyre og formannskap, samt medlem av Porsgrunns havnestyre. I 1911 var han med i den forhandlingskommisjon som ledet til dannelsen av Den Norske Ingeniørforening.
Han har vært medlem av styret i Den Norske Ingeniørforenings skiensavdeling. Videre ordfører i representantskapet for Skiensfjordens kommunale Kraftselskap og ordfører i bankrådet for Porsgrunds Handelsbank. Var medlem av Norges Industriforbunds organisasjonskomité i 1925, var formann i Skibsbyggerienes Landsforening og medlem av den faste kommisjon for Norske Veritas og kommisjonen for revisjon av sjøforsikringsplanen.
Av andre tillitsverv kan en nevne: overformynder i Porsgrunn, formann i styret for Porsgrunds Porselænsfabrik, medlem av styret for Porsgrund Metalverk og Egelands Verk, ordfører i representantskapet for Skiensfjordens Kreditbank og for A/S Borgestad. Videre medlem av den faste tekniske voldgiftsrett (skipsbygning), formann i styret for Vestre Porsgrunns Folkeboksamling, formann i Norges Standardiserforbunds utvalg og svensk visekonsul i Porsgrunn.

Tønnes Ellefsen. Ingeniør (M.N.I.F.). Født i Arendal 19. april 1893. Eksamen ved Kristiania Tekniske Skole i 1911. Ansatt i S.A. Meteor, Sveits, 1914-15 og ved Porsgrunn Elektrometallurgiske A/S 1915-1919. Etter å ha avlagt eksamen ved den tekniske høyskole i Charlottenburg i 1921, ansatt ved Gresvik Kemiske Fabrik 1921-23, ved Vera Fabrikker A/S i Sandefjord 1923-24 og ved Porsgrunn Elektrometallurgiske A/S, hvor han ble driftsbestyrer i 1924 og i 1945 administrerende direktør. Har vært medlem av Porsgrunns formannskap, formann i det kommunale lønnsutvalg og formann i det kommunale arbeidsutvalg. Medlem av representantskapet for Den norske Creditbank 1938-41, medlem av Den norske Creditbanks filials styre fra 1914. Formann i Skiensfjordens avdeling av Den Norske Ingeniørforening 1938-46. President i Porsgrunns Rotaryklubb 1940-46. Medlem av styret for Porsgrund Metalverk A/S. Oppfinner av den elektriske dreieovn for elektro-metallurgiske prosesser.

Anders Bøhle, Ingeniør (M.N.I.F.). Født i Gjerpen 11. juni 1882. Tok middelskoleeksamen og ble uteksaminert ved Skiensfjordens mekaniske Fagskole. Deretter 3 års verkstedpraksis. Eksamen ved Polytechnikum, Cöthen, Anhalt. Han var ingeniørassistent 1905-1907 og ble ansatt som lærer ved Skiensfjordens mekaniske Fagskole i 1907. I 1917 ble han innehaver av Porsgrunds jern- og Metalstøperi. Medlem av styret for Bratsberg Bruks Nye A/S fra 1929 og av styret for De samkjørende Bilruter Skien-Porsgrunn fra 1925. Har i to perioder vært medlem av Porsgrunns bystyre. Av andre tillitsverv kan en nevne: formann i styret for Porsgrunns kommunale elektrisitetsverk, formann i styret for Porsgrunns folkebad, medlem av representantskapet for Porsgrunds Porselænsfabrik, og medlem av styret for Porsgrund Metalverk A/S.

Blant metallverkets funksjonærer har E. D. Knudsen, ingeniør (M.N. I.F.), i en årrekke vært knyttet til bedriften. Han er født i Porsgrunn 22. oktober 1896. Etter å ha tatt middelskoleeksamen og eksamen ved Skiensfjordens mekaniske Fagskole i 1916, var han ansatt ved Langesundsfjordens kommunale Kraftselskap 1916-17 og ved Porgrunds mek. Værksted 1918-19. I tiden 1919-22 studerte han ved Royal Techn. College, Glasgow, og i Frankrike 1923. I 1925 ansatt ved A/S Norsk Metalverk og i 1926 som driftsassistent ved Porsgrund Metalverk A/S. Fra 1940 har han vært verkets administrerende direktør.

Ole Kongsgaarden, som helt fra starten i 1926 har vært metallverkets kontorsjef, er født 26. november 1889 i Øvre Eiker. Etter middelskoleeksamen og handelsskoleutdannelse praktiserte han i forskjellige industrielle bedrifter, og oppholdt seg bl. a. en tid i Tyskland. Han var kontorassistent i Traag Mines Limited, Bamble, 1906-09, materialbokholder ved Norsk Hydro, Notodden og Rjukan 1909-16. Senere ble han hovedbokholder og stedfortredende kontorsjef i Rjukan Byanlegg. Var deretter hovedbokholder i A/S Norske Mineralkilder, Larvik, og 1916-20 hovedbokholder ved A/S Bad og Kuranstalt, Larvik. I det første metallverket, A/S Norsk Metalverk, var han hovedbokholder og senere kontorsjef 1920-26, og i 1926 ble han ansatt som kontorsjef og merkantil disponent ved Porsgrund Metalverk A/S.

Styret 1951

Chr. S. Hanssen,
formann
Tønnes Ellefsen,
viseformann
E. D. Knudsen,
adm. direktør
Anders Bøhle,
styremedlem

   
Einar Østvedt: Porsgrund metalverk A/S gjennom 25 år, s. 86-90, 95
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen