13. Vestsidens matrikulering

av Christian Abrahamsen

Først da Porsgrun i 1807 ble kjøpstad, fikk byen et ordnet matrikuleringsvesen, forsåvidt bebyggelsen angår.

Inntil den tid ble i skjøter og pantobligasjoner husene alene betegnet ved sin beliggenhet ved siden av et annet hus eller mellem to andre bygninger, f.eks. hus mellem «Matz Trosby og Gunninger Hansen» eller «ved broen mellem Karen sal. hr. Pedersen og Niels Jensen». Det er derfor forbunnet med et ganske betydelig pusslearbeid å identifisere bygningene og deres beliggenhet i det eldste Vestsiden.

Da Porsgrund i 1807 ble kjøpstad fikk man en ordnet brandmatrikulering av husene. Brandmatrikuleringen skulde ifølge brandforsikringsanordning for kjøpstedene av 18/8-1767 være ordnet efter nummere «som begynde fra 1 og continuere, saalenge der er en Gaard eller Bygning i Byen der kan faa separat Nummer».

For Vestsidens vedkommende begyndte efter dette matrikuleringen ved Moldhaugbukten og fortsatte langs Bybakken (brmnr. 1-6), derfra fulgte den nordre side av Vestregate til det nuværende apotek (brmnr. 7-12), og videre langs Kirkegaten til Kirkebroen støter sammen med Vestregate (brmnr. 15-43). Det flg. nummer 44 er gitt Kirken. Derefter fortsettes fra østre ende av Vestregate og langs dennes søndre side (brmnr. 45-49) og endelig langs begge sider av Vestregate ned til Dokkveien (brmnr. 50-103). Når de enkelte eiendommers bygningshistorie nedenfor blir gjennemgått, vil denne gamle brandmatrikulering bli fulgt i samme rekkefølge, med unntak av nr. 44, Kirken (se kap. 8).

I tiden efter 1807 ble det naturligvis bygget endel nye hus innen det gamle meget innknepne byområde. Disse beholdt sit gamle brandmatrikulnummer hvis det gjaldt gjenoppførelse av et tidligere matrikulert hus. Gjaldt det nybygg på før matrikulert eiendom ble det gamle nummer benyttet med tillegg av et litera. Selvstendig nybygg fikk derimot helt nye nummer.

Efter byutvidelsen i 1920 ble de gamle matrikulbetegnelsene i noen tid benyttet både for de gamle bystrøk og for de innlemmede distrikter; disse siste beholdt altså sin betegnelse fra matrikul for landet.

Efterat det nye byområdet var blitt regulert og gatene navnsatt samt tvungen oppmåling av tomter påbudt, er det innført ny matrikulering av byeiendommene efter nummer og gatenavn.Innholdsfortegnelse for bygningshistorie av de enkelte hus sortert på
gatenavn eller matrikkelnummer

Utdrag (s. 75) fra:
Christian Abrahamsen: Solum - Porsgrund. Det gamle «Vessia». Porsgrunn 1991
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen