E. Skolens lokaler og undervisning

Skolen fikk efter grunnleggelsen passende lokaler i Porsgrunns Folkeskole, men allerede efter få år - i 1892 - blev den forflyttet til kommunens gård - Porsgrunn kom. høiere almenskole - i Jernbanegaten, hvor den siden har holdt tilhuse. l den første tid blev kun enkelte av middelskolens klasserum og dens tegnesal benyttet, men siden gikk man på grunn av plassmangel til en større utvidelse, idet man i bygningens loftetasje innrettet aftenskolens egen, store tegnesal. Omkostningene ved denne innredning blev utredet av rentene av Chr. Knudsen og hustrus legat for teknisk og merkantil utdannelse (se side 42). År 1937 gikk kommunen til en større ominnredning av skolebygningen på grunn av det ny-oprettede gymnasium. Ved denne måtte skolen gi avkall på den innrettede tegnesal, men fikk istedet full bruksrett om aftenen over de nyinnrettede klasse- og fysikk-rum og tegnesaler i bygningens 3die etasje og fikk videre innrettet låsbart opbevaringsrum for skolens modellsamling samt eget kontor- og Iærerværelse. Da imidlertid skolen fremdeles har vanskeligheter grunnet plassmangelen fremkom der 1938 forslag fra Porsgrunns skoleinspektør om overflytning til Porsgrunns Folkeskole, hvor der er projektert opført et større nybygg. Ved overflytning til nybygget er der forutsatt tilstrekkelig plass for aftenskolen, idet den der efter projektet kommer til å disponere mesteparten av 3dje etasje med et tilstrekkelig antall tegnesaler samt eget modellrum for undervisningen samt fysikk-rum skal skolen få sig overlatt i den gamle Folkeskole-bygning, der blir forbundet med nybygget ved et overbygg.

Som allerede meddelt i planen av 1859, § 1 er skolens formål å meddele de for håndverk og lignende industri nødvendige kunnskaper og ferdigheter. År 1890 blev det i styret besluttet å meddele avgangs-vidnesbyrd til de elever, der hadde underkastet sig avgangseksamen i følgende fag: Frihåndstegning, fagtegning, utmålingslære og regning, bokholderi og naturlære. Ennvidere skulde elevene ha karakter for opførsel og flid. I de første kurser skulde også gis karakter for projeksjon- og konstruksjonstegning samt for skjønnskrift og teknisk skrift (rundskrift).

År 1893 besluttet skolens styre å oprette en handelsklasse. Denne sak hadde været forelagt Porsgrunds Handelsforening, der hadde uttalt sin sympati og anbefalte at en sådan blev tilknyttet aftenskolen. Plan og budsjett blev utarbeidet og innsendt til kommunebestyrelsen og departementet til approbasjon. Handelsklassen skulde omfatte følgende fag: engelsk, tysk, norsk, bokholderi, handelskorrespondanse og handelsregning. Da det imidlertid efter nogen år viste sig at denne handelsklasse hadde uforholdsmessig dårlig søkning, blev den ifølge styrebeslutning av 26. mai 1897 nedlagt, dog således at elever innen handelsstanden fremdeles kunne søke den ordinere aftenskole, og der som hospitanter ta del i undervisningen i skolens handelsfag som alm. regning, handelskorrespondanse og bokføring. Skolen har således gjennem årene været til megen nytte også for den merkantile utdannelse for byens ungdom. Før byen hadde egen handelsskole var aftenskolen godt besøkt av handelsbetjenter, ekspeditører, ekspeditriser etc. I de senere år har behovet for sådan undervisning ved aftenskolen været minimal så «handelsklassen» nærmest er blitt opretholdt på grunn av den relativt store tilstrømning av unge piker, der ved undervisningen i handelsfagene får, et godt grunnlag av merkantile kunnskaper for mere underordnede stillinger i forretninger og på kontorer. Fortiden drives handelsklassen som en 3dje paralell-førsteklasse og søkes årligårs av ca. 25 unge piker.

År 1913 referertes i skolens styre Stortingets beslutning om oprettelse av en kvinnelig håndgjerningsskole i forbindelse med Porsgrunns tekn. aftenskole. (Se Porsgrunns kv. fagskole 1913-1938 i tillegget.

Samme år blev referert i skolens styre cirkulære fra Kirke- og Undervisningsdepartementet angående forslag om oprettelse av et undervisningsråd til bistand for departementet ved behandling av saker vedrørende landets tekn. undervisning. Man sluttet sig til tanken under den uttrykkelige forutsetning at medlemmene velges fra de forskjellige kanter av landet. Efter at en nogenlunde ensartet ordning av aftenskolene var gjennemført, gikk også skolen her over til å drive undervisningen overensstemmende med en utarbeidet normalplan. Da Porsgrunn i slutten av 1920-årene ingen handelsskole hadde og Norges Håndverkerforbund hadde oprettet lokale komiteer, hvis opgave det var å bedømme efter avlagt prøve håndverks-mester-aspirantens kunnskaper i bokføring og kalkulasjon, blev der ved aftenskolen innført som fast eksamensfag øvelse i kalkulasjon med avsluttende eksamen i 3dje klasse. På det tidspunkt var undervisningen i bokføring ved skolen fyldestgjørende, så aspiranter til mester i de forskjellige fag ikke behøvet å søke utenbys handelsskole for å supplere sine manglende kunnskaper i fagene kalkulasjon og bokføring.

Ved den store og inngripende forandring av undervisningen ved de tekniske aftenskoler i henhold til normalplanen av 25. mai 193-5 hadde Porsgrunns tekn. aftenskole et innlegg, hvori man bl. a. på det bestemteste fremholdt at man for aftenskoler i de mindre byer burde ta fornødent hensyn til det stedlige behov for teoretisk-praktiske kunnskaper efter den industri- eller håndverksgren, der var den mest fremtredende på stedet. Porsgrunns tekn. aftenskole la sin undervisning straks an efter den vedtatte normalplan og drives nu overensstemmende med denne. Da der allerede i 1937 meldte sig et sterkt behov for utvidet undervisning i kalkulasjon og bokføring utenom hvad den ordinere normalplan bestemmer, har man hatt under overveielse å oprette en 4de klasse ved skolen. På grunn av den rådende plassmangel har man ennu ikke kunnet realisere tanken, men mener nu event. å kunne sette igang en sådan klasse omfattende kun fagene kalkulasjon og bokføring hvert annet eller hvert 3dje år.

Porsgrunns tekn. aftenskole er for nærværende en 3-årig skole, 3 parallelle første klasser, 2 parallelle 2nen og 3dje klasser. Timefordelingen for undervisningsplanen er som følger:

Antall timer pr. uke
I kl.II kl.III kl.
Norsk med korrespondanse400
Frihåndstegning200
Konstruksjon- og projeksjonstegning200
Regning og utmålingslære230
Naturfag020
Yrkesøkonomi002
Yrkeslære med tilhørende tegning058

Skolen har to avdelinger, nemlig en maskin- og elektrikerlinje og en bygningslinje.

Den igangværende handelsklasse har 2 timer handelsregning, 2 timer handelskorrespondanse og 4 timer bokføring pr. uke.

Undervisningen i de enkelte fag omfatter nogenlunde følgende:

Norsk med korrespondanse drives hovedsakelig ved skriftlige øvelser i form av diktat og gjenfortelling, hvori for det meste anvendes emner fra arbeidslivet og inneholder gjengse tekniske uttrykk. Videre for korrespondansens vedkommende innøves formulering av ansøkninger, enkle forretningsbrever gående ut på bestillinger, kravbrev, annullering, reklamasjoner etc. - alt i forbindelse med den tekniske bransje. Videre gjennemgåes opstilling av lærekontrakt og utfylling av de mest almindelige skjemaer. Til undervisningen benyttes følgende lærebøker:

Magnus Eriksen: Norsk i storskolen.
Jan Alstad: Forretningsbrev og formularer.
Fr. B. Ovigstad: Opgavesamling i norsk korrespondanse.
Alf Christensen: Opgaver i norsk korrespondanse for tekniske skoler.

Frihåndstegning omfatter på det begynnende stadium plantegning og frihåndsperspektiv efter enkle treklosser. Videre gåes over til forskjellige bruksgjenstander og enklere maskindeler o. l. i tilknytning til vedkommende elevs yrke. For de flinkeste elever og de der er knyttet til dekorasjons-bransjen tegnes vanskeligere ting som blader, blomster etc... der slitiseres for dekorasjon.

Konstruksjon- og projeksjonstegning omfatter en serie projeksjon- og konstruksjonstegninger efter forlegninger og plansjer. Til disse benyttes: Direktør Kr. Dick: «Tegneregler med opgaver i projeksjon- og konsfruksjonstegning». Utgaven er delvis omarbeidet og supplert ved ingeniørene: H. E. Kjølseth, O. Torp og A. Bøhle.

Regning og utmålingslære omfatter for 1ste klasse repitisjon av de 4 regningsarter, hvoretter der gåes over til alm. brøk, enkel reguladifri, prosentregning og renteregning, Til undervisningen i 1ste klasse benyttes Sv. Svensens: «Regnebok for tekniske aftenskoler». I 2nen klasse legges hovedvekten på bokstavregning med løsning av proporsjoner og enkle ligninger. Av utmålingslæren medtas kvadratberegninger og kubikk-inhold og overflateberegninger etc. - forøvrig i h. t. Sv. Svensens: «Regnebok for tekniske aftenskoler» og Sem Austrumdal: Aritmetikk og Algebra.

Naturfag. Da der ikke foreligger passende lærebok i dette fag for aftenskolene har man undervist for det meste efter manuskript og i dette medtatt så meget som pensumet efter normalplanen tilsier. Først gjennemgåes litt kjemi - omfattende grunnstoffene og litt om deres inndeling og blandinger. Mere om de viktigste metaller og deres utvinning, fremstilling og egenskaper. - Fra mekanikken medtas det mest elementære om krefter, energi, friksjon etc. Videre vektstenger og trisser for løfte- og heiseapparater, herunder også prinsippet for vannkraftmaskiner og hydrauliske presser, pumper etc. Innen varmelæren omtales og demonstreres de forskjellige måleapparater og deres bruk. Videre omtales de viktigste brennmaterialer og prinsippet for forbrenningsmotorer og dampmaskiner. Elektrisitetslæren omfatter egenskapene: elektrisk strøm, spenning og motstand og deres innbyrdes forhold med enkle regneopgaver og demonstrasjon. Videre de mest alm. måleapparater og deres prinsipp. Motorer og generatorer og deres bevikling og virkemåte. Likeså om akkumulatorer og elektrisk belysning og lampers fremstilling. Litt svakstrømsteknikk. Undervisningen innen naturfaget ledsages av enklere eksperimenter og fremvisning av plansjer, apparater og modeller.

Yrkesøkonomi. Elevene belæres om den merkantile opbygging av et verksted eller mindre bedrift. Herunder kjennskapet til status med aktiva og passiva og føring efter rubriksystemet av en hovedbok. Eksempler utarbeides ved føring og postering i dagbok av enklere opgaver i praktiske, tekniske opgaver med avslutning i hovedbok. I forbindelse med føring av disse enkle bokføringsopgaver belæres elevene om bruken av forretningspapirer som obligasjoner, veksler, aksepter etc. Videre undervises om driftsorganisasjon, rasjonalisering, massefabrikasjonens betydning etc. Enkle kalkulasjonsopgaver opstilles, hvorved forklares driftsomkostninger og disses prosentvise tillegg ved prisberegning for forskjellige vrker. Til undervisningen benyttes direktør H. Stub og ing. H. Bjelke: Yrkesøkonomi. Ingeniør E. Einarsen: Grunnlag i kalkulasjon.

Yrkeslære med tilhøiende tegning. Denne faller i to forskjellige avdelinger - den maskinelle og den bygningstekniske, men kan her generelt omtales under ett. Elevene begynner med ganske enkle øvelser i almindelig teknisk legning, der utføres overensstemmende med den norske standard. Da faget strekker sig over to år passer lærerne på at der blir en jevn stigning i arbeidets gang. I de første måneder i 2nen klasse tegnes i almindelighet en eller to felles-tegninger for å lære målsetning, den riktige plassering av tegningen på plansjen etc. Efter hvert gåes så over til mere individuelle og yrkesmessige tegninger, hvor læreren etterhvert forklarer de anvendte materialer, fremstilling etc. Videre utføres arbeidsskisser, der må vedheftes den ferdige tegning. l 3dje klasse er der i timeplanen gitt plass til to timers ren yrkeslære-undervisning, hvor læreren eller de tilkaldte håndverksmestre i yrkesutvalget forklarer elevene - innen deres spesielle yrke - de almindelige og også mere detaljerte teoretisk-praktiske kunnskaper vedrørende yrket. Som regel ledsages undervisningen av demonstrasjoner, ved modeller, plansjer eller lysbilleder og også med ekskusjoner til arbeidsplasser. Til lettelse for denne undervisning har skolen et rikholdig bibliotek, foruten fagtidsskrifter av forskjellig slag.

Utdrag (s. 31-39) fra:
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen