Porsgrunns kvinnelige fagskole 1913-1938

Innen Porsgrunns Kvinnesaksforening hadde allerede i 1912 fru Kristine Børve ivret for oprettelse av en håndgjerningsskole for Porsgrunn. Tanken vant gehør innen foreningens medlemmer, og man henvendte sig til Porsgrunns tekniske aftenskole for gjennem denne institusjon å få ideen realisert. Man finner i Porsgrunns tekniske aftenskoles forhandlingsprotokoll av 23. aug. 1912 følgende anført:

«Referertes skrivelse fra formanden i kvindesagsforeningens bestyrelse, fru I. Myhre med forslag fra en av foreningen nedsat komite, bestående av fruerne Kristine Børve. Sigvarda Sendresen og Inga Torkildsen om oprettelse av en eventl. fagskole for kvinder omfattende kjolesøm med måltagning, beregning, ridsning og klipning samt linsøm med stopning, lapning, måltagning, beregning, ridsning og klipning - begge fag med tilhørende legning. Skolen tenkes underlagt den tekniske aftenskoles bestyrelse i forbindelse med skolens bestyrerinde og 2 av magistrat og formandskap valgte kvinder.»

I slutten av samme år besluttet styret enstemmig at man intet hadde å innvende mot at en kvinnelig håndgjerningsavdeling tilknyttes aftenskolen forutsatt de fornødne bevilgninger av stat og kommune opnåes.

År 1913 den 7. august blev der avholdt styremøte hvor også de av kommunebestyrelsen valgte styremedlemmer var tilstede, nemlig fruene Kristine Børve og Johanne Pohlmann. På møtet referertes Stortingets beslutning om oprettelse av en kvinnelig håndgierningsskole i forbindelse med Porsgrunns tekniske aftenskole. Videre fremlaes 5 ansøkninger til den averterte stilling i kvinnelig håndgjerning, og hvor man enstemmig ansatte frøken Petra Pedersen fra Solum, tiltredelse 1. september 1913. De to i styret innvalgte damer fikk videre i opdrag å foreta de fornødne anskaffelser og i det hele tatt være behjelpelig med igangsettelsen og driften av det nye kursus.

Det for driften av skolens første år opsatte budgett så således ut:

Lønningerkr.400.00
Lys, brende og renholdkr.150.000
Diversekr.100.00
Tilsammenkr.650.00
- skolepengekr.84.00
Netto utgiftkr.566.00
Statsbidrag, 50 %kr.283,00
Porsgrunns kommunekr.283,00

I denne skoles styre har efter hvert sittet:

Fru Kristine Børvefra 1913-1931
Johanne Polilmannfra1913-1921
Marie Christensenfra1921-1935
Sigrid Vemmestad Nielsenfra1931-
Sofie Tønnesenfra1935-1938
Gunhild Wattenbergfra1938 -

Fru Kristine Børve har, foruten å være grunnleggeren av skolen, sittet som formann i styret like til 1931, da hun blev avløst av fru Sigrid Vemmestad Nielsen. Fru Børve har gjennem denne lange årrekke nedlagt et betydelig arbeide, alltid påpasselig og energisk når det gjalt skolens trivsel og hevd. Skolens popularitet og gode omdømme kan for en stor del henføres til fruens energiske og utrettelige arbeide for «hjertebarnet» Porsgrunns kvinnelige fagskole.

Som skolens lærerinne, kasserer og materialforvalter har gjennem skolens 25 år fungert frøken Petra Pedersen, v. Porsgrunn. Frøken Pedersen har gjennem årene nedlagt et høist fortjenstfullt arbeide for denne skole, og ved sin plikttroskap og orden alltid været høit skattet både av elever og bestyrelse. Hun fratråtte sin stilling jubileumåret og var da gjenstand for megen opmerksomhet, og fikk overrakt en erkjentlighetsgave, ved hvilken anledning styret uttrykte sin takknemlighet og anerkjennelse over det gode og pliktopfyllende arbeide hun gjennem årene hadde utført for den kvinnelige fagskole. Som ny bestyrerinne for skolen er ansatt fru Sofie Tønnesen.

Skolen har siden starten 1913 holdt tilhuse i Porsgrunns kom. høiere almenskoles håndgjerningsrum i Jernbanegaten. Der er innredet låsbare skap hvor skolen opbevarer sitt inventar dette består hovedsakelig av 5 symaskiner, elektriske strykejern og bordlamper, strykebretter samt mønstre og journaler. Videre har skolen rummelige og låsbare skap for opbevaring av de, efter hver av elevene forarbeidede klæsplagg. Skolen er årsabonnent på de mest kjente og skaffede utenlandske motejournaler med mønstre. Planen for skolens virke har nogenlunde været uforandret gjennem årene, og op til jubileumsåret har man bibeholdt at der fra høst til nyttår undervises i linsøm, mens man resten av skoleåret har kjolesøm. Ved siden av at elevene Iærer lin- og kjolesøm opøves også deres smak for vakre farvesammensetninger og stil i valg av enkle og vakre klær. Elevene kjøper selv hvad der skal bearbeides, klippes og syes, og i den retning er det av stor betydning at skolens bestyrerinne er behjelpelig med råd. Hun er som regel med elevene ved innkjøp av stoffer for kjolesøm, så hennes smak og erfaring her kan gjøre sig gjeldende, og derved opøve elevenes sans for farver og sammensetninger. Efter kursets avslutning primo mai får elevene sig overdradd alt hvad de har forarbeidet gjennem skoleåret. Ved denne anledning har skolen hatt til disposisjon en av middelkolens tegnesaler, hvor bestyrerinnen sammen med sine elever har arrangert utstilling av elevarbeidene. Disse i Porsgrunn så vel kjente utstillinger har alltid kunnet opvise en stor søkning av foreldre og for skolen interesserte damer. - Som et eksempel på hvad der årligårs kan forarbeides, kan her nevnes hvad der jubileumsåret var utstillet:

Linsøm: 26 stk. undertøi, 7 pyjamas, 4 sett underkjolen m/ benklær, 9 putevar, 1 sett laken og putevar samt 2 underkjolen.
Kjolesøm: 14 bluser, 13 skjørt, 13 kjoler og en kåpe.

Utenom det her nevnte har der også leilighetsvis været forarbeidet større og vanskeligere ting som spaserdrakter, selskaps- og ballkjoler.

Ved skolens oprettelse blev der av hensyn til lærerinnen bestemt at kurset kun måtte omfatte 12 elever pr. skoleår, hvilket maksimum skolen gjennem alle år har opnået. Til og med 1938 har således kurset været besøkt av og uteksaminert 300 elever. Da imidlertid søkningen til skolen har været jevnt god, og der enkelte år meldte sig langt flere enn skolen kunne opta - leilighetsvis over det dobbelte - har det været arbeidet for å få skolen utvidet. Således blev det i året 1922 gjort henvendelse til stat og kommune om utvidet bevilgning for oprettelse av parallellklasse, idet Iærerinnen erklærte sig villig til å overta undervisningen i en sådan tidligere på ettermiddagen. Da denne henvendelse ikke førte frem, blev det atter i året 1928 - på grunn av stor søkning til skolen - påny gjort henvendelse til departementet uten at det denne gang heller førte til det forønskede resultat.

Porsgrunns kvinnelige fagskole er meget populær i byen og neermeste omegn. I likhet med aftenskolen har dette kursus også hatt adskillige elever fra nabokommunene Eidanger, Gjerpen og Solum. Skolen er vel kjent og meget skattet, og de av elevene forarbeidede kjoler, kåper etc. har alltid vakt beundring, ikke bare på grunn av pent snitt, vakre farver og sammensetninger, men også på grunn av det solide og grundige arbeide.

Porsgrunns kvinnelige fagskole tok del i Fylkesutstillingen i Porsgrunn 1925 og opnådde høieste utmerkelse for utstillet elevarbeide.

Utdrag (s. 46-51) fra:
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen