G. Skolens økonomi

Porsgrunns tekn. aftenskole er i likhet med de fleste av landets øvrige aftenskoler en kommune- og statsunderstøttet skole. Staten bar således fra starten av 50 % av skolens almindelige utgifter - dette statsbidrag har dog ned gjennem årene variert endel - op til 60 % - men i de værste kriseår efter verdenskrigen 1914-18 helt ned i 30 %. For nærværende nyter skolen godt av et statstilskudd på 45 % av de almindelige driftsomkosfninger, d. v. s. samtlige omkostninger fratrukket skolepenger. Staten yter intet til leieomkostninger for passende lokaler, hvilke i sin helhet utredes av kommunen. Helt siden starten har imidlertid Porsgrunns tekn. aftenskole nytt godt av rentene av det av herr skibsreder Chr. Knudsen og hustrus arvinger Jørgen C. Knudsen, Gunnar Knudsen og Serine Jeremiassen oprettede legat for teknisk og merkantil utdannelse. Legatstyrelsen - for nærværende ingeniør Finn C. Knudsen og bankdirektør W. Sørensen - har ved sin interesse og omsorg for skolen hjulpet denne over mange økonomiske vanskeligheter. Man må spesielt få nevne de overmåte vanskelige kriseår, hvor statstilskuddet blev sterkt nedsatt og i hvilke år også kornmunen hadde store økonomiske vanskeligheter å kjempe med, var det ene og alene tilskuddet fra legater, der forhindret at skolen måtte innstille sin virksomhet. Den økonomiske støtte skolen har nytt godt av gjennem Chr. Knudsen og hustrus legat har ingenlunde været ubetydelig, da der gjennem årene har været stillet til skolens disposisjon ca. kr. 1,500.00 pr. skoleår. I kriseårene hele kr. 2,000.00 pr. år. - Der må også i denne forbindelse nevnes at skolen foruten det faste penge-tilskudd også har fått til disposisjon tilstrekkelige midler til hvert år ved skolens eksamen-avslutning å kunne utdele 3 premier til de dyktigste og mest pliktopfyllende elever i 3die klasse. For helt å kunne bedømme verdien av disse økonomiske løft tatt av legatet ved velvillighet og imøtekommenhet fra legatbestyrerne må nevnes at når unntas de 3-4 siste år i skolens historie har legat-tilskuddet været større enn kommunens bidrag til skolens drift.

I de første år - inntil 1911 - blev skolen således drevet ved statstilskudd, bidrag fra Porsgrunns kommune og legattilskuddet. Da imidlertid Porsgrunns tekn. aftenskole gjennem alle år har været besøkt av en flerhet av elever fra nabokommunene Gjerpen, Eidanger og Solum, blev der fra nevnte år gjort henstilling fra skolens styre om tilskudd til skolens drift. Størrelsen av bidraget fra de tre nevnte kommuner har været regulert prosentvis efter det elevantall kommunen for hvert år hadde på skolen. Såvidt vites og som en anerkjennelse av skolens berettigelse og yrkesgavnlige betydning har nabokommunene alltid enstemmig bevilget sitt tilskudd.

Utdrag (s. 42-43) fra:
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen