av Hans Reynolds

Søk i boka:

  Innhold
 1. Telerne i viking-tidi
 2. Uppreist mot dane-veldet
 3. Norig fær sin eigen her. Telerne i «Tunsbergske»-, «Smaalenske»- og «Vesterlenske» regiment
 4. «Telemarkske regiment» vert skipa
 5. Ufredsaari 1807-14
 6. 1814
 7. Gamlekarar og minne
 8. Ut-marseringi til Skaane 1848
 9. Paa grensa 1905

Under arbeidet med denne boki hev eg vore nøydd til aa ausa or mange grunnskrifter. Skulde det finnest einkvar forfattaren, eg hev nytta, som ikkje er nemnd her, bed eg um orsaking. Det er i so fall gjort uviljande.

Forf.

Telemarkske regiment

Hvor Lifjeld blaaner høit og vidt,
og Rjukan durer kjækt,
der færdedes og færdes end
en staut normanna-slægt;
til tunge tørn i ufredstid
blev teledølen sendt
og hædred tidt i blodig strid
sin hjemstavns regiment.

Stod vakt ved grænsen mangen gang,
naar det som haardest kneb,
gik paa med hurra og med sang,
om kugler om dem peb;
var med i 8 og i 9
som raske jægerkor,
i 14, da vi slog os fri
med vaakne mænd ved ror.

Og viid: i dette regiment
tre gutter dengang stred,
som av vor danske bror blev kjendt
og slog hans fiende med:
husk Helgesen ved Fredriksstad
- hans navn du kjender vel?
og Rye - Fredericia,
ved Isted Schleppegrell!

End lyder Telemarkens mo
av bataljoners tramp:
- av sønner, som for landets ret
gaar freidig frem til kamp:
og om det atter røyner paa,
og de i strid blir sendt
henover dem en aand vil
gaa fra fædres regimemt!

Hans Reynolds.

Hans Reynolds: Telerne i den norske her-soga. - Oslo, Tvedte ; 1909. - 193 s.
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen