Bind 1 | Bind 2

Eidanger bygdehistorie

B. I: Eidangers historie til omkring 1845

av Harald Hals

Innhold

Søk i boka:

  Eidangersangen, av Isak Oksum

 1. Geologi og naturforhold, av N. O. Åsgården

 2. Eidanger eldste historie, av Elizabeth Skjelsvik
 3. Innledning
  Steinalderen
  Yngre steinalder
 4. Bronsealderen
 5. Jernalderen - generelt
  Eldre jernalder
 6. Romertida
  Folkevandringstida
 7. Gravfunn
 8. Liste over oldfunn og faste fortidsminner fra Eidanger
 9. Litteratur

 10. Eidangers bygningshistorie, av Wilhelm Swensen

 11. Eidanger i middelalderen
 12. Bosetning og samfunnsforhold i førkristen tid
 13. Tidlig kristen middelalder
 14. Krisen i senmiddelalderen
  Kilder - Eidanger i middelalderen

 15. Eidanger på 1500-1600-tallet
 16. Nye næringsveier
 17. Nyrydding, folketall og eiendomsforhold
 18. Statens krav
 19. Religion, prest og kirke
 20. Redskap og innredning
  Kilder

 21. Vekst og samfunnsliv i Eidanger fra om lag 1700 til 1837
 22. Folkemengden
 23. Vilkår for landbruket
 24. Skogen
 25. Sjøfarten
 26. Eiendoms- og formuesforhold
 27. Håndverkere
 28. Bygdevekter og fattigstell
 29. Helsestellet
 30. Skatt og bygdeting
 31. Kriminalitet og lensmenn
 32. Militærtjenesten
 33. Samferdselen
 34. Prester og kirke
 35. Skolen
 36. Kilder
 37. Krig, konjunkturer og nød 1801-1814
 38. Bygdemagasinet
 39. Fra krig til kommunalt selvstyre
 40. Overgangen til det kommunale selvstyre

 41. Register over de statistiske tabeller
  Kart- og bilderegister
  Navne- og personregister
  Ordliste, mynt, mål og vekt

Bokkomitéens forord

Eidanger Historielag ble stiftet 1. april 1940. Det gikk fra første stund av inn for å skaffe Eidanger en ny bygdebok, og tok samme måned kontakt med skolestyrer cand. jur. C. S. Schilbred som sa seg villig til å ta seg av redigering og innsamling av arkivstoff til boka.

Krigen la en demper på arbeidet i de følgende fem år, men en del registrering av avisstoff ble igangsatt. Først i 1945 ble det litt mer fart i arbeidet. Bevilgningene var imidlertid små og egenkapitalen liten, så arbeidet gikk fortsatt i et moderat tempo.

Historielagets styre var hele tida bokkomité. Det bestod det meste av tida av Erling Leerstang, Rolf Langangen, Hans Vamraak, Aksel Sundsaasen, Alfred Aasland og Isak Oksum. I januar 1962 vedtok Eidanger formannskap å velge en bokkomité som i kommunal regi skulle ta på seg arbeidet med fullføring av Eidanger bygdehistorie. Til medlemmer ble valgt Isak Oksum, Rolf Langangen og C. Angell-Petersen. Komitéen valgte sistnevnte som formann. Som nytt medlem etter Isak Oksum, som døde sommeren 1964, valgte formannskapet Hans Vamraak. Redaktør C. S. Schilbred hadde vanskelig for å avse nødvendig tid til oppgaven på grunn av ny stilling, og etter konferanse med Norsk Lokalhistorisk Institutt vedtok Eidanger formannskap å engasjere cand. philol. Harald Hals, Asker. Han ble ansatt i full dags stilling, og har kontinuerlig vært beskjeftiget med å skrive bygdehistorien og gårdshistorien. Manuskriptet til gårdshistorien påregnes ferdig til 1. juli 1968 og utgitt i 1969.

Som medarbeidere har en hatt følgende:

 1. Kommuneingeniør N. O. Åsgården, geologi.
 2. Arkitekt Wilhelm Swensen, bygningshistorie.
 3. Konservator Elizabeth Skjelsvik, arkeologi.
 4. Tegneren Olav Jøntvedt.
 5. Fotograf Richard Larsson.

Etter offentlig anbudsinnbydelse antok formannskapet Brødrene Kjær, Boktrykkeri, Skien, til å stå for trykningen av bygdehistorien.

Komitéen vil rette en hjertelig takk til Eidanger kommune og senere Porsgrunn kommune for den interesse som er vist under arbeidet. En kan trygt si at uten de kommunale bevilgninger ville det ikke vært mulig å fullføre verket. En særskilt takk til Eidanger kommunes siste ordfører Lars Trevold som så helhjertet gikk inn for at kommunen skulle ta på seg denne oppgave. Ellers takker komitéen bokredaktør Hals og alle medarbeidere for godt samarbeide.

Eidanger, den 28. mars 1968

Rolf Langangen        Hans Vantraak        C. Angell-Petersen


 

Forfatterens forord

av Harald Hals

I 1962 ble jeg ansatt som redaktør og hovedforfatter av Eidanger bygdebok. Det ble besluttet at jeg skulle skrive den vesentlige delen av den alminnelige bygdehistorien og dessuten fullføre gårdshistorien, men at det skulle komme spesialkapitler innenfor visse felter som arkeologi, geologi og bygningshistorie, forfattet av spesialister på disse områdene. Magister Elizabeth Skjelsvik, avdøde kommuneingeniør N. O. Åsgården og avdøde arkitekt Wilhelm Swensen ble følgelig engasjert som særskilte medarbeidere.

Da jeg begynte på Eidanger bygdebok, kunne jeg i stor grad bygge på et rikholdig kildemateriale, som var innsamlet av rektor C. S. Schilbred. Dette kildematerialet, som det vil bli gitt en nærmere oversikt over i innledningen til gårdshistorien, omfattet for det meste stoff fra 1500-, 1600- og 1700-tallet. Det er senere blitt ytterligere supplert ved materiale delvis samlet inn av arkivkonsulent H. K. Schutter og hans medarbeidere, og delvis av meg selv. Alle kildene fra middelalderen er trykt i forskjellige publikasjoner. Det utrykte kildestoffet fra 1800-1900-tallet har jeg for det meste samlet inn selv. Noe har jeg også fått stilt til rådighet av C. S. Schilbred, og noe har cand. mag. Halldis Leirpoll skrevet av etter mine anvisninger. De aviser som er benyttet, har jeg selv gått igjennom.

Bokkomitéens medlemmer, rådmannsfullmektig C. Angell-Petersen, lærer Rolf Langangen, gårdbruker Isak Oksum, og etter hans død sekretær Hans Vamraak, har ved det utstrakte lokalkjennskap de sitter inne med, vært til meget stor nytte for meg. Bokkomitéen har også samlet inn en del stoff, som har vært stilt til min disposisjon. Lærer Rolf Langangen har vært ansvarlig for bilderedigeringen. Sammen med tegneren Olav Jøntvedt har han også stått for utarbeidelsen av kartene. Sekretær Hans Vamraak har lest korrektur på bygdeboka. Andre Eidanger-folk som jeg har hatt samtaler med, har alle vært meget hjelpsomme og interesserte. De har trukket fram det de kunne minnes fra tidligere tider i Eidanger. Av Eidanger, senere Porsgrunn kommune, har jeg fått adgang til å gå gjennom kommunearkivet.

Sogneprest Olaf Aarvold har beredvillig stilt prestearkivet til min disposisjon. Instituttstyrer, dr. philos. Rolf Fladby ved Norsk lokalhistorisk institutt har lest gjennom manuskriptet, og kommet med verdifulle språklige og innholdsmessige merknader. Fra personalet ved Riksarkivet, Statsarkivet i Oslo, og Universitetsbiblioteket i Oslo har jeg hele tida fått den aller beste hjelp.

Til alle de ovennevnte, navngitte og ikke navngitte, vil jeg rette en hjertelig takk.

Vettre i Asker, juni 1968.

Harald Hals

Harald Hals: Eidanger bygdehistorie. B. I :Eidangers historie til omkring 1845. - Porsgrunn 1968. - 463 s
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen