Harald Hals: Eidanger bygdehistorie. B. I

Ordliste, mynt, mål og vekt

alen
2 lot - 24 tommer - gammel måleenhet, tilsvarte 62.7 cm
almue
folkets store masse, det brede lag (i motsetning til de høyere klasser)
anaerobt slam
slam som har dannet seg uten tilgang på oksygen (surstoff)
analoge graver
tilsvarende graver
ansats (buens ansats)
begynnelse (buens første begynnelse)
artesisk brønn
boret brønn hvor vannet stiger opp til jordoverflaten av sitt eget trykk
avlsgård
gård, oftest uten våningshus, som drives som underbruk under en annen gård, eller som blir eid av en byborger, som ofte bruker den som landsted, og som ikke bygsler den bort
baluster
kort utbuket søyle i rekkverk
beggerholt
en slags tommer
bismerpund
12 skålpund - gammel vektenhet, tilsvarte 6 kg
bomsparre
bjelke til skipsbruk, mest til bruk for seilene
brekkasje
skade
brystning (galleribrystning)
egentlig lav mur i brysthøyde (galleribrystning - laveste delen av ytterveggen på kirkegalleriet, var omtrent brysthøyt)
brøstfeldig
forfallen
cathedraticum
avgift biskopen hadde krav på når han visiterte sognet
cirkumferens
avgrenset område omkring en by eller et jernverk der byen eller jernverket hadde nøye fastsatte rettigheter
dikepol
stolpe som ble brukt i dikene i Nederland eller Ost-Friesland
diplom
middelalderdokument, særlig av rettslig art
eksteriør
fasade, ytterside, utseende
eroderende is
is som «gnager bort» eller «etser vekk» landskapet
eruptive bergarter
bergarter som har brutt fram fra jordas indre lag
fehus
fjøs ***''*'''**»*****'

fjerding (vei) - egentlig fjerdedel av en (gammel) mil, tilsvarte i gammel tid 2,8 kilometer 344

fossil - forsteinet dyr eller plante 31
fot - halvparten av en alen (se ovenfor), tilsvarte ca. 31 cm 279
fragment - bruddstykke, mindre stykke av en gjenstand 54
gesims - framstående kant som er festet langs det øverste av en bygnings yttervegger

eller langs det øverste av veggene i et værelse .................. . 120

gjengjerd (gje-gjerdsliste) - gjengjerd her brukt som en betegnelse på en ekstraskatt
utskrevet i anledning Fredrik 1's kroning i 1528 (gjengjerdsliste - liste over de bønder

som skulle betale denne ekstraskatten) .. 207

hud - 12 skinn - den viktigste landskyldenheten i Eidanger og mange andre bygder

fra slutten av middelalderen og fram til 1838 . 163

ildsvåde - ildebrann 228
impediment - jordgrunn uskikket til dyrking 28

imperium - keiserrike . 69
indikator - noe som tjener til å angi, vise noe 59

jordebok - fortegnelse over eiendommer, jorder og rettigheter underlagt et bestemt jorde-

gods, eller i en eller annen persons eller institusjons eie 161
juffert, egentlig juffer - slank, smal furustamme brukt særlig til rær eller små master . . . 279
kirkekrypt - kapellrom i kjelleren under kirkeskipet 105

kollats, egentlig kollas - kallsbrev, bevis for at en person rettmessig er kalt til presteembete 240

kommerselest - gammelt skipsmål, tilsvarte 2 registertonn 287
kondisjonert - person av stand, en som hører til overklassen . 115
konisk form - kjegleformet 42
konsentriske halvsirkler - halvsirkler som har samme midtpunkt 90
kornrestanser - utlånt korn som ikke er levert tilbake eller betalt 265
kullussted eller kultsted - sted for gudsdyrkelse 134
kvader - firkantet tilhøgd naturstein 121
ladebygning, lade - uthusbygning til å ha høy og korn i 299
~d - bygning eller samling av bygninger under en herregård som ble brukt i den
egentlige gårdsdriften 221
landskyld - opprinnelig den årlige avgift som en leilending betalte i leie av gården.
Landskylda ble også grunnlaget for beskatningen og uttrykk for gårdens størrelse 161
landioll - her: avgift betalt av skuter når de ble fortøyd ved land 202

leidang - ytelse til landets sjøforsvar av hærskip og mannskap med våpen og proviant som særlig påhvilte innbyggerne i kystbygdene, og som ble innkrevd og forvaltet av kongen 175

lekter - lister ca. i X 2' 196
lendmann - adelig jordeier i middelalderen som fikk jord i lån (len) av kongen på betingelse av at han fremmet kongens vilje i distriktet . 176

lensherre - kongens stedfortreder, representant, i det distrikt, len, han hadde fått til-
delt, fått i forlening. Lensherren tok imot fogdenes oppgjør for innbetalte skatter og av-
gifter og ansatte underordnede embetsmenn 161
loggia - åpen hall eller gang båret av søyler 116
marin israndavsetning - merke etter isrand forårsaket av havet 34
marin grense - grenselinje som havet nådde opp til etter istidas slutt 34
mark - 8 øyrer - 24 ørtuger - 240 penninger - gammel norsk myntenhet, brukt i mid-
delalderen og på 1500-1600-tallet 161

markebol
8 øyresbol - 24 erlogbol - gammelt verdimål på jord som opprinnelig ga 1 mark sølv osv. i landskyld
megalittgrav
grav fra yngre steinalder
messefall - det at en gudstjeneste bortfaller fordi presten har forfall eller må preker i en annen kirke 357
metamorfe bergarter - forandrede bergarter 29
mil - I gammel norsk mil tilsvarte før metersystemets innførelse 11294.73 meter 201
månedsløytnant - løytnant som var midlertidig ansatt, oftest bare for den tid en krig

stod på . ........ . 381

nevndarmenn - menn oppnevnt til å møte ved lagtinget . . 174

oppebørsel - det som er kommet inn av penger eller andre inntekter 227
organisk materiale - materiale dannet av stoffer som har vært levende 37
ornering - utsmykning, utpynting 49
palm - gammelt lengdemål, tilsvarte ca. 8.8 cm (betydde egentlig håndsbredd) 196

pilaster - murforsterkning lik en søyle . 120

pott - gammelt rommål, tilsvarte 0.97 liter 406
priviligert sag - sag som hadde rett til å skjære trelast til eksport 286
profanbebyggelse - ikke kirkelig bebyggelse . . 113

profilere
her arkitektonisk: å tildanne gesimser (s.d.), lister eller lignende i en bestemt framspringende eller opphøyd form (profil)
promemoria - søknad, minneliste 313

prosterett
en geistlig straffedomstol for 1887, sammensatt av distriktets prost, to prester og en underdommer
pund
merker (smør), egentlig skålpund - 2 mark - gammel vektenhet, tilsvarte 0.498 kg
raft
takbjelke
rasjonalismen
teologisk lære som satte fornuften som høyeste prinsipp i trosspørsmål, og som forsøkte å forklare miraklene på en fornuftig måte
relieff
her: særpreg i forhold til omgivelsene
resipient
sugekammer
riksbankseddel, egentlig riksbankdaler
6 mark - 96 skilling - dansk-norsk pengeenhet 1813-1817 (1 riksbankseddel tilsvarte i 1813 6 riksdaler, mens forholdet i 1818 var 10 riksbankdaler på I spesidaler)
riksdaler (forkortet rd.) eller daler (forkortet dlr.)
6 mark eller ort - 96 skilling - dansk-norsk pengeenhet fra 1500-tallet til 1812
rombisk stridsøks -
stridsøks formet som en skjev likesidet firkant
rundlast
og oftest barket trevirke, særlig av gran og furu
Rygjarbit
Gjernestangen ved Kragerø
salær
honorar, godtgjørelse
sandmorene
opphopning av sand som en isbre har ført med seg og etterlatt seg ved smelting

sediment - bunnfall, avleiring 34
sedimentære bergarter - bergarter dannet ved avleiring 20
sekularisering - verdsliggjøring 106
setting korn - 1/12 tønne korn (s d.), tilsvarte 1/2 skjeppe (s d.) 308

skippund - 20 lispund - 320 skålpund - 640 mark - gammel vektenhet, tilsvarte 160 kg 162
skjærsilden - ifølge katolsk lære mellomtilstand mellom død og salighet som de troendes
sjeler gjennomgår når de ved døden nok hai, synder å sone, men ikke fortjener evig

fordømmelse 168

skylddaler
5 ørt - 120 skilling - skyldenhet innført i matrikkelen av 1838 til å angi en jordeiendoms skatteevne (tilsvarte 1/247068 av all norsk jordeiendoms verdi unntatt Finnmark fylke)
solvent
betalingsdyktig

sparre - skråbjelke i tak - 196

sperre - skråttstilt bjelke mellom takrygg og langvegg (jfr. sparre) 279

spesidaler (forkortet spd.) - 5 ort - 120 skilling - norsk myntenhet 1818-1876 (i 1877

tilsvarte I spesidaler kr. 4,00) . . . 324

spire - tynn rund tømmerstokk, liten mast 433
sportel - fastsatt betaling til tjenestemann for utførsisen av offentlig forretning 230
stifisdireksjon - overøvrighet for et stift (bispedømme), sammensatt av stiftamtmannen
(fylkesmannen) i bispestaden og biskopen, med bestemmelsesrett i visse kirkelige saker,
særlig av økonomisk art, og overtilsyn med kirkelige eiendommer, geistlige embetsgår-
der, stiftelser og lignende 372

stolpebod - stabbur : 400

stukk-arbeide - dekorasjonsarbeide utført i en mase av gips, sand og kalk Ill
støpul - frittstående klokketårn, eller reisverk til å henge kirkeklokker i 106

suppleant - varamann ....... 414

sveifede søyler eller bord - buede, rundede søyler eller bord 116
sysselmann - kongelig embetsmann fra ca. 1200 til 1450. Han satt med den utøvende makt
i sitt distrikt, sysla 176
sølvspesie - egentlig: spesidalerstykke av sølv~ her også: sølv til en verdi av ett spesi-
dalerstykke av sølv 403

tiende - kirkelig avgift som i middelalderen skulle bestå av en tiendedel av årets kornavling 163

tønne korn - 8 skjepper - 144 potter - gammelt kornmål, tilsvarte 138.97 liter 229

valmtak
tak som for hver ende er avsluttet ved en skrå takflate over gavlsiden
vederlagsslein
dekorert framspringende stein bestemt til å bære et byggverk
åretre
gråor (tre av bjørkefamilien med lysere grå og jevnere bark enn svartor)
årmann
fra først av bestyrer av en kongs- eller bispegård, senere fikk også årmannen administrativ myndighet på kongens eller biskopens vegne. Han utøvet politi- og påtalemyndighet, var skatteoppkrever m.m. Armannen ble senere avløst av sysselmannen (s.d.)

 

Rettelse

Side 164, øverste linje, 1320 skal være 1390.

Harald Hals: Eidanger bygdehistorie. B. I, s. 461-464
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen