Harald Hals: Eidanger bygdehistorie. B. I

Kilder - Vekst og samfunnsliv i Eidanger fra om lag 1700 til 1837

Folkemengden.
(R.A.) Folketellingen 1769, do 1801. (SIA.) Bratsberg amt, pk. 294, folketellingen 1725, Eidanger kirkebok 1712-59, 1760-63, 1764-1815, Tønnessen: Porsgrunn, bd. I, s. 190-96.

Vilkår for landbruket.
Husmenn, nyrydding, utsædsmengde: (R.A.) Matrikkelen 1723, folketellingen 1801, (St.A.) Bratsberg amt, pk. 294, folketellingen 1725, do. pk. 219, utsæden 1813, Bamble nr. 2, 26/6-1786, pantebøker Nedre Telemark og Bamble sorenskriveri, husmannskontrakter 1780-1850. Gode og dårlige år - kornmangel - uviljen mot Skiens-privilegiene: (SLA.) Kirkebøkene 1712-59, 1760-63, 1764-1815, Bratsberg amt pk. 302, skatteklagen av 1741, do. pk. 285, suplikker ang. kongelig unnsetningskorn, Bamble nr. 1, 5/8-1775, 30/9-1775, 29/9-1775, 17/9-1777, 14/10-1778, 5/10-1779, 17/2-1780, 12/2-1780, 7/7-1781, 13/81781, 6/3-1782, 13/7-1782, 13/12-1783, 6/6-1784, 29/10-1784, 20/6-1785, 20/7-1785, 26/9-1785, 4/8-1786, 20/10-1786, 20/6-1787, nr. 2, 16/10-1788 30/9-1789, 4/7-1795, 21/9-1795, 9/10-1797, nr. 3. 10/5-1799, 14/5-1799, Tønnessen: Porsgrunn: bd. 1, s. 262-80, 456-62.
Jordbruk, jakt, fiske: (RA.) Matrikkelen 1723, do. 1819, folketellingen 1835, (St.A.) Bratsberg amt pk. 294, folketellingen 1725, skifteprotokollene 1700-1815, opplysninger vedrørende husdyr, Bamble nr. 1, 12/12-1780, nr. 2, 8/9-1785, 30/9- 1785, 29/8-1787, nr. 3. 9/12-1799, 30/1-1802, 26/9-1802, 15/10-1803, nr. 4. 29/8-1806, 22/4-1807, 25/12-1810, 2/2-1811, 23/2-1811, 20/11-1812, 23/2-1811, 20/11-1812, 4/3-1815, nr. 7. 31/12-1829, 15/2-1830, Jens Kraft: Geographisk-statistisk Beskrivelse over Kongeriget Norge, tredje del, Christiania 1826, s. 36-118.

Skogen:
(RA) Fogderegnskapene 1802, bevilling for Halvor Nielsen etc. på bygdesag, do. 1811, designasjon over de priviligerede sage, matrikkelen 1819. (St.A.) Bratsberg amt, pk. 294, folketellingen 1725, pk. 279, Hans Qvists sag, pk. 301, 9/5-1702, skogopptellingen 1702, 6/10-1727, skogopptellingen 1727, pk. 302, 20/8-1750 søknad fra Niels Larsen om tillatelse til opprettelse av sag, 16/6-1760 Langelows klage, 26/5-1761, ulovlig trelastutførsel 1760, tingbøkene 1722-71, angående trekulleveranser: 31/3-1722, høsttinget 1725, 31/3-1727, høsttinget 1728, 9/11-1728, 25/8-1742, 9/11-1744, angående ulovlig skoghogst og trelasthandel: 4/12-1719, 18/4-1720, 19/4-1720, 22/3-1723, 28/7-1749, 11/1-1752, 2/4-1753, 3/4-1753, 23/7-1753, 19/9-1753, 27/1-1758, 4/9-1758, 16/9-1759, 19/11-1759, 26/1-1761, 3/9-1762, 23/1-1767, 4/3-1767, 26/1-1767, 2/9-1763, 26/5-1763, 17/5-1765, 7/9-1769, 22/5-1771, Bamble nr. 1, 11/12-1773, 18/6-1780, 6/8-1780, 13/8-1780, 20/7-1785, nr. 2, 4/5-1786, 25/9-1786, 2/3-1787, 3/7-1787, 28/1-1788, 8/2-1790, 9/1-1795, 23/6-1795, udatert skjema 1796, 16/8-1796, nr. 3, 3/2-1803, 15/10-1803, 20/4-1804, 13/10-1804, 21/3-1806, 30/6-1806, 23/2-1811, nr. 7, 15/2-1830, Kraft: Norges beskrivelse, tredje del, s. 36-118, Tønnessen: Porsgrunn bd. 1. s. 150-79, 378-97, 402-85, Schilbred: Brevik. bd. I, s. 45-78.

Sjøfarten:
(RA.) Folketellingen 1769, do. 1801, tollbøker Langesund tolldistrikt 1800-1814. (St.A.) Tingbøker 1750-71, 17/7-1750, 5/6-1766, 28/8-1767, 7/9-1770, 20/4-1771. Tønnessen: Porsgrunn, bd. I, s. 479, 514-17, Schilbred: Brevik bd. I, s. 45-78, do. Borgerbok for Skien etc. -

Eiendoms- og formuesforhold:
Eiendomsforhold - gjeldsbyrde: (RA) Matrikkelen 1723, 1747, 1819, fogdregnskapene, matrikkel 1801. (SLA.) Pantebøker 1720-1809, tingbøker 1720-1809, skifter 1720-1809.
«Kondisjonertes» levevis: Claus Pavels: Biografi og dagbøker, Bergen 1864, s. 21-23, jernværkseier Jacob Aalls optegnelser, Skien 1939, s. 7-28, Schilbred: Brevik bd. I, s. 301-05, Tønnessen: Porsgrunn, bd. I, s. 522-58.,
Bønder og husmenns formuesvilkår: Skifteprotokollene 1666-1809.
Bøndenes luksus i klesdrakt, og ved fester; Hus og innredning: (St.A.) Bamble nr. 2, 16/8-1788, nr. 4, 30/11-1810, 10/12-1810, 25/5-1811, 28/7-1812, tingbøker 1760-1800, 10/11-1763, 6/4-1770, 13/10-1798.

Håndverkere:
(RA) Folketellingen 1801. (St.A.) Bratsberg amt pk. 279, liste over håndverkere 1754, Bamble nr. 2, 7/5-1788, 18/11-1794.

Tjenestefolk og løsarbeidere:
(RA.) Folketellingene 1801 1815, 1825, 1835. (St.A.) Bratsberg amt pk. 294, folketellingen 1725, Bamble nr. 1, 30/7-1774, 28/7-1775, 7/12-1776, 17/9-1777, 1/5-1779, 26/6-1779, 7/8-1780, 10/12-1782, Tingbok 18/3-1719, 17/7-1719, 16/8-1723, 20/8-1723, 26/9-1723, Instituttet for sammenliknende kulturforskning: Spørrelister - Gardssamfunn og grannesamfunn i Noreg, utfylt av lærer Rolf Langangen. (N.O.S.) Amtmendenes femårsberetninger 1827-1855.

Bygdevekter og fattigstell:
(RA) Folketellingen 1801. (SLA.) Bratsberg amt, pk. 276, 2/5-1727 - angående fattigfogden, 24/3-1728 - instruks for fattigfogden, udatert liste over fattige 1727, 30/10-1729 - fogdens mening angående fattigfogden, udatert liste over fattige 1781, regnskap Eidanger/Slemdal fattigkommisjon 1803-07, pk. 216, 26/6 1800, pk. 219, 15/7-1811, Bamble nr. 1, 26/11-1774, 26/10-1775, 8/6-1776, 3/7-1778, 1/12-1778, 7/11-1780, 8/1-1782, 10/12-1782, 9/10-1784, nr. 2, 10/10-1785, 29/91789, 20/5-1790, 14/5-1791, nr. 3, 26/2-1798, 18/10-1799, 10/4-1802, 27/9-1802, 29/3-1805, nr. 4, 15/7-1809, 26/9-1809, 21/12-1809, 13/4-1813, 11/1-1814, nr. 10, 3/10-1837, 30/10-1837. (PÅ.) Embedsskriv 1, 23/3-1838, udatert spørsmål fra prosten angående forskjellige menighetsforhold og svar på dem. (KÅ) Fattigprotokoll 1846-1890, Norske stiftelser bd. III, s, 448.

Helsestellet:
(SLA.) Bamble nr. 2, 20/3-1789, 20/5-1790, nr. 3, 10/4-1802, nr. 4, 14/5-1807, 18/11-1807, nr. 7, 2/11-1827, 24/11-1827, 5/12-1828, 18/1-1829, 24/4-1829, 23/5-1829, 11/7-1829, Bratsberg amt pk. 217, 12/11-1806, pk. 288, 6/4-1810, 29/6-1810. (PÅ) Embedsskriv I, innberetning fra Eidanger prestegjeld 1826, Ramberg s. 83, Tønnessen: Porsgrunn, bd. I, s. 551-56.

Skatt og bygdeting:
(R.A.) Ekstraskatten 1762, fogderegnskapene 1800, 1804, 1811. (St.A.) Bratsberg amt, pk. 239, udatert skatteklage, 15/8-1709 - fogdens svar på skatteklagen, pk. 176, 7/9-1720, - søknad om å få tingstedet på Tveten, 28/10-1728 - fogdens anbefaling på søknaden, Bamble nr. 1, 13/11-1773, 4/6-1774, 16/7-1774, 30/7-1774, 10/12-1774, 13/2-1775, 10/4-1775, 16/10-1775, 24/6-1777, 18/10-1777, 22/12-1777, 22/5-1782, 20/7-1782, nr. 2, 2/3-1786, 29/9-1789, nr. 3, 10/12-1798, 19/12-1800, 4/21804, nr. 4, 29/7-1805, 21/1-1806, 20/6-1806, 18/7-1806, 5/10-1806, 8/7-1807, 9/12-1807, 9/7-1808, 21/10-1808, 7/12-1812, 21/11-1813, 10/9-1814, 19/7-1815, nr. 6, 10/7-1821, 29/5-1823, 12/7-1823, 23/11-1823, 17/7-1824, 18/12-1824, 20/12-1824, 20/7-1825, 12/12-1825, 13/5-1826, 12/7-1826, 15/12-1826, nr. 10, 3/8-1836, 16/5-1837. Kassabok nr. 28 Nedre Telemark og Bamble fogderi 1810-13, Eidanger, Gjerpen, Bamble. (P. A.) Eidanger kirkes jordebok 1738-1940.

Kriminalitet og lensmenn:
(R.A.) Fogdregnskaper 1800-11, rapporter, innberetninger, bøter angående sedlighetssaker. (SLA.) Bratsberg amt, pk. 294, folketellingen 1725, pk. 267, lensmannsinnstruks 1764, pk. 300, skoleordningen av 1743, pk. 216, 21/5-1802, Eidanger kirkebok 1712-1759, notis under rubrikken «begravne» 7/8-1732 - angående mord. Bamble nr. 1, 24/7-1773, 4/6-1774, 16/7-1774, 26/10-1775, 17/3-1776, 7/10-1776, 3/7-1777, 23/2- 1778, 25/5-1778, 12/7-1779, 26/12-1783, nr. 2, 10/3-1786, 26/6-1786, 6/8-1787, 29/8-1787, 10/5-1790, 8/4-1791, 28/7-1791, 6/3-1792, 24/5-1793, 2/5-1796, nr. 3, 8/7-1799, 19/12-1800, 25/7-1801, 19/12-1803, 13/8-1804, nr. 4, 23/7-1805, 15/8-1806, 8/1-1808, 27/2-1808, 1813-1808, 18/8-1808, 13/1-1809, 30/9-1809, 14/4-1810, 2/5-1810, 12/5-1810, 9/6-1810, 12/7-1810, 28/9-1811, 2/3-1812, 31/3-1812, 16/8-1812, 10/5-1813, nr. 6, 21/12-1821, 2/9-1822, 19/9-1822, 9/10-1822, 12/3-1823, 25/6-1823, 8/7-1823, 24/8-1824, 22/3-1825, nr. 7, 12/1-1827, 6/8-1828, 13/4-1829, nr. 12, 21/2-1840, 6/6-1840, 20/8-1840, 10/4-1841. (Bygdebokkomiteens arkiv). Skifte etter lensmann Hans Andersen, Norsk rettstidende 1838, s. 570-75, Østvedt: Skiens historie, bd. 2, s. 199 (dir. citat). Ramberg s. 434-35.

Militærtjenesten:
(R.A.) Kjærlands oversiktsplansjer over den norske hærs organisasjon, plansje 1, 18/1-1628 - 31/12-1817, seddelkatalog over militære ruller ca. 1767-1814, militære ruller nr. 291 - legds og unge manntals liste i Eidanger 1765, rulle over Eidangerske kompani 1805, 1810, Telemarkske Infanteriregiments korrespondanse innen regimentet, 12/9-1809. (SLA.) Bratsberg amt, pk. 294, folketellingen 1725, pk. 287, 24/4-1716 skriv fra viseadmiral Gabel, pk. 305, sjølegd 1777, pk. 294, liste over almuens befalte våpen 1774, pk. 293, 10/8-1812, Bamble nr. 1, 8/1-1774, 27/8-1774, 28/11-1774, 29/11-1774, 21/4-1775, 18/6-1776, 18/7-1776, 9/7-1778, 10/7-1778, nr, 2, 1/10-1785, 27/31786, 4/5-1786, 28/8-1786, 3/7-1787, 23/9-1787, 12/5-1789, 3/12-1791, 5/1-1792, 6/5-1796, nr. 3, 19/6-1797, 19/2-1801, 22/2-1801, 23/2-1801, 9/3-1801, nr. 4, 26/11-1805, 29/4-1806, 7/7-1806, 20/11-1806, 24/11-1806, 6/7-1808, nr. 6, 27/9-1822, nr. 12, 24/10-1839, J. C. Vogt: Telemarkens gamle militærafdelinger, (hele), A. S. Schmidt: Forordninger, aabne breve, placater m.m. for kongeriket Norge 1648-1813, bd. II, s. 451-71.

Samferdselen:
(R.A.) Matrikkelen 1819, fogderegnskapene 1811 - antall gjestgiverier. (SLA.) Bratsberg amt, pk. 287, postordningen 1730, pk. 279, 27/10-1759 - opplysninger angående gjestgiverier, gjestgiverordningen 1767, 9/8-1774 - klage over at byborgere unndrar seg skyssen, 17/9-1774 - klage fra skysspliktige at de ikke får pengeskyss, skyssordningen 1784, do. 1787, 24/2-1792 - rodemestermantall, 4/5-1791, 2/7-1791, 28/3-1792, 9/3-1793, 21/1-1795, 5/2-1795, 25/2-1796 (alle saker vedrørende Langangsbrua), 18131802, pk. 269, veiinnstruks for rodemestre 1803, 29/11-1798, 13/6-1799, 31/7-1799, 27/11-1800, 14/10-1802, 27/2-1801 (alle saker vedrørende Langangsbrua), pk. 212, 1813-1808 - forsømmelse av veiarbeid, pk. 63, Gjestgiverier 1811, 11/12-1809 forslag til forbedring av skyssvesenet, pk. 287, liste over gårdbrukere i Eidanger som erlegger skysskaffertoll for årene 1821-22 fordi de ikke presterer skyss in natura, do. 1828-29, 14/4-1826 8/7-1826, planer om fast skysstasjon udatert 1836, 14/1-1836, 24/8-1836, 25/8-1836, - protester mot fast skysstasjon på Slevolden, pk. 196, 20/6-1801, pk. 287, 30/1-1813, 8/7-1826, 24/8-1836 (alle saker vedrørende gjestgiverier), Bamble nr. 1, 24/6-1773, 21/8-1774, 19/2-1774, 5/3-1774, 2/4-1774, 27/5-1774, 8/10-1774, 26/11-1774, 10/12-1774, 7/1- 1775, 19/3-1776, 27/3-1776, 14/4-1776, 6/6-1776, 8/6-1776, 8/8-1776, 22/11-1777, 26/9-1777, 2/3-1778, 4/10-1780, 16/7-1781, 4/3-1782, 22/5-1782, 12/11-1782, 17/5-1783, 22/4-1784, 16/10-1784, 29/10-1784, 8/11-1784, 7/5-1785, nr. 2, 28/9-1785, 29/9-1785, 30/9-1785, 24/11-1785, 10/3-1786, 14/5-1786, 30/6-1787 3/7-1787, 30/6-1788, 16/8-1788, 22/9-1788, 9/3-1789, 12/5-1789, 27/7-1789, 22/4-1790, 26/4-1791, 12/7-1791, 22/9-1791, 12/5-1792, 9/2-1793, 8/4-1793, 5/10-1793, 26/6-1795, 3/9-1795, 28/9-1795, 14/3-1796, 18/5-1796, 16/7-1796, 3/5-1797, nr. 3, 30/12-1797, 15/6-1798, 3/1-1798, 2/11-1798, 15/11-1798, 14/5-1799, 25/7-1799, 14/10-1799, 26/4-1800, 9/12-1800, 19/2-1801, 16/5-1801, 9/6-1801, 9/11- 1801, 21/11-1801, 5/12-1801, 4/6-1802, 6/10-1802, 6/11-1802, 27/11-1802, 31/1-1803, 14/2-1803, 4/4-1803, 29/9-1803, 7/4-1804, 4/3-1805, nr. 4, 20/2-1806, 24/4-1806, 27/7-1806, 4/9-1806, 24/11-1806, 25/3-1807, 3/4-1807, 14/10-1807, 24/12-1807, 8/4-1808, 19/12-1808, 21/9-1809, 24/10-1809, 26/8-1810, 25/12-1810, 25/2-1811, 2/10-1813 31/4-1813, 5/7-1813, 2/11-1813, 5/3-1814, 5/12-1814, 29/7-1815, 30/9-1823, 15/10-1823, 22/10-1823, 26/10-1823, 21/1-1824, 31/1-1824, 24/8-1824, 30/10-1824 25/1-1825, 28/2-1826, 18/6-1826, 28/9-1826, nr. 7, 31/7-1829, nr. 12, 15/11-1839, 3/8-1840, 29/12-1840, 13/1-1841. Østvedt: Skiens historie, bd. 2, s. 152-53, 198-99. Ramberg s. 55-65. Love, anordninge etc. for kongeriket Norge, bd. 1, s. 110-15.

Prester og kirke:
(RA.) Fogdregnskapene 1800-11, prestens inntekter. (St.A.) Bratsberg amt, pk. 282, kongeskjøte 1724 på Eidanger kirke, pk. 216, 18/11-1801, pk. 219, 26/101813, pk. 217, 12/5-1805, 11/8-1805, 15/6-1806, 27/11-1807, 30/9-1809, pk. 196, skoleordningen i Eidanger år 1800, Bamble nr. 1, 10/7-1778, 6/3-1782, 16/7-1785, nr. 2, 22/4-1786, 26/4-1791, 1/6-1792, 7/12-1793, nr. 3, 2/10-1801, 8/5-1802, 20/11-1802, nr. 4, 1/10-1805, 7/12-1805, 7/2-1806, 25/7-1806, 6/8-1806, 22/4-1809, 26/9-1809, 7/7-1810, 4/8-1810, 14/8-1810, 7/10-1811, 2/1-1812, nr. 6, 26/7-1821, 22/10-1821, 9/4-1826. (PA) Eidanger kirkes jordebok 1738-1940, Eidanger sogneprestembetes kallsbok, Embedsskriv 1, 26/8-1817, - angående Prestegården, udatert brev skrevet etter 1818 fra Steenbuch, antegnelser til kirkeregnskapene 1822, 20/3-1838 - Steenbuchs syn på dødsstraffen. (K.A.) Formannskapsprotokoll 1837-1873, 6/10-1840. Skolekommisjonsprotokoll 1809-41. Porsgrunn Dagblad 14/11-1931 - «Da Jonas Rein var prest i Eidanger og Brevik», 26/4-1948 - «Da Eidangerbøndene hadde fått smak på handel». Schilbred: Brevik bd. I, s. 298-307, Ramberg s. 278-352, Schønning: Eidanger kirke, s. 22-78, 84, A. Chr. Bang: Hans Nielsen Hauge og hans samtid, Kristiania 1923, s. 234.

Skolen:
(RA) Folketellingen 1801. (St.A.) Bratsberg amt pk. 300, 14/9-1729 - amtmann Berghs syn på skolestellet, skoleordningen av 1800, pk. 216, 18/11-1801, 5/9-1802, pk. 276, skoleregnskap Eidanger 1803-07, Eidanger prestearkiv (i statsarkivet), skoleregnskaper 1801-08, kirkebok 1764-1815, visitasanmerkning 5/7-1808 - angående lærernes dyktighet. (PA) Embedsskriv I, pk. merket «gamle skolesaker», skoleregnskap 1808, «Gienpart» av biskop Bechs foreløpige utkast til skoleplan i 1809 (i Steenbuchs håndskrift), utskrift skolekommisjonsmøte 1828, antegnelser til Eidanger prestegjelds skolekasseregnskaper 1822 - revisjonsmerknader - Steenbuchs tilsvar - særlig angående den faste skolen, «Fortegnelse over De der ikke har betalt Deres Kontingenter til Eidanger Skoleklasse 181722», kladdekonsept skrevet av Steenbuch mellom 1832 og 1836 - svar på spørsmål angående skoleforhold i Eidanger. (KA) Skolekommisjonsprotokoll 1809-1840.

Harald Hals: Eidanger bygdehistorie. B. I, s. 375-378
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen