Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Hagejordet

Gårdsnummer 66, bruksnummer 3

av Per Chr. Nagell Svendsen

Denne eiendommen, «Havejordet», ble i 1855 skilt ut fra løpenummer 168a (senere bruksnummer 1) og gitt løpenummer 168c. Bruket fikk en skyld på 6 skilling og ble solgt fra Ole Petter Jacobsen til Halvor. Torkildsen for 95 spesidaler.

Halvor Torkildsen (ca. 1815-1886) var husmann under Ørvik. Der bodde han sammen med sin kone, Anne Berthea Jacobsdatter, og deres barn. (Slektsoversikten er tatt med under «Husmenn og festere».)

I 1865 ble det foretatt en beskrivelse av Hagejordet. Denne beskrivelsen viser at bruket var på 4 mål. Det hørte ikke med noen utslått til eiendommen.
Den årlige utsæden bestod av ¼ tønne havre. Avlingen viste 6 fold. Ved siden av ble det dyrket 5 skippund høy.
På gården var det 2 sauer. Dyrene hadde ingen havnehage. - Det hørte ikke med noen skog til eiendommen.
Bruket lå nær hovedveien og 1/8 mil fra sjøen. Det var alminnelig lettbrukt og dyrket. Herredskommisjonen foreslo å heve skylden på eiendommen til 9 skilling.

Matrikkelen av 1889 gav Søndre Grava gårdsnummer 66. Løpenummer 168c (denne eiendommen) fikk bruksnummer 3 og en revidert skyld på 21 øre.

Året etter ble skiftet etter Halvor Torkildsen Ørevik og før avdøde hustru sluttført. Eiendommen ble utlagt sønnen, Torger Halvorsen, for 300 kroner.

Etter Torger Halvorsens død gikk hjemmelen til Hagejordet over til søsteren, Anine Nielsen. I 1912 makeskiftet hun med Mathias Ekelund og hans eiendom, bruksnummer 15, Solbakken, under Ørvik. Begge eiendommene ble verdsatt til 500 kroner.

I 1915 skjøtet Mathias Ekelund (med samtykke av Anine Nielsen) Hagejordet over på Petter Karlsen Aas for 1000 kroner. Petter Karlsen Aas var bosatt på bruksnummer 6, Løkka, under Heistad. Han eide også bruksnummer 3 under Nordre Ås. Disse eiendommene ble drevet under ett. (Slektsoversikten er tatt med under Heistad.)

Den eldste sønnen, Peder Aas (født 1906), fikk i 1958 skjøte på Hagejordet for 4500 kroner. Skylden på eiendommen var da på 18 øre etter at bruksnummer 8, Nyhaug, ble fraskilt i 1929 med en skyld på 3 øre. Senere ble det holdt et par nye skylddelingsforretninger slik at skylden på Hagejordet i 1963 var nedskrevet i 16 øre.

Utdrag (s. 496-497) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen