Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Søndre Ås

Gårdsnummer 63, bruksnummer 3

av Per Chr. Nagell Svendsen

Etter Amund Pedersens død i 1843 ble eiendommen delt i tre bruk. (Se bruksnummer 1.) Løpenummer 157c (denne eiendommen) fikk en skyld på 1 ort og 20 skilling og ble skilt ut til en sønn, Erik Amundsen, for 120 spesidaler. Skjøtet ble datert 16. februar og tinglyst 4. mars 1846.

Erik Amundsen (1801-1873) giftet seg i 1823 med Oline Olsdatter Grava (1803-1861).
Erik og Oline hadde disse barna:

 1. Ole, født 1823 - død 1825.
 2. Maren Kirstine, født 1825 - død 1859. Gift 1856 med John Arnesen (1819-1873). Sønn av Arne Johnsen Kjørholt. Bosatt på Kjørholt (bruksnummer 1).
 3. Ole, født 1828 - død 1856. Gift 1854 med Anne Marine Iversdatter (1831-1871). Datter av Iver Sørensen Sølverød. Bosatt på Kåsene under Søndre Ås.
 4. Anne Marie, født 1831 - død 1908. Gift første gang 1854 med Amund Pedersen (1824-1856). Sønn av Peder Olsen Heiestad.
  Gift andre gang 1860 med enkemann John Arnesen (1819-1873). Sønn av Arne Johnsen Kjørholt. Bosatt på Kjørholt (bruksnummer 1).
 5. Amund, født 1834 - død 1834.
 6. Amund, født 1835 - død 1835.
 7. Anund, født 1836 - død 1888. Gift 1858 med Anne Marie Christensdatter (1840-1919). Datter av Christen Hansen (født ca. 1852) og var fra Eidanger. Lunde. Bosatt på Hagen under Øvre Lunde (bruksnummer 4).
 8. Anne Margrethe, født 1839 - død 1872. Gift 1860 med Hans Christensen (1837-1908). Sønn av Christen Hansen Lunde. Bosatt på Øvre Lunde (bruksnummer 1).
 9. Amund, født 1842 - død 1899. Gift 1864 med Kirsten Marie Hansdatter (1843-1916). Datter av Hans Pedersen Kjørholt. Bosatt på Tangen under Skjelsvik (bruksnummer 2).
 10. Elen Oline, født 1845 - død 1860.

Erik A. Aas eller «Erik på Kaasene» som han også ble kalt, drev med garnfiske ved siden av gårdsbruket. I mange år hadde Erik A. Aas bunngarn i Rambergbukta. For dette betalte han 5 spesidaler om året i grunnleie. Utbyttet var rikelig. (Se utdrag fra I. C. Ramberg: «Boken om Eidanger» under bruksnummer 1.)

I 1861 kjøpte Erik Amundsen Aas eiendommen Tangen under Skjelsvik og flyttet dit. (Se bruksnummer 2 under Skjelsvik.) To år senere solgte han bruket under Søndre Ås til Anders Halvorsen for 1000 spesidaler.


Anders Halvorsen (1826-1900) var sønn av Halvor Christoffersen Wiersdalen. Han giftet seg i 1860 med Anne Marine Iversdatter Sølverød (1831-1871). Hun var enke etter Ole Eriksen Aas og bosatt på Kåsene under Søndre Ås.
Anders og Anne Marine hadde disse barna:

 1. Ole Andreas, født 1860 - død 1877. Døde av tuberkulose.
 2. Marie Bolette, født 1863 - død 1947. Gift 1887 med Carl Nilsen (1854-1921). Sønn av Niels Jacobsen Grønsholt. Bosatt på Nordre Grava (bruksnummer 3).
 3. Halvor Nicolai, født 1867 - død 1867.
 4. Anna Margrethe Helene, født 1868.

Under folketellingen i 1865 bodde det ei tjenestepike på gården. Hun het Marie Isaksdatter

Samme år som folketeIlingen fant sted, ble det avholdt en såkalt herredsbeskrivelse. Den viser at Anders Halvorsens eiendom var på 35 mål åker og dyrket eng. Ved gården var det 4¾ mål naturlig england. Det hørte ikke med noen utslått til eiendommen.
Årlig utsæd av enhver sædart var på 1¼ tønne havre, 3/16 tønne hvete og 1 tønne poteter. Avlingen utgjorde 5 fold havre, 6 fold hvete og 5 fold poteter. Ved siden av ble det dyrket 20 skippund høy.
På bruket var det 2 kyr og 4 sauer. Dyrene hadde en havnegang som ikke var tilstrekkelig stor. - Det fantes skog på eiendommen, men bare til brensel og gjerdefang.
Gården lå 1/8 mil fra hovedveien og sjøen. Bruket var alminnelig lettbrukt og dyrket. Herredskommisjonen foreslo som en konklusjon på sitt arbeid, å heve skylden på eiendommen til 3 ort.

Anders Halvorsen overtok i 1872 løpenummer 164 (senere bruksnummer 3 under Nordre Grava) som en del av arven etter sin far. Familien flyttet etter dette til Grava. (Se dette.)

Kona, Anne Marine Iversdatter, døde allerede i 1871. Skiftet etter henne ble tinglyst fire år senere. Her ble jordeiendommen på Søndre Ås og Nordre Grava verdsatt til 1550 spesidaler. Anders Halvorsen giftet seg senere med Anne Kirstine Larsdatter Skuggen.

Ved en skylddelingsforretning som ble avholdt i 1879, ble løpenummer 157h (senere bruksnummer 7), «Kaasene», fraskilt med en skyld på 1 ort og 2 skilling og solgt til Erik Jacobsen på Nordre Ås.

I den nye matrikkelen som utkom ved årets utløp i 1889, fikk «Søndre Aas» gårdsnummer 63. Løpenummer 157c fikk i den samme oversikten bruksnummer 3. Skylden ble revidert fra 18 skilling til 70 øre.

Samme år solgte Anders Halvorsen bruket til Oluf Larsen Heiestad for 1000 kroner. Skjøtet ble datert 13. juli og tinglyst 9. september 1889.
Oluf Larsen var bosatt på bruksnummer 11 under Heistad. (
Slektsoversikten er tatt med under dette bruket.) Eiendommen på Søndre Ås ble drevet som et underbruk.

I 1935 gikk skjøtet på Søndre Ås, bruksnummer 11 under Heistad og bruksnummer 4 og 5 under Skavråker til Lars Heistad for 22 000 kroner. Skjøtet ble datert 25. mal og dagbokført 5. juli samme år.

Ved et målebrev som ble avholdt i 1969 vedrørende bruksnummer 3, ble det samlede arealet på denne eiendommen oppgitt å være 40 145,7 m². Måneden etter gikk skjøtet på dette bruket til Porsgrunn kommune for kroner 158 981,53.

Utdrag (s. 428-430) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen