Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Tolleskogen

Gårdsnummer 46, bruksnummer 2

av Per Chr. Nagell Svendsen

Navnet Tolleskogen fører tankene inn på skog. Forstavelsen «toll» ble på 1600-tallet brukt om furutrær, - særlig om unge trær. Tolleskogen hørte inn under Bjørntvet. På annen halvdel av 1600-tallet ble det ryddet en husmannsplass på stedet.

Denne plassen ble solgt til selveie i 1834. Skjøte gikk da fra Nicolai Benjamin Aalls enke, Anna Katrine Aall, og arvinger til Ole Larsen Aalthveit for 1000 spesidaler.

Ole Larsen (1792-1869) var gift med Anne Wiersdatter (1794-1876).
Ole og Anne hadde disse barna:

 1. Anne Wilhelmine, født 1827. Gift 1855 med styrmann Johan Petter Landgreen (1828-1876). Døde på sjøen. Sønn av Elert Landgreen i Tønsberg. Bosatt på Tolleskogen (denne eiendommen).
 2. Andreas Wilhelm, født 1835 - død 1870. Forretningsmann og skysskaffer. Gift 1862 med Inger Christine Mikkelsdatter (1842-1899). Datter av Michel Sørensen Leerstang.

«Tolleskogen», løpenummer 116b, hadde en skyld på 6 skinn. Matrikkelen av 1838 gav bruket en revidert skyld på 4 ort og 9 skilling.

I 1848 kjøpte Ole Larsen løpenummer 117d (senere bruksnummer 3), Myrene, av Halvor Torstensen for 433 spesidaler og 40 skilling. Eiendommen ble skylddelt i 1839 med en skyld på 3 ort og 4 skilling.

Ole Larsen eide også Storgaten 176 i Porsgrunn (1860-64). I 1862 skjøtet han Tolleskogen over på svigersønnen, Johan Petter Landgren, for 1477 spesidaler og 60 skilling.


Johan Petter Landgreen (1828-1876) giftet seg i 1855 med Anne Wilhelmine Olsdatter (født 1827).
Johan Petter og Anne Wilhelmine hadde disse barna:

 1. Anette Mathilde, født 1855. Gift 1882 med kontorist Jens Kristian Iversen (født 1856) fra Porsgrunn. Bosatt på Tolleskogen (denne eiendommen).
 2. Oluf Emil, født 1857 - død 1857
 3. Oluf Vilhelm, født 1861
 4. Martin Emil, født 1863

Under folketellingen i 1865 bodde det to tjenestefolk på bruket. Det var Knud Jacobsen (født ca. 1843 i Gjerpen) og Liv Tollefsdatter (født ca. 1844 i Seljord).

Herredsbeskrivelsen av 1865 forteller at skylden på bruket var uforandret. Den omtrentlige størrelsen pågårdens åker og dyrkede eng var 123¾ mål. Ved gården var 1½ mål naturlig england. Det hørte ikke med hverken utslått eller fjelIslått til bruket.
Den årlige utsæden av enhver sædart var på 2¾ tønner havre, ½ tønne bygg, ½ tønne hvete, ¼ tønne rug og 5 tønner poteter. Avlingen viste 5 fold havre, 6 fold bygg, 6 fold hvete, 8 fold rug og 5 fold poteter. Ved siden av ble det dyrket 50 skippund høy.
På gården var det dette året 1 hest, 3 kyr og 5 sauer. Dyrene hadde en havnegang som ble regnet å være «ikke tilstrækkelig». Eiendommen hadde heller ikke tilstrekkelig med skog til eget bruk.
Gården lå med lett atkomst til hovedveien og ¼ mil fra Porsgrunn. Bruket var alminnelig lettbrukt og godt dyrket. Det lå imidlertid noe frostlendt til. Herredskommisjonen foreslo å sette opp skylden på eiendommen til 2 skylddaler, 1 ort og 2 skilling.

I 1873 kjøpte Johan Petter Landgreen løpenummer 117d (senere bruksnummer 3), Myrene, av sin svigermor som da var blitt enke. Etter Landgreens død i 1876 ble enken, Wilhelmine Landgreen, sittende i uskiftet bo.

Ved en skylddeling som fant sted i 1878, ble løpenummer 116i (senere bruksnummer 9), Spidsløkken, fraskilt Tolleskogen og solgt til smed Peder Pedersen. Den fraskilte eiendommen fikk en skyld på 1 ort og 22 skilling.

I 1884 ble en del av Tolleskogen, løpenummer 116p (senere bruksnummer 14), fraskilt eiendommen og solgt til jernbaneanlegg. Denne delen av eiendommen fikk en skyld på 2 skilling.

Tolleskogen ble den 26. oktober 1886 bydd fram til salgs gjennom annonse i «Grenmar».

«Tolleskogen tilsalgs. Ca. 50 mål dyrket jord og ca. 40 mål havnegang med skog, føder 3 kyr og hest. Billig tilsalgs ved eieren som bor på stedet.»

Senere samme år skjøtet Wilhelmine Landgreen eiendommen over på svigersønnen, Jens Kristian Iversen, for 3500 kroner. Med på handelen hørte diverse løsøre.


Jens Kristian Iversen (født 1856) var født i Porsgrunn. Han giftet seg i 1882 med Anette Mathilde Johansdatter Landgreen (født 1855).
Jens Kristian og Anette Mathilde hadde disse barna:

 1. Nora, født 1882
 2. Alma, født 1883
 3. Henny, født 1884
 4. Agnes, født 1886
 5. Johan, født 1889

Jens Kristian Iversen kjøpte i 1887 løpenummer 117d, Myrene. Denne eiendommen fikk i 1889 bruksnummer 3 under Bjørntvet. Skylden ble samme år revidert fra 2 ort og 18 skilling til 2,57 mark.

Året etter kjøpte Jens Kristian Iversen en del av løpenummer 121a (senere bruksnummer 1) under Nordre Tveten. Denne delen, Nordskogen, fikk i matrikkelen av 1889 bruksnummer 4 under Bjørntvet. Skylden på eiendommen ble revidert fra 1 ort og 17 skilling til 90 øre,
I matrikkelen av 1889 fikk Tolleskogen bruksnummer 2. Skylden på denne eiendommen ble revidert fra 2 ort og 9 skilling til 3,34 mark. Den samlede skylden på Jens Kristian Iversens eiendommer kom således opp i 6,81 mark.

Jens Kristian Iversen etablerte i 1893 en mineralvannfabrikk på Tolleskogen. Denne fabrikken drev han senere sammen med Peder Augestad.

I 1896 ble Tolleskogen (bruksnummer 2) delt i to like store bruk. Den fraskilte eiendommen fikk bruksnummer 36 og navnet Nordre Hvalstad. Denne eiendommen ble overdratt til Johan Olsen Traaholt.

Familien Iversen bodde på Tolleskogen ved folketellingen i år 1900. Jens Kristian Iversen fungerte som formann i Eidanger fattigstyre fra 1900 til 1901.

I 1904 ble bruksnummer 2 og 4 solgt til Emil Jørgensen fra Danmark. Han var på den tiden kontormann hos Wright. Brukene hadde i matrikkelen av 1905 en skyld på henholdsvis 1,67 mark og 0,90 mark. Brukene har senere vært drevet sammen.

Ved en fullmakt som ble utstedt samme år, ble bruksnummer 3, Myrene, skjøtet over på Johan O. Traaholt. Han fikk skjøte på bruksnummer 3 og 36 for 6500 kroner. Disse brukene er senere blitt drevet sammen.

I 1912 solgte Emil Jørgensen bruket på Tolleskogen til Peder Augestad for 20 000 kroner. Med på handelen var løsøre for 2000 kroner. Emil Jørgensen reiste etter at eiendomsoverdragelsen var et faktum tilbake til Danmark.


Peder Augestad (1883-1972) var sønn av Jakob Vetlesen Augestad og Else Georgine Pedersdatter Meen i Gjerpen. Han giftet seg i 1908 med Helga Jakobsdatter Langerød (1884-1937) som også var født i Gjerpen. Hun var datter av Jakob J. Langerød og Karen Marie Halvorsdatter.
Peder og Helga hadde disse barna:

 1. Else, født 1909 - død 1980. Gift med Finn Lunde (født 1904). Sønn av Christen Anundsen Lunde på Heistad. Bosatt på Hagen under Øvre Lunde (bruksnummer 4).
 2. Jakob, født 1911 - død 1974. Gift med Ingrid Fosse (født 1915). Bosatt i Porsgrunn.
 3. Karl L., født 1913 - død 1950. Gift med Aslaug Lunde (født 1915). Bosatt i Eidanger.
 4. John, født 1914 - død 1934. Drept ved en ulykke.
 5. Karen, født 1916. Gift med Anker Langeland (født 1909) fra Melum i Solum. Bosatt i Porsgrunn.
 6. Helge, født 1918 - død 1980. Gift 1942 med Elna Sundsaasen (født 1917). Datter av Nils Aslesen Sundsaasen. Bosatt i Eidanger.
 7. Solveig Synøve, født 1920. Gift første gang med Halvard Sem (født 1918). Ekteskapet oppløst.
  Gift andre gang med Henry Johnsrud (1911 -1973) fra Lillestrøm.
 8. Gerd, født 1922 - død 1922.
 9. Maria, født 1924. Gift med Bjarne Olsen (født 1922). Bosatt på Borgestad i Gjerpen.

Peder Augestad var gjeldsmeklingsmann. Han satt i ligningsrådet i til sammen 22 år.

I 1951 kjøpte Norcem 150 mål av skogen på bruket. Denne skogen lå der hvor det i dag utvinnes kalkstein til sementproduksjon. Skylden på eiendommen var etter dette salget redusert til 1,90 mark.

Det dyrkede jordbruksarealet var i 1953 på 26 dekar (sandmold). Den produktive skogen utgjorde i alt 30 dekar.

Våningshuset på gården ble bygd i 1887. I første etasje er det fire rom og to kjøkken, mens det i andre etasje er fire rom og ett kjøkken. Nytt uthus ble satt opp i 1921 og smie tre år senere. Branntaksten på bygningene ble i 1953 satt til 35 800 kroner. - På gården var det dette året 2 hester, 3 kyr, 1 ungdyr, 1 gris og 7 høner.

Peder Augestad døde i 1972. Hjemmelen til eiendommene gikk året etter over til arvingene. De skjøtet i 1975 bruksnummer 2 og 4 over på Aksjeselskapet Norcem for 470 500 kroner.

Utdrag (s. 105-108) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen