Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Karisholmen

Gårdsnummer 29, bruksnummer 1

av Per Chr. Nagell Svendsen

Karisholmen er ei øy. Den ligger ytterst i Langangsfjorden. Like vest for øya ligger Bjønnes som Karisholmen en gang hørte inn under.

Navnet «Karisholmen» skriver seg fra kvinnenavnet «Kari». Stedet har sannsynligvis en gang vært husmannsplass.

Karisholmen ble skilt ut fra Bjønnes omkring 1820. Den første eieren og brukeren av Karisholmen het Hans Tollefsen.

Hans Tollefsen (ca. 1771-1848) var gift med Mari Stenersdatter (ca. 1761-1845).
Hans og Mari hadde en sønn:
Tollef, født ca. 1796 - død 1827. Sjømann. Gift 1822 med tjenestejente Maren Sophie Amundsdatter (født ca. 1796). Bosatt på Karisholmen (denne eiendommen).

Hans Tollefsens sønn, Tollef Hansen, bodde også på Karisholmen. Han var sjømann og bosatt på stedet sammen med sin kone og deres barn.


Tollef Hansen (ca. 1796-1827) giftet seg i 1822 med Maren Sophie Amundsdatter (født ca. 1796).
Tollef og Maren Sophie hadde disse barna:

 1. Hans, født 1823 - død 1850. Sjømann, senere maler. Gift 1849 med Gunhild Oline Andersdatter (født 1826). Datter av Anders Halvorsen på Størsmyr under Bjønnes.
 2. Anne Brigithe, født 1825.

Tollef Hansen døde i 1827. Skiftet etter ham viste en bruttoformue på 35 spesidaler, 4 ort og 13 skilling og en nettoformue på 28 spesidaler, 1 ort og 19 skilling.

I 1837 solgte Hans Tollefsen bruket til Hans Olsen Rougtvedt for 200 spesidaler. Skjøtet ble datert og tinglyst 3. mai samme år.


Hans Olsen var gift med Anne Kristine Halvorsdatter.
Hans og Anne Kristine hadde ei datter:
Anne Kristine, født 1838

Matrikkelen av 1838 gav Karisholmen matrikkelnummer 30. Stedet hadde tidligere hørt inn under matrikkelnummer 27, Bjønnes. Løpenummer 75 med Hans Olsen som oppsitter, fikk i den samme matrikkeloversikten en ny skyld på 1 ort og 4 skilling.

I 1843 solgte Hans Olsen bruket til Peder Tollefsen Roligheden. Han fikk skjøtet for 150 spesidaler.


Peder Tollefsen (ca. 1788-1849) var gift med Helvik Mortensdatter (født ca. 1790 i Holla).
Peder og Helvik hadde en sønn:
Tollef Andreas, født ca. 1825 i Porsgrunn Gift 1849 med Karen Thorine Mathiasdatter (født ca. 1828 i Brunlanes). Datter av Mathias Johnsen Bua. Bosatt på Karisholmen (denne eiendommen).

I 1845 solgte Peder Tollefsen eiendommen Karisholmen til Tollef Andreas Pedersen. Han fikk skjøtet for 100 spesidaler.


Tollef Andreas Pedersen (født ca. 1825 i Porsgrunn) giftet seg i 1849 med Karen Thorine Mathiasdatter (født ca. 1828 i Brunlanes).
Tollef Andreas og Karen Thorine hadde disse barna:

 1. Anne Hellene, født 1850
 2. Maren Petrea, født 1852
 3. Tobine, født 1854
 4. Henrikke Martine, født 1858
 5. Johan Arnt, født 1862 4
 6. Amalie Mathilde, født 1866
 7. Jomine Mathea, født 1869

Tollef Andreas Pedersen bodde i Vestre Porsgrunn, men tok utflytting til Eidanger i 1844. Han var sjømann. Når han ikke var ute på sjøen, drev han særlig med fiske.

Karisholmen lå lagelig til for fisking. I den umiddelbare nærheten var det mange gode fiskeplasser. Når Tollef Pedersen var ute på sjøen, drev kona det vesle gårdsbruket.

Herredsbeskrivelsen av 1865 viser at den omtrentlige størrelsen på gårdens åker og dyrkede eng var 5¼ mål. Til eiendommen hørte det omtrent ½ mål udyrket jord som var skikket til oppdyrking.
Den årlige utsæden av enhver sædart var på 3/16 tønne bygg og 3½ tønner poteter. Avlingen viste 7 fold bygg og 6 fold poteter. Ved siden av ble det dyrket 6 skippund høy.
På gården var det 4 sauer. Dyrene hadde ingen havnegang. - Det hørte ikke noe skog med til eiendommen.
Karisholmen lå omkring ½ mil fra den rodelagte veien og ½ mil fra Brevik. Bruket var tungbrukt, men alminnelig godt dyrket. Herredskommisjonen foreslo som en konklusjon på sitt arbeid, å senke skylden på eiendommen til 15 skilling.

I 1866 solgte Tollef Pedersen eiendommen til Knud Simonsen for 400 spesidaler. Selgeren hadde tidligere kjøpt Kroken og Kroksmarka under Håøya (bruksnummer 4).

Alt året etter gikk Simonsen konkurs. Auksjonsskjøte på Karisholmen gikk i 1873 til Nils Olsen Haaøen for 220 spesidaler. Nils Olsen bodde på Vesta under Håøya. Han eide dessuten Myren vest for Bjønnes (senere gårdsnummer 28). Karisholmen og Myren ble drevet som utslåtter.

Matrikkelen av 1889 gav Karisholmen gårdsnummer 29. Løpenummer 75 med Nils Olsen som eier og bruker, fikk bruksnummer 1. Skylden på bruket ble revidert fra 1 ort og 4 skilling til 35 øre.

I år 1900 ble Karisholmen solgt til Carl Jacobsen for 725 kroner. Carl Jacobsen bodde sammen med sin familie på Sandøya før kjøpet av Karisholmen.


Carl Jacobsen (1863-1909) var sønn av Jacob Andersen på Sandøya. Han giftet seg med Emilie Frederikke Jacobsdatter (født 1872 i Brunlanes).
Carl og Emilie Frederikke hadde disse barna:

 1. Johannes, født 1893 i Brooklyn, New York, USA
 2. Frida, født 1895. Gift i Bodø.
 3. Fredrik Boman, født 1897.
 4. Karsten, født 1899. Ugift. Bosatt i USA.
 5. Ester, født 1901.
 6. Jacob Andreas, født 1903.
 7. Karl Richard, født 1905.
 8. Hans Georg, født 1907.

Da Carl Jacobsen kjøpte Karisholmen, var husene så forfalne at han måtte bygge nye. Carl Jacobsen brøyt opp de gamle jordstykkene og fikk alt i forsvarlig stand. Foruten gårdsdriften drev Carl Jacobsen med isarbeid og fiske. Han fikk kreft og døde i 1909.

Kona, Emilie Jacobsen, fortalte en gang om hvorledes det kunne være å bo på ei øy når isen ikke var farbar. Da mannen var syk, måtte hun til land for å hente medisiner. Isen var dårlig. Hun måtte da hente noen lange bord som hun la på isen og drog seg over, - både fram og tilbake.

Etter mannens død fikk Emilie Jacobsen hjemmelsbrevet i skiftet for en takst på 4000 kroner. Hun drev fra da av bruket sammen med sine barn.

Emilie Jacobsen giftet seg senere med Ole Abrahamsen (født 1872) fra Bukkøya under Halvarp. De flyttet til Brevik og bosatte seg der.

I 1917 solgte Emilie Jacobsen eiendommen Karisholmen til Thoralf Holta, Simon Lunde og Arnold Thøger Andresen for 7500 kroner. De nye eierne brukte stedet som ferie- og utfartssted.


Bare to år senere solgte de eiendommen til ingeniør Jens Poulsson for 8500 kroner. Familien Poulsson bodde på Rjukan. Karisholmen ble brukt som sommersted.

I 1949 ble det holdt en skylddeling på Karisholmen. Da ble bruksnummer 2, Hønseholmen, fraskilt med en skyld på 1 øre. Denne delen ble solgt til J. D. Jenssen for 600 kroner.

Jens Poulsson kjøpte i 1958 det fraskilte bruket tilbake for 14 000 kroner. Året etter skjøtet han Hønseholmen over på Jens Anton Poulsson for 8330 kroner.

Bruksnummer 1, Karisholmen, ble i 1959 skjøtet over på Else Poulsson Moe (født 1908) og Anne Birgitte Engelstad (født 1922) som særeie i fellesskap for 16 670 kroner. De nye eierne har senere skjøtet deler av eiendommen over på sine barn som deres særeie.

Utdrag (s. 543-545) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen