Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Fløtterød

Gårdsnummer 9, bruksnummer 4

av Per Chr. Nagell Svendsen

I 1888 ble løpenummer 27f (denne eiendommen) fraskilt løpenummer 27e, Løkene, og solgt fra Bugge & Co. til Carl Arnesen for 2000 kroner. Hvert av de to brukene fikk en skyld på 4 ort og 14 skilling.

Det fraskilte bruket ble kalt Fløtterød. Navnet skal komme av at tømmeret ble fløtet fra dette stedet og ned til Setrevannet.
Fløtterød fikk i 1889 bruksnummer 4 under gårdsnummer 9, Siljan. Skylden på eiendommen ble samme år revidert til 2,38 mark.

Carl Arnesen (født 1853) var sønn av Arne Larsen på Søndre Siljan. Han giftet seg i 1882 med Hanna Marie Nilsdatter (født 1859). Hun var datter av Niels Jacobsen Kjendalen.
Carl og Hanna Marie hadde disse barna:

 1. Anne Berthea, født 1884 - død 1899.
 2. Karette, født i Solum.
 3. Nils, født i Solum.
 4. Boje, født i Solum.

I 1892 ble det holdt en skylddelingsforretning på Fløtterød. Bruksnummer 12, Myrene, ble da fraskilt til Marthinius Nilsen med en skyld på 79 øre.

«Aar 1892 den Oktober indfandt vi undertegnede Lagretesmend os paa den Carel Arnesen tilhørende Gaard Fløtterød (Siljan) for ifølge Fogedens opnævnelse af 3 Oktober at foretage en Delings og Skyldsetningsforretning i anledning af at Carel Arnesen har til Martinius Nilsen afhendet endel af samme.

Til Opmand valgtes Jacob P. Kjendalen.

Vi tog derefter Gaarden i øiesyn og den afhendede, Deel bestaaer af indmark med Havn til det som fødes paa den fraskilte Deel i Bugge & Co. Skog. Vedebrende og Hjerdefang tages i Carel Arnesens Skog Fløtterød og er beliggende i den søndre kant af Eiendommen.

Delet tager sin Begyndelse i Nordere Ende af Eiendommen i Hjerdet ved Løkebroen og følger Hjerdet Syd til Løkenebaken og videre til en oplagt Røs og vender saa mere østerlig til en merket Sten vor der er eldere Dele mod Bugge & Co. Rødningen og Kjendalen til Udgangspunktet vor Delet ender.

Efterat saaledes Delingen var opgaaet og Eiendommen befaret fant vi at den afhente Deel Myrene Kaldet udgjør en 1/3 deel af den samlede Eiendom og vil saaledes faa en Skyld 2 Mark 38 øre - - - idet bemerkes at brøk 1/3 Øre er tillagt Eierens tilbagehavende Deel.

Partene erklerede sig tilfreds med det passerede.

Fogdens Opnævnelse vedtages forretningen som herved slutes og underskrives.»
(Kladdeutkast.)

Carl Arnesen bygde opp hus på Fløtterød, men han klarte seg ikke økonomisk. I 1896 ble bruket solgt fra bestyreren i konkursboet til Marthinius Nilsen, Myrene, for 1600 kroner.


Marthinius Nilsen (1864-1951) var født i Kvelde som sønn av Nils Larsen Myra og Nilia Iversdatter fra Plassen under Nordre Kjendalen. (Brødre: David Nilsen Solli, Nils Severin Nilsen Vestby og Lauritz Nilsen Bakke.) Han var gift med Anna Elise Moen Rønningen (1864-1950) fra Tvedalen i Brunlanes. Familien bodde først på Dale under Nordalsetret.
Marthinius og Anna Elise hadde disse barna:

 1. Albert, født 1888 - død 1982. Gift 1919 med Ellen Aslesdatter (1898-1973). Datter av Asle Nilsen Sundsaasen. Bosatt på Fløtterød (denne eiendommen).
 2. Nils, født 1891 - død 1950. Gift 1916 med Nancy Nicolaisen (1897-1964). Datter av Martin Nicolaisen Kjendalsrønningen. Bosatt på Rønningen under Kjendalen (bruksnummer 6).
 3. Karl Olav, født 1893 - død 1945. Gift 1917 med Amanda Olalia Andersen (1895-1965) fra Løken, Tvedalen i Brunlanes. Bosatt på Farriseidet i Brunlanes.
 4. Alma, født 1896. Gift med skogmester Charles Delgobe Kohmann (født 1896) fra Oslo. Bosatt på Wienhagen i Hamar.
 5. Nelly, født 1899. Gift 1918 med Nils Solli (født 1894). Sønn av Martin Nilsen Solli. Bosatt på Nedre Solli (bruksnummer 3).

Marthinius Nilsen var hustømmermann ved siden av at han drev bruket. Han brøyt opp omkring 12 dekar med ny dyrkningsjord.

Bruksnummer 13, Lund, ble i år 1900 fraskilt Fløtterød med en skyld på 6 øre. Marthinius Nilsen kjøpte i 1909 gårdparten til Løkene, bruksnummer 3, av Martin P. Berg for 8000 kroner. Denne eiendommen ble lagt til Marthinius Nilsens øvrige eiendommer og drevet sammen med disse.

I 1938 skjøtet Marthinius Nilsen denne eiendommen, Fløtterød, og bruksnumrene 3, Løkene, 12, Myrene, 13, Lund, og 14, Norheim, til sin eldste sønn, Albert Nilsen, for 18 000 kroner. Løsøret ble verdsatt til 2000 kroner og inngikk i overdragelsessummen.


Albert Nilsen (1888-1982) giftet seg i 1919 med Ellen Aslesdatter Sundsaasen (1898-1973).
Albert og Ellen hadde disse barna:

 1. Magnhild, født 1919. Gift med Alf Eikenes fra Kjose. Bosatt i Larvik.
 2. Ranveig, født 1924. Gift med Kristian Nøklegaard (født 1916). Sønn av Georg Kristiansen. Bosatt på Fløtterød (fraskilt del).
 3. Borgny, født 1929. Gift med Odd Sørvik (født 1926) fra Straumøya i Bodin. Bosatt på Møtterød (denne eiendommen).

Albert Nilsen Fløtterød var byggmester. Han bygde opp en rekke hus og uthus i bygdene omkring.

På begynnelsen av 1950-tallet hadde Albert N. Fløtterøds eiendommer en samlet skyld på 4,66 mark. Det dyrkede jordbruksarealet var på 35 dekar (myrjord), mens den produktive skogen utgjorde 500 dekar.

Våningshuset ble bygd omkring 1880. Uthusene er eldre. De ble ombygd i 1917. På gården var det i 1952 til sammen 2 hester, 4 kyr, 1 ungdyr, 2 griser, 1 sau og 15 høner.

I 1952 fikk ei datter, Ranveig Fløtterød, skjøtet på bruksnummer 4, Fløtterød, for 10 000 kroner. Denne eiendomsoverdragelsen ble tinglyst som forskudd på arv.

Den resterende eiendommen, bruksnummer 3, 12, 13 og 14, ble i 1967 skjøtet over på Kristian Nøklegaard og Odd Sørvik for 55 000 kroner. Dette viser at eiendommen ble overdratt til de to yngste døtrene og deres ektefeller.

Utrag (s. 184-186) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds- og slektshistorien for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen