Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Flogstad

Gårdsnummer 7, bruksnummer 4

av Per Chr. Nagell Svendsen

Dette bruket, løpenummer 25b, var på første halvdel av 1800-tallet en del av løpenummer 25a (senere bruksnummer 3). Jacob Andersen kjøpte i 1819 det samlede bruket. Han solgte umiddelbart etter halve eiendommen til en bror, Lars Andersen. De to brødrene drev i åra som fulgte bruket i fellesskap.

I 1859 skjøtet enken etter Jacob Andersen, Inger Olsdatter, og en sønn, Anders Jacobsen, deres halvdel av bruket over på Arne Larsen for 2500 spesidaler.

Arne Larsen (1833-1899) var bosatt på Søndre Siljan (senere bruksnummer 1). (Slektsoversikten er tatt med under dette bruket.) i 1862 skjøtet han bruket under Flogstad over på Anders Olsen for det samme som han selv hadde gitt.


Anders Olsen var bosatt på Holtet sammen med sin familie (senere bruksnummer 1). Han lot en sønn, Amund Andersen, forpakte bruket under Flogstad.

Amund Andersen (født 1836) giftet seg i 1864 med et søskenbarn, Anne Isaksdatter (født 1836). Hun var datter av Isach Olsen Lunde.
Amund og Anne hadde disse barna:

  1. Anna Caroline, født 1865 - død 1867.
  2. Isak Matias, født 1868. Bosatt på Ånnerød i Solum.

Under folketellingen som ble avholdt i 1865, bodde ei tjenestejente på bruket. Hun het Berte G. Kittelsdatter (født ca. 1849 i Skien).

Herredsbeskrivelsen av 1865 viser at Anders Olsens eiendom under Flogstad hadde en skyld på 1 daler, 4 ort og 3 skilling. Den omtrentlige størrelsen på brukets åker og dyrkede eng var på 56 mål. Det hørte for øvrig med 3 mål naturlig england til bruket, men ikke noen utslått.
Den årlige utsæden av enhver sædart var på 2½ tønner havre, ¼ tønne bygg, 3/8 tønne hvete og 2 tønner poteter. Avlingen viste 5 fold havre, 5 fold bygg, 5 fold hvete og 6 fold poteter. Ved siden av ble det dyrket 55 skippund høy.
På gården var det 1 hest, 2 kyr og 5 sauer. Dyrenes havnegang var tilstrekkelig stor.
Det hørte noe skog med til eiendommen. Den årlige nettofortjenesten av gran og furu utgjorde omtrent 8 spesidaler.
Den rodelagte veien gikk gjennom gården. Eiendommen lå 5/8 mil fra sjøen og 7/8 mil fra Porsgrunn. Bruket var tungbrukt, men alminnelig godt dyrket. Herredskommisjonen foreslo å senke skylden på eiendommen til 1 skylddaler, 3 ort og 4 skilling.

Anders Olsen døde i 1874. I skiftet etter ham som ble sluttført året etter, gikk eiendomsretten til Flogstad over til den yngste sønnen, Andreas Andersen, for en takst på 1504 spesidaler.

Først i 1876 ble den formelle skylddelingen på løpenummer 25 foretatt. Da ble løpenummer 25b (denne eiendommen) fraskilt med en skyld på 1 daler, 4 ort og 3 skilling. Den fraskilte delen har senere vært drevet som en del av Holtet. (Slektsoversikten for de neste brukerne er tatt med under dette bruket.)

I 1883 ble løpenummer 25c fraskilt med en skyld på 20 skilling. Den fraskilte delen (senere bruksnummer 5) ble solgt til Jernbanen.

Matrikkelen av 1889 gav løpenummer 25b bruksnummer 4 under gårdsnummer 7, Flogstad. Skylden på bruket ble revidert til 4,12 mark.

Under folketellingen i år 1900 bodde et ektepar på bruket. De bodde sannsynligvis i bryggerhuset til Holtet. Johannes Olaussen (født 1863 på Sandsvær ved Kongsberg) var gift med Sina Johannessen (født 1863 i Siljan). De var gårdsarbeidere på Holtet. Med til samme husholdning hørte Anne Helvig Simonsdatter (født 1837 i Siljan). Hun var enke og ble fattigunderstøttet. Johannes Olaussen døde på slutten av 1920-tallet da han falt og slo seg i hjel under høypressing på låven.

I perioden 1917-27 ble det skilt ut fem mindre bruk fra bruksnummer 4 (bruksnumrene 9-13). På 1930-tallet ble det holdt ytterligere to skylddelinger på bruket (bruksnummer 17 og 18). Etter en ny skylddeling i 1940 (bruksnummer 19) og en sammenføying (bruksnummer 18) hadde bruket under Flogstad på begynnelsen av 1940-tallet en skyld på 3,85 mark. (Se for øvrig gårdsnummer 8, Holtet.)

Av navn på skogstykker under dette bruket kan nevnes: Slåttet (utslått) og Svenskebakken.

Utrag (s. 172) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds- og slektshistorien for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen