Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Haugen

Gårdsnummer 5, bruksnummer 6

av Per Chr. Nagell Svendsen

I 1812 skjøtet Torjus Christensen et jordstykke over på Gunder Jensen for 400 riksdaler. Det utskilte bruket (denne eiendommen) fikk navnet «Hauen» etter sin beliggenhet. Skylden ble satt til 1 skinn. Den nye eieren fikk fri sommerhavn for de dyrene som kunne fødes på stedet, - likeledes fritt brensel, gjerde- og husfang fra avfallsskogen.

Gunder Jensen (ca. 1771-1821) bodde på stedet til sin død. Etter ham bosatte Even Sørensen seg på «Hauen». Even Sørensen (ca. 1781-1829) ble i kirkeboken omtalt som husmann på plassen «Hauen» under Søndre Lunde.

Matrikkelen av 1838 viser at «Haugen» hadde løpenummer 22 under matrikkelnummer 5. Skylden ble revidert fra 1 skinn til 10 skilling.

Jacob Larsen Engelstad (født ca. 1798) var oppsitter på Haugen i 1838. Han giftet seg i 1829 med enke Guri Thorsdatter Hauen (ca. 1773-1836). Hun var enke etter en tidligere eier.

Haugen kom senere over på Torsten Helgesens hender. Han var sammen med sin familie bosatt på Buer (senere bruksnummer 1). (Slektsoversikten er tatt med under dette bruket.)

Herredsbeskrivelsen av 1865 viser at brukets åker og dyrkede eng var på 6 mål. Det hørte ikke noen utslått med til eiendommen.
Den årlige utsæden var på ½ tønne havre. Avlingen viste 5 fold. Ved siden av ble det dyrket 4 skippund høy.
Det var 3 sauer på bruket. Dyrene hadde tilstrekkelig havnegang. - Eieren hadde for sine dyr rett til havn og skog i Anders Johnsen Lundes skog.
Eiendommen lå 1/8 mil fra rodelagt vei og 1 mil fra Porsgrunn. Bruket var tungbrukt, men alminnelig godt dyrket. Herredskommisjonen foreslo som en konklusjon på sitt arbeid, å heve skylden på eiendommen til 18 skilling.

Da Torsten Hansen ikke klarte å drive eiendommen lenger, overtok hans datter, Line Torstensdatter, ansvaret for driften. Hun bodde sammen med sine foreldre på Buer.

I 1883 ble det foretatt en skylddeling på bruket. Da ble løpenummer 22b (senere bruksnummer 7) fraskilt til Jernbanen med en skyld på 2 skilling.

Matrikkelen av 1889 gav løpenummer 22a bruksnummer 6 under gårdsnummer 5, Søndre Lunde. Skylden på bruket ble revidert til 35 øre.

Line Torstensen drev eiendommen som hun hadde overtatt etter sin far, fram til 1890. I år 1900 finner vi Karen Halvorsdatter som eier og bruker av Haugen.


Karen Halvorsdatter (født 1851) kom fra Bø i Telemark. Hun var enke og drev med gårdsarbeid og lignende. Til å hjelpe seg hadde hun et ektepar uten barn som også bodde på gården. Even Olsen (født 1834) het mannen. Han var fra Vivestad og drev helst som skogsarbeider. Kona het Inger Brynjulfsdatter (født 1856). Hun var fra Eidanger og drev med forskjellig husarbeid.

Bruket gikk senere over til Inger Brynjulfsdatter og fra henne over til Gunlaug Olsen (død 1962). Gunlaug Olsen ble ført opp som eier i matrikkelen av 1931.


I 1942 gikk skjøtet på 109/120 av eiendommen til Alf Olsen fra hans medarvinger etter Halvor Olsen for 6130 kroner. Alf Olsen satt dermed som eneeier. Gunlaug Olsen forbeholdt seg fritt husvære for resten av sin levetid.

Alf Olsen (død 1967) var gift med Hilda Olsen.
Alf og Hilda hadde en sønn:
Jon Willy, født 1943 - død 1980. Gift med Karin Irene. Bosatt på Haugen (denne eiendommen).

Etter mannens død satt Hilda Olsen i uskiftet bo fram til 1973. Da skjøtet hun bruket over på sønnen, Jon Willy Olsen, for 21 000 kroner. Et målebrev fra samme år viser at eiendommen hadde et samlet areal på 11 840,2 m².

Jon Willy Olsen (1943-1980) var gift med Karin Irene Olsen. Etter mannens død i 1980 fikk kona uskiftebevilling.

Utrag (s. 157-159) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds- og slektshistorien for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen