Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Ødegården (Lille Holtet)

Gårdsnummer 4, bruksnummer 10

av Per Chr. Nagell Svendsen

Ødegården ble i 1770-årene skilt ut ifra Nordre Lunde som eget bruk med en skyld på 9½ skinn. Omtrent samtidig ble også Gudsfred og Hegna utskilt ifra Nordre Lunde. Navnet «Ødegården» kjenner en fra mange bruk både i Eidanger og andre steder i landet. En tenker da på gårder uten fastboende folk. Det kunne være gårdsbruk som lå øde etter avfolkningen i senmiddelalderen.

I 1793 overtok Knud Hansen Holtet bruket på Ødegården etter Hans Bentsen. Han fikk skjøtet for 399 riksdaler.

Etter Knud Hansens død i 1818 ble Holtet og Ødegården utlagt enken og arvingene. Det ble sønnen, Christen Knudsen, som kom til å drive Ødegården.

Christen Knudsen (ca. 1789-1865) giftet seg i 1820 med Thore Engebrigtsdatter Bjerketvedt (ca. 1792-1877).
Christen og Thore hadde disse barna:

 1. Ingeborg Hellene, født 1821. Gift 1854 med Anders Olsen (født ca. 1830) fra Holla. Sønn av Ole Eriksen.
 2. Maren Kirstine, født 1823.
 3. Knud, født 1824.
 4. Ingebret, født 1826 - død 1827.
 5. Søren, født 1828.
 6. Ingebret, født 1831. Gift 1860 med Ingeborg Marie Hansdatter (født 1830). Datter av Hans Olsen på Myrgård under Halvarp. Bosatt på Ødegården (denne eiendommen).
 7. Birhte Marie, født 1834. Gift 1863 med verksarbeider Halvor Olsen (født ca. 1837 i Larvik). Sønn av Ole Nilsen.

Matrikkelen av 1838 viser at «Ødegaarden» hadde løpenummer 19 under matrikkelnummer 4, «Lunde nordre». Skylden på bruket ble revidert til 4 ort og 16 skilling.

I 1864 solgte Christen Knudsen bruket til en sønn, Ingebret Christensen. Han fikk skjøtet for 900 spesidaler.


Ingebret Christensen (født 1831) giftet seg i 1860 med Ingeborg Marie Hansdatter Myrgård (født 1830).
Ingebret og Ingeborg Marie hadde disse barna:

 1. Tomine Amalie, født 1861. Gift med Olaf Olafsen fra Duestien i Skien.
 2. Carl, født 1863 - død 1949. Gift 1886 med Mathilde Olofsdatter (1861-1935) fra Sverige. Bosatt på Ødegården (denne eiendommen), senere på Kjølsrødløkken under Kvestad (bruksnummer 7).
 3. Hilde Cathrine, født 1865 - død 1869.
 4. Anders

Under folketellingen i 1865 bodde Ingebret Christensen på bruket sammen med sin kone og deres to førstefødte barn. På bruket bodde også husbondens mor, Thore Ingebretsdatter, og to ugifte kvinner som ble understøttet av fattigvesenet: Helvig Ingebretsdatter (født ca. 1789) og Karen Sørensdatter (født ca. 1809 i Porsgrunn).

Herredsbeskrivelsen fra 1865 viser at brukets åker og dyrkede eng dekket omtrent 72 mål. Ved gården var det 8 mål naturlig england. Det hørte ikke noen utslått med til bruket. Med til eiendommen hørte 2 mål jord som var skikket til oppdyrking.
Den årlige utsæden av enhver sædart var på 3 tønner havre, ¼ tønne bygg, ¾ tønne hvete og 3 tønner poteter. Avlingen viste 6 fold havre, 7 fold bygg, 6 fold hvete og 6 fold poteter. Ved siden av ble det dyrket 55 skippund høy.
På gården var det 1 hest, 3 kyr og 4 sauer. Dyrene hadde ingen havnegang. Det hørte ikke noe skog med til bruket.
Den rodelagte veien gikk gjennom gården som lå ½ mil fra sjøen. Bruket var alminnelig lettbrukt og dyrket. Eiendommen var undertiden utsatt for frost og oversvømmelse. Herredskommisjonen foreslo å sette opp skylden på bruket til 1 skylddaler, 1 ort og 18 skilling.

I 1868 ble det holdt en branntakst over husene på gården. Det fantes da:

En 1-etasjes våningsbygning, tømret, 8-laftet, bord- og tegltekt, bordkledd og oljemalt, 13½ alen lang 11 alen bred - 5 alen høy, inneholdt 1 stue, 1 kammer, 1 kjøkken med skorstein og hovedrør, 1 forstuegang med trappeoppgang til loftet - der det fantes 1 kammer. Under bygningen grunnmur av gråstein med kjeller, ¾ alen tykk - ¾ alen høy. I bygningen to 2-etasjes jernkakkelovner. Våningsbygningen ble taksert til 180 spd., grunnmuren 10 spd. og jernkakkelovnene 10 spd. En bryggerhusbygning, tømret, 6-laftet, bord- og tegltekt, bordkledd og oljemalt, inneholdt bryggerhus med skorstein og bakerovn, 1 kammer. Ved østre ende av bryggerhusbygningen var oppført et vognskur av bindingsverk, bord- og tegltekt, bordkledd, 8½ alen langt - 8 alen bredt - 4 alen høyt. Bryggerhusbygningen og vognskuret ble taksert til 10 spd. En uthusbygning, tømret, 8-laftet, bord- og tegltekt, bordkledd, 20 alen lang - 8 alen bred 5 alen høy, inneholdt 1 låve og 2 lader. I forbindelse med uthusbygningen var en skottlade, tømret, 4-laftet, 8 alen lang - 5 alen bred - 3 alen høy. Likeledes fantes en annen skottlade, oppført av bindingsverk, 7 alen lang - 5 alen bred - 3 alen høy. Ved søndre ende av uthusbygningen var et fehus, tømret, 4-laftet, bord- og tegltekt, innredet til 8 kuer, stod i forbindelse med uthusbygningen ved en «skåle». Ved nordre ende av uthusbygningen var en stall, tømret, 4-laftet, bordtekt, 7 alen lang - 8 alen bred - 3½ alen høy, innredet til 2 hester. Hele uthusbygningen med tilstøtende bygninger ble taksert til 120 spd.

lngebret Christensen gikk konkurs i 1880. Samme år fikk den eldste sønnen, Carl Ingebretsen, auksjonsskjøtet på gården for 4000 kroner.


Carl Ingebretsen (1863-1949) giftet seg i 1886 med Mathilde Olofsdatter (1861-1935) fra Sverige.
Carl og Mathilde hadde disse barna:

 1. Ingvald Olaus, født 1886 - død 1886.
 2. Anna Sofie, født 1888. Gift med Jørgen Siljan (1888-1914). Sønn av Hans Kristiansen Siljan.
 3. Inga Olava, født 1890. Gift med baneformann Ole Lunde (født 1889).
 4. Carl Martinius, født 1895 - død 1897.
 5. Magda Caspara, født 1898. Gift med baneformann Olaf Bjørnsen (født 1900).

I 1883 ble løpenummer 19b (senere bruksnummer 11) skilt fra og solgt til Jernbanen med en skyld på 3 skilling. Tre år senere solgte Carl Ingebretsen Holtet den resterende delen av Ødegården til Andreas Isaksen Lunde for 5600 kroner.

Andreas Isaksen eide sammen med en bror det senere bruksnummer 2 under Nordre Lunde. Etter kjøpet av Ødegården flyttet han dit sammen med sin familie og lot broren, Erik Isaksen, drive Nordre Lunde.

Matrikkelen av 1889 gav løpenummer 19a, «Ødegaarden», bruksnummer 10 under gårdsnummer 4, Nordre Lunde. Skylden på bruket ble revidert fra 4 ort og 13 skilling til 3,64 mark.

I forbindelse med folketellingen i år 1900 bodde det to tjenestefolk på gården. Det var Karoline Hansdatter (født 1879 i Kvelde). Hun var gift og gjorde tjeneste som budeie. I drengestuebygningen bodde Jacob Reinholdt (født 1885 i Larvik). Han var ugift.

Andreas Isaksen kjøpte et skogstykke, Gudsfred (bruksnummer 6), av Haukeraasen bruk. Dette skogstykket hadde en skyld på 1,48 mark. Etter broren Erik Isaksens død i 1903, overtok han også hans del av Nordre Lunde, bruksnummer 2. (Les mer under dette bruket.)

Andreas Isaksen døde i 1920. Isak Andreassen overtok da hans eiendommer som eneste arving. I 1937 ble bruksnummer 19, Skoland, skilt ut fra Ødegården med en skyld på 4 øre.


Isak A. Lunde drev begge brukene under ett til han i 1946 skjøtet Ødegården over på sin sønn, Arne Lunde, for 15 000 kroner. Samme år som overdragelsen fant sted, ble det lagt inn vann i husene på bruket.

Arne Lunde (født 1918) giftet seg i 1947 med Ingeborg Bøhle (født 1925) fra Porsgrunn.
Arne og Ingeborg har disse barna:

 1. Jon Isak, født 1948. Gift med Astrid Stafseng (født 1948) fra Vinje. Datter av Magne Stafseng og Margit Groven. Bosatt i Drangedal.
 2. Anders Bøhle, født 1951. Gift 1980 med Inger Susanne Bømark (født 1957). Datter av Tom Bømark og Liv Berit Skifjeld fra Skien. Bosatt på Ødegården (denne eiendommen).
 3. Borghild Elisabeth, født 1953. Gift med Bjarne Wilmann (født 1950) fra Bergen. Sønn av Johan og Astri Holm Olsen. Bosatt i Porsgrunn.

Arne Lunde bor sammen med sin familie på gården Sannes i Drangedal. I 1968 ble Ødegården forpaktet bort til Nils Romnes mot en årlig avgift på 1200 kroner.

Ødegården ligger like nord for Holtet (gårdsnummer 8) og kalles gjeme for «Lille Holtet». Det finnes tre hus på gården: våningshus, uthus og bryggerhus. Disse husene er fint ordnet omkring et gårdstun.

Eiendommen er på 80 dekar innmark og 20 dekar havnegang. Havna ligger like ved gården. Jordene som ligger til gården, kalles for Sørjordet og Nordjordet. Omkring 40 dekar av gårdens areal blir brukt til kornproduksjon.

I 1980 fikk den yngste sønnen, Anders Bøhle Lunde, skjøtet på Ødegården. Gården ble overdratt som forskudd på arv og som Anders Bøhle Lundes særeie. Den nye eieren har bygd nytt våningshus på bruket.


Anders Bøhle Lunde (født 1951) giftet seg i 1980 med Inger Susanne Bømark (født 1957).
Anders og Inger Susanne har en sønn: Hans Henrik Bømark, født 1982

Utrag (s. 142-145) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds- og slektshistorien for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen