Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Kjøya

Gårdsnummer 1, bruksnummer 20

av Per Chr. Nagell Svendsen

Denne eiendommen var en husmannsplass under Kokkersvold (senere bruksnummer 19) helt fram til 1844. Kjøya ligger helt nede ved stranda i delet med gården Sundsåsen. Plassen fikk sitt navn etter den form stedet har fått med tre fjellformasjoner omkring ei slette med åpning mot Langangsfjorden.

Den første kjente brukeren av plassen het Rasmus Andersen. Han fikk bruksretten til plassen av en svoger, Jacob Knudsen Kokkersvold. Dessuten fikk han rett til brensel og avfall i Kokkersvoldskogen for sin og sin kones levetid.

Rasmus Andersen (1794-1860) var gift med Nilia Nilsdatter (1801-1861).
Rasmus og Nilia hadde disse barna:

 1. Nils, født ca. 1823. Gift 1844 med Maren Jacobsdatter (født 1817). Datter av Jacob Hansen Døvig. Bosatt på Kjøya (denne eiendommen).
 2. Dorthe, født 1825 - død 1836.
 3. Anders, født 1827 - død 1887. Sadelmaker. Gift første gang 1850 med Maren Ingebretsdatter (1815-1855). Datter av Ingebret Jacobsen Pasa.
  Gift andre gang med Anne Dorthe Andersdatter. Bosatt på Vallermyrene.

I 1844 kjøpte den eldste sønnen, Nils Rasmussen, den plassen som faren hadde brukt. Eiendommen ble skilt ut fra Jacob Knudsens eiendom (senere bruksnummer 19) med en skyld på 3 skilling og gitt løpenummer 6b.


Nils Rasmussen (født ca. 1823) giftet seg i 1844 med Maren Jacobsdatter Døvig (født 1817).
Nils og Maren hadde disse barna:

 1. Jacob, født 1845. Bosatt i Tvedalen i Brunlanes.
 2. Nilia, født 1849. Gift Martinsen. Bosatt på Helgeroa i Brunlanes.

Nils Rasmussen satt med eiendommen Kjøya fram til 1861. Den 23. august dette året solgte han bruket til Daniel Torbjørnsen. Selv reiste han til Tanum.

Daniel Torbjørnsen (født ca. 1797) eide tidligere Ørstvetøya under Ørstvet (bruksnummer 8). (Slektsoversikten er tatt med under dette bruket.) Torbjørnsen var baker ved siden av at han drev gårdsbruket.

Herredsbeskrivelsen av 1865 viser at bruket hadde ½ mål åker og dyrket eng. Det ble satt ½ tønne poteter. Potetene ble dyrket til 6 fold.
Det ble ifølge den samme beskrivelsen ikke holdt noen husdyr på gården. Eieren av bruket hadde rett til brensel av avfall i Anders Kokkersvolds skog. Gården lå ved hovedveien og sjøen. Bruket var alminnelig lettbrukt og dyrket. Herredskommisjonen foreslo som en konklusjon på sitt arbeid, at skylden på eiendommen skulle være uforandret.
Folketellingen fra samme år viser at det ble holdt 1 ku og 2 sauer på bruket. Av utsæd i 1865 nevnes 1 tønne poteter. Dette er ikke noe særegent eksempel. Dataene fra «Herredsbeskrivelsen» stemmer sjelden overens med oppgavene over husdyrhold og utsæd gitt i forbindelse med «folketellingen».

Etter Daniel Torbjørnsens død ble eiendommen overtatt av en svigersønn, Peder Nilsen. Han bodde på Kokkersvold (bruksnummer 13). Senere ble bruket kjøpt av Peder Johan Pedersen.


Peder Johan Pedersen (født 1841) kom fra Aurskog. Han giftet seg i 1872 med Anne Kirstine Hansdatter (født 1843). Hun var datter av Hans Olsen Myregaard (Halvarp).

Peder Johan Pedersen var baker og satt med eiendommen fram til 1874. Dette året ble det meste av «Køyen» solgt til Mathies Nilsen Strand og Anders Andersen Strand fra Kjose. Peder J. Pedersen beholdt bakeriet og et lite område omkring (senere bruksnummer 37). En kjøpekontrakt undertegnet 20. mars 1874 viser dette:

«Wi undertegnede tilstaar i tvende vitterligheds Vidners overver at have med hinanden afslutet følgende Kjøbecontrakt.
Jeg undertegnede Bager Petter Pedersen tilstaar herved at have Solgt til Mathies Nilsen Strand og Anders Andersen Strand begge fra Thjose Anex min Eiende Anpart Køyen med undtagelse af en paa Tomten opført Bagerbygning tiligemed en Deel af Tomten som gaar i Nord til en Pottesager og i Øst 3 alen fra bemelte Bagerbygning. Det øvrige Selges med Paastaaende Huusbygninger iverende Kakkelovner, Muur og Naglefaste Indretninger for Den mellem oss omforende Kjøbesum 300 skriver Threhundrede Spesiedaler som betales på følgende maade. 150 spd. Ethundrede og femthi Spesiedaler til førstkommende Sathansdag 24 juni Dette aar og da resterende 150 spd. Ethundrede og Femthi Spesiedaler til førstkommende Juul 24 Desember samme aar.
Eiendommen tiltredes 1 Mai Dette Aar 1874.
Det bemerkes at Papirenes kostende paa Eiendommen betaler ver af Parterne med Det Halve.»


Mathies Nilsen Strand (1822-1908) var gift med Anne Kristine Sørensdatter Hagen (født 1823). Begge ektefellene kom fra Kjose.
Mathies og Anne Kristine hadde disse barna:

 1. Nilia, født 1848 i Kjose. Gift med Erik Andersen (1845-1911) fra Larvik. Bosatt på Kjøya (bruksnummer 37).
 2. Karen Andrea, født 1852 i Kjose - død 1947. Gift med Anders Andersen (1851-1911) fra Larvik. Bror av Erik Andersen. Bosatt på Kjøya (denne eiendommen).
 3. Sofie, født 1854 i Kjose - død 1929. Gift 1880 med Abraham Andersen (1852-1932) fra Kjose.
 4. Anders Martin, født 1858 i Kjose - død 1952. Gift med Aslaug Torstensdatter (1863-1946) fra Sauherad.
 5. Inger Amalie (Malla), født 1864 i Kjose - død 1941. Gift første gang 1888 med Anders Kristian Gulliksen (1859-1896). Sønn av Gullik Sørensen Nøklegaard.
  Gift andre gang med Amund Amundsen (1852-1942). Sønn av Amund Christensen Nøklegaard. Bosatt på Skjeggerønningen under Nøklegård (bruksnummer 3).

En datter av Mathies Nilsen, Karen Andrea, har fortalt at det var ovale vinduer med grønne glass da familien kom til Kjøya i 1874.

I 1883 kjøpte Anders Martin Mathiesen sin fars halvpart i Kjøya. Han eide dermed eiendommen sammen med sin svoger, Anders Andersen.

Matrikkelen av 1889 gav løpenummer 6b, Kokkersvold, bruksnummer 20 under gårdsnummer 1, «Bjerkevold». Skylden på eiendommen ble revidert fra 3 skilling til 7 øre.

Under folketellingen i år 1900 bodde Anders Andersen på Kjøya sammen med sin kone og deres to yngste barn. På bruket bodde også husbondens svigerforeldre og et ungt ektepar, Johan Antonisen (født 1877 i Brunlanes) og hans kone, Amanda (født 1880).

I 1907 solgte Anders Martin Mathiesen sin halvdel av Kjøya til Anders Andersen. Andersen satt dermed som eneeier av bruket.


Anders Andersen (1851-1911) var gift med Karen Andrea Mathiesdatter Kjøya (1852-1947).
Anders og Karen Andrea hadde disse barna:

 1. Anette, født 1873. Gift med Jacob Andersen (født 1875). Sønn av Anders Olsen Oksum.
 2. Amalie Mathilde, født 1876
 3. Oluf, født 1878 - hjemmedøpt og død.
 4. Amanda Karine, født 1881. Gift med Johan Ludvig Anthonisen Løken (1877-1945) fra Brunlanes.
 5. Nilsine Sofie, født 1885 - død 1953. Gift med Kristian Jørgensen (1890-1958). Bosatt på Kjøya (denne eiendommen).
 6. Susanne Mathilde, født 1888 - død 1975. Gift med Johan Kittilsen (1891-1956) fra Skien.
 7. Clara Margrete, født 1891 - død 1978. Gift med Karl Bertran Jørgensen (1888-1965).

Anders Andersen var skipstømmermann og lastehogger av yrke. Etter mannens død i 1911 overtok enken, Karen Andrea Andersen, bruket. I 1916 solgte hun eiendommen til to av svigersønnene, Kristian og Karl Bertran Jørgensen, som var brødre.

Matrikkelen av 1931 viser at skylden på bruket var redusert til 5 øre. I 1946 overtok Kristian Jørgensen brorens halvdel i bruket. Eiendommen hadde da en gjenværende skyld på 2 øre.


Kristian Jørgensen (1890-1958) var gift med Nilsine Sofie Andersen (1885-1953).
Kristian og Nilsine hadde disse barna:

 1. Ruth Maria, født 1910. Gift med Rudolf Aadne (født 1908) fra Heddal.
 2. Mary, født 1916. Gift 1940 med Kåre Thorstensen (født 1915). Bosatt på Kjøya (denne eiendommen).

I 1946 fikk en svigersønn, Kåre Thorstensen, skjøtet på eiendommen for 4000 kroner.

Kåre Thorstensen (født 1915) giftet seg i 1940 med Mary Jørgensen (født 1916).
Kåre og Mary har disse barna:

 1. Unni, født 1943. Gift 1965 med Asbjørn Abrahamsen (født 1944).
 2. Vigdis, født 1946. Gift 1965 med Kåre Bergstrøm (født 1942) fra Larvik. Bosatt på Kjøya (denne eiendommen).

I 1969 ble eiendommen skjøtet over på en svigersønn, Kåre Bergstrøm, for 16 000 kroner. Et målebrev som ble avholdt tre år senere, viser at eiendommen da var på 2360 m².


Kåre Bergstrøm (født 1942) giftet seg i 1965 med Vigdis Thorstensen (født 1946).
Kåre og Vigdis har disse barna:

 1. Terje, født 1966
 2. Tore, født 1970
 3. Tomas, født 1975
Utrag (s. 52-54) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen