Angaaende Østre Porsgrund

ved Bartholomeus Herman von Løvenskiold

Det ligger 1½ Mil ovenfor Brevig og 3 Fierdinger neden for Scheen. Elven deler Østre og Vestre Porsgrund; paa Østre Siden er Aase-Broe Sogne-Delet imellem Porsgrund og Gierpen Sogne. Østre Porsgrund ligget paa Børntvedt Gaards Grund og Jønholts, begge i Eidanger Sogn Beliggende, og bestaaer tillige af endel Grunde Kammer-Herre Severin von Løvenskiold tilhørende, som formodentlig ligget tilforn under Biørntvedt Gaard, med med visse Andledninger derfra følgte.

1783 haver velbemeldte Ejere af disse Grunde faaet Hans smukke Gaard en Færge-Ret ved allernaadigst Privilegium tilagt, at ingen maae uden ved Hans Foranstaltning besørge den idelige Overfart over Elven fra Østre Porsgrund til det Vestre og fra Vestre Porsgrund til det Østre med Heste, Slæder, Carioler e.l.

De brugende Enge- og Korn-Løkker ligge til dels under Østre Borge Gaard i Gierpen Sogn. Af Huse-Tomter paa Østre Aasebakken og alle Løkkerne haver kuns Borge Gaard Aarlig 100 Rdl. De bleve udviste i en Tid, da man ikke satte saa høi Pris paa saadanne Herligheder som i vore Tider, og de ere nu u-igjenkaldelige. Her falder gemenligen et godt Græs uden paa nogle Indhegninger hvor voxer det skadelige Knæe-Græs. Man haver vel Underretninger om adskillige Maader hvorved dette Græs kand udryddes, det ædes af Hæster men ei af Fæe-Creaturer.

Herforuden er Biørntvedt Gaard til Dels ved Forpagtning uddelt til Østre Porsgrunds Beboere i hvis Skov De for det meste haver Sommer-Græsning til sit Kvæg.

Det saa kaldede Gaase-Grund en behagelig omflødt Øe, er en sommer-Græsning under Biørntvedt, der nu bruges af Ejeren Hr. Nicolai Aall, som der udhugget i Skoven nogle Gange at forlyste sig paa den behagelige Tiid af Aaret. Her haver Ejeren Hr. Nicolai Benjamin Aall Aar 1783 opført en meget smuk og anseelig Bygning, formodentlig til Boepæl for en af hans Sønner. Denne virksomme Mand er meget elsket og æret af vort Publico, da hans Handlinger ere vel overlagte og han forglemmer aldrig den værdige Lidende med Raad og Understøttelse. Den skal 1642 under Klyve Gaard i Solum Sogn, siden under Herøen og nu tilhører den Biørntvedt Gaard.

Toldboed-Øen henhørte og tilforn til Biørntvedt, men nu tilhører den Kongen, derpaa findes den anselige Toldboed med sit Pak-Hus og adskillige Contoirer for De Kongelige Betientere, ligesaa et gammelt Hus med en god Laste-Plads og en meget smuk Gaard med løkker, Søeboed og bequemme Laste-Pladser en af Scheens Kiøbmænd nu tilhørende, der ejedes tilforn af Den formedelst sin Lærdom og dybe Indsigter bekiendte Cancellie-Raad Carl Deichman som der døde den 21de April 1780. Toldboed-Øen er lænket til Jønholt Gaard ved en Broe som Magistraten i Scheen vedligeholder af Accise-Indkomsterne efter Tolderens Aarlige udgivne Beviis.

Her er en meget smuk Kors-Kirkemed et zirligt Taarn opført efter den nyeste Bygnings-Maade, den haver smukke Ornamenter og blev indviet 10de Juli 1760 af Doctor og Biskop Nannestad, Jesu Kirke kaldet. Den er den anseeligste Kirke som af Træe er bygget i det hele Amt, og mangler nu intet uden et Seier-Værk; Da Stædets Indvaanere udmærke Aarligen en med Bekostning føyet Lyst til dens Beprydelse; Den haver en zirlig Alter-Tavle afskildret i Kiøbenhavn, forestillende Christi Himmelfart, store smukke Messing-Lysestager; en med Galloner ziret Fløyels Messe-Hagel, et Sølv-Døbefad; en næt mahlet og forgyldt Prædikestoel, et vel proportioneret hvælvet Loft, og over de andre vel-indrettede Stoele under neden 7 lukte Famille-Stoeler, anseelige og vel lydende Klokker. Til Kirken ere tvende Indgange igiennem store dobbelte Dørre. I Kirken hænger et Skilderie, der skal forestille den første Præst hertil, da Kirken var Annex under Eidanger, nu Sal: Hr. Jørgen Herman Monrad. Her er et stort og lyst Saccarastie og under Kirken Begravelser. Kirke-Gaarden er rommelig, omringet med en anseelig Mur og for den Vestre Ende en muret og smuk Port. Paa Kirke-Gaarden haver Sal: Søren Nielsen ladet indrette for sig og Familie Begravelse med Jern-Plader over. Kirkens Betientere ere nu Velærværdige Hr. Jeremias Hagerup Sogne-Præst, Hr. Bloch Klokker og Skoleholder, Hr. Schwarck Organist, desuden en Ringer. Her holdes en meget ordentlig Guds-Tieneste.

Kirkeværgen er den her boende Kiøbmand Hr. Peder Baar; og da jeg og mine Hus-Folk for det meste søger denne Kirkes Guds-Tieneste, endskiønt vi i et længere Fraliggende henhører undrer Gjerpen Kirke, saa opholder jeg mig i denne Afhandling meget mere end ved Beskrivelsen over de øvrige Kirker i Amtet, dog uden at skrive det mindste imod Sandheden

Denne Kirke nyder i Tiende hvert tredie Aar af Gaarden Biørntvedt, Jønholt og Schrucherød 7 Rdr.

Kirken er bygt ved Menighedens Gavmildhed, hvoriblant man med megen Berømmelse maae erindre afgangne Cancellie-Raad Schnells store Gavmildhed; Han gav hertil mange smukke Ornamenter og desuden til dette hellige Brug 2200 Rdr; ligesaa afgangne Geheime-Raad Løvenskiold som og hertil gav 1000 Rdr, I Choret staaer tvende smukke Billeder givne af Hr. Nicolay Benjamin Aall, forestillende Moses og Aron. Herforuden udmærkede enhver i Menigheden sig efter sine Vilkaar i at understøtte denne Kirkes Bygning.

Dette Kirke-Sogn laae tilforn under Ejdanger Sogn, men da Hr. Monrad døde blev baade Østre Og Vestre Porsgrunds Kirker et Sogne-Kald under sin egen Præst Hr. Jeremias Hagerup som den første der hertil blev kaldet den 2den December 1762, og indsat i Embedet den anden Søndag i Faste 1764

Legata til denne Kirke ere givne af Sal: Cancellie-Raad Schnells Arvinger 200 Rd., af Kiøbmand Søren Nielsen og Hustrue 100 Rd., af Cancellie-Raad Deichman alt efter sit Testamente 100 Rdr. og en Gaard i Ejdanger Ødegaarden kaldet.

Østre Porsgrund Kirke kiøbte Ejdanger Kirke for 300 Rd, som den igjen solgte. Dens smukke Bygning kostede 6 til 7000 Rd., dog efter Skiultrækningen var den i 400 Rigsdalers Gield som nu er betalt. Stole-Lejen regnes Aarlig med Jord og Klokker til 80 Rd.

Under Kirkegulvet er Begravelser, hvoraf til denne Tid de Deichmannske og Aallske Familier have betjent sig, og der fines begravne Kammer-Raad Deichman, Madame Storm, Cancellie-Raad Deichman, Madame Aall, Niels Aall junior, Controleur Biener, Controleur Lieutenant Schrader og Moder med endel felre.

1769 den 9de Aug: efter den da slede Undersøgning, var Folkets Antal paa begge Porsgrunds Sider:

Mand-Kiøn474
Qvinde-Kiøn517
i alt da991 Stykker

Kirken er bygget paa Jønholt Gaards Grund, og derfor have Ejerne af Gaarden fri Begravelse i Kielderen.

Anno 1779 ere her Fødde 22 Stykker, Døde 16 Stykker, Copulerede 7 Par.

Communicanters Antal dette Aar 718 Stykker.

Her er 1782 oprettet et Orgelværk af en ret udmærket musikalsk Indretning, hvorpaa første Gang blev spillet den 24de November 1782. Organistens Løn er Aarlig bestemt da Han tillige er Organist for Vestre Porsgrunds Orgel-Værk; og dette anseelige Orgel-Værk kostede hen imod 2000 Rd., og er Indretningen af følgende Beskaffenhed:

Dette Orgel er forfærdiget af den Kongel. priviligerede Orgel-Bygger i Kiøbenhavn Hr. Daniel Wroblewsky efter Tegning af skiøn og ny Facon saa meget mueligt, og saaledes beqvem indrettet med Laas og Lukke at man kand komme til, saavel Pibe-Værket som til Regiæringen i det hele Orgel-Værk.

Orgelets Bredde er ungefær 6 Alen, Høyden fra Gulvet til det øverste Gesims ungefær 8½ Alen. De klingende Stemmer der i alt er 19 i Tallet, ere følgende:

I Manual:
1) Principal4 Fodaf Tin.
2) Gedass8 Fodaf Metall.
3) Violong4 Fodaf Ditto.
4) Qvinta3 Fodaf Ditto.
5) Flaure4 Fodaf Ditto.
6) Octave2 Fodaf Ditto.
7) Mixtur3 Fachaf Ditto.
8) Trompet8 Fodaf Ditto.
Sper Ventil
I Bryst eller Ober-Værk:
9) Qvintadena8 Fodaf Metall.
10) Flaure Minor4 Fodaf Ditto.
11) Super Octave2 Fodaf Ditto.
12) Sieflöte eller Tertia1½ Fodaf Ditto.
13) Scharf3 Fodaf Ditto.
14) Vox Humana8 Fodaf Tin.
Sper Ventil
15) Subbass16 Fodaf Metall.
16) Principal8 Fodaf Tin.
17) Octav4 Fodaf Metall.
18) Trompet af stor Mensur8 Fodaf Ditto.
19) Cornett4 Fodaf Ditto.
Sper Ventil

I alt 19 klingende Stemmer, 3 Sper Ventiler, Tremulant og Simbel-Stiern hvortil ere 4 Klokker der stemmer c, e, g, c, der udgiør 24 Registre.

Alle 3 Bælger ligge i Taarnet i deres dertil indrettede Bælge-Kammer; enhver Bælg er 4 Alen lang og 2 Alen bred, og give enhver i sær, som alle paa eengang opspændte, 30 Grader Bind.

Pedaler er saaledes indrettet at man kand koble det til Et, eller begge Clavérene, eller Bruge det allene, ligesom forlanges.

Clavérene bestaae af fuld Octav, dog er det nederste cis og dis, udeladt; Pedaler indeholder 2 Octaver undtagen det nederste cis, som er udeladt.

I østre Porsgrund boer endel anselige Kiøbmænd; fra dette Stæd gaae mange store og smaae Skibe og her drives en anseelig Handling. Hertil komme dog sielden Engelske Skibe at indtage Træelast, ligesaa Skibe fra Aabenraae; fra Sønderborg og Flensborg komme mange smaae Skibe med Rug, Have-Væxter, Brændevin og videre.

Her boer Skippere, Korn- og Kramboedhandlere, Sejlmager, Matroser, Huggere og Arbejdere, Lods-Oldermand, Præsten og Skoleholderen, endel Told- og Consumptions-Betientere, her boer og Post-Aabneren der er tillige Skibs-Clarerer og Mægler, Lods-Oldermand, Lotteri-Collecteur, Stemplet-Papir- og Kort-Forhandler.

Giestgiveren i Porsgrund Hr. Jens Fischer fabriquerer selv got Lak, god og velsmagende Chocolade-Kager, distillerer ligesaa gode Liqueurs og Aqvavitter som de Udenlandske. Han er en meget god Landmand, den af ham opbyggede smukke Gaard paa Borge i Gjerpen Sogn forøger endog blant andet Gjerpen Sogn Anseelse.

Her er en ordentlig Skoele der haver 1200 Rdr. paa Rente.

Her boer ellers Kammer-Herre Severin von Løvenskiold og den ærværdige 82. Aarige gamle Mand Hr. Niels Aall der haver den sieldne Lykke i Porsgrund hos sig daglig at kand sees af sine tvende Sønner som anseelige Kiøbmænd, af sin Sviger-Søn Hr. Hagerup som er Stædets Sogne-Præst med hans Kone, af en Sviger-Søn Justice-Raad Rasch, som er Stædets Tolder, med tvende Sønnerefter sin afdøde Kone, af sin yngste og her ligesaa boende Datter der er gift med Hr. Kammer-Herre Severin von Løvenskiold som er Proprietair til Bolvigs Jern-Værk og Deres Søn.

Bemelte Hr. Aall haver her opbygt 3 anseelige Gaarde og befordret og understøttet mange gode og nyttige Indretninger paa dette Stæd. Han var og den første Told-Commissaire paa dette Toldstæd, da Tolden blev bortforpagtet.

Her ligger ligeledes paa den saa kaldede Toldboed-Øe, Kongen tilhørende, den anseelige 2 Etagie Told-Boed, hvorom tilforn er talt, med sine afdelte Told-Kamre for Told-Betienterne med sin Pak-Boed. Denne Bygning blev af Stædets Tolder nu værende Justice-Raad Rasch fuldført 1776.

Man veed ellers at Told-Væsenets Indretning i Norge gik for sig 1589.

Dette Told-Stæd er et af de vigtigste Søndenfields her i Landet næst Drammens; de her Hiemmehørende Skibe skal nævnes med de nu paa Stabelen staaende.

Imidlertid veed man denne Efterretniing Told-Væsenet angaaende.

De indkomne Skibe og Fartøyer vare:

1771   380 Stykker.
1772   461 Stykker.
1773   453 Stykker.
1779   507 Stykker.

(See Tab: D.)

Flesk:
1771   157 Skpd.1 Lpd.13 Pd.
1772   139 Skpd.12 Lpd.11 Pd.
1773   80 Skpd.15 Lpd.14 Pd.
1781   113 Skpd.3 Lpd.4 Pd.
1782   286 Skpd.1 Lpd.10 Pd.
1783   362 Skpd.5 Lpd.18 Pd.


Dansk Brændeviin:
177559688 Potter
177261172 Potter
177345957 Potter
178196416 Potter
1782103096 Potter
178369362 Potter

(Se Tab: E.)

Herforuden Skibe som staae under Bygning: I Brevig: Et Skib Jacob Nielsen tilhørende. Et Ditto Jørgen Chrystie tilhørende. Et Ditto Anders Erichsen tilhørende. I Porsgrund. Et Ditto Diderich von Cappelen tilhørende. Et Ditto Bolvigs Jern-Værks Ejere tilhørende. Et Ditto lidet Lars Rolfssen tilhørende. Et Ditto paa Stabelen for Bolvigs Jern-Værks Ejere tilhørende.
1780Ind- og udgaaende store og smaae Skibe477 Stykker
1781ligesaa433 Stykker

Da Fragterne nu ere meget høye, gaae i disse Aar endel af Stædets Skibe Øster at lade, da Skibs-Ejerne derved vinde anseeligt, og de Østerlandske Handlende mangle Skibe til deres Beholdningers Udførsel, og uagtet at Jernets Pris nu er steget da Fragten paa Malmen til Søes til disse Jern-Værker er allene steget 24 Sk. pr. Tønde, paa en Tønde Korns Førsel fra Dannemark 16 à 20 Sk.; for et Skippund Jern Nedførsel til Kiøbenhavn 32 Sk. Dog nu ved den pludselige Freds Slutning ere de gode Udsigter vore virksomme Handlende og Skibs-Byggere havde saavel til egen Fordel som til Handelens Udbredelse meget indskrænket og avbrudte, og Følgerne vil for mange ikke blive uden Byrder. Foruden disse er 1781 i Stathelle bygget et stort Skib af Hr. Ejlert Winther, et i Porsgrund af Compagniet De Herrer Simon & Jørgen Zachariassønner, og disse sidste have nu tvende paa Stabelen.

I Aaret 1782 tildrog sig denne betydelige Hendelse, at det første af De Herrer Zachariassønners af Stabelen gangne Skib Spes et Fortuna, paa den anden Reise til Engeland med sin hele Ladning forliste.

Ved Bolvigs Jern-Værk er paa Stabelen foruden et af 110 Fods Kiøl som under Navn af Bolvig gik af Stabelen in Octobr: 1782. Fra Herøen gik forrige Aar et lidet et af Stabelen, og mange har endnu i Sinde dette Aar at bygge flere Skibe her i Egnen.

Her er ved Told-Stædet følgende Kongelige Told-Betientere, som saaledes Aarlig lønnes:

Tolderen Justice-Raad Rasch350 Rd.
Controleur Justice-Raad Coucheron200 Rd.
Told og Kryds-Inspecteur Thue300 Rd.
Taradeur og Oberbetient Malling200 Rd.
Oberbetient Controleur Holm200 Rd.
Underbetient  Surland100 Rd.
6 Røyerter, hver 50 Rd.300 Rd.
I Brevig:
Toldbetient Controleur Müller130 Rd.
2 Røyerter100 Rd.
I Stathelle:
Toldbetient Fyhn100 Rd.
To Røyerter100 Rd.
I Langesund:
Toldbetient Sohnvaldt100 Rd.
To Røyerter100 Rd.
Krydsbetient Aamoth130 Rd.
To Røyerter100 Rd.
I Scheen:
Toldbetient Qvislin100 Rd.
To Røyerter100 Rd.
Aarlig Lønning i Toldvæsenet2710 Rd.

Her boer desuden og lønnes en Veier og Maaler, en Skibs-Clarerer, en Havne-Foged, en Lods-Oldermand med flere som lønnes paa adskillige Maader, og nogle af Skibene efter deres Drægtighed pr. Læst.

Toldboden haver været forhen paa følgende Stæder indtil den nu i mange Aar har været i Østre Porsgrund under Navn af Langesunds Toldboed, nemlig i Scheen, i Langesund, ved Traag i Bamble, ved Ejdanger Standen i Ejdanger Sogn og i Eghernrød oppe under Scheen.

Følgende Toldere veed man at erindre:
Tolder Arhnsen
Tolder Erboe
Tolder Koefoed
Tolder Frisenberg
Tolder Hans Lange, døde 1751.
Tolder Thomas Lange, fød 1699, døde den 19de Julii 1773.
Tolder nu værende Justice-Raad Rasch.

Som meldt er Porsgrund for det meste bygt paa Biørntvedt Gaards Grund som ejedes af den gamle og yngre Justensen til 1719, da den Tid Secretair Leopoldus kiøbte den, som siden overlod den til sin yngste Søn med Uhlefos Savbrug, der igjen solgte den til afgangne Justice-Raad Ancher.

Nu som før er meldt er Hr. Nicolay Benjamin Aall ene Ejere af det første Vestfieldske Lande-Brug, af Biørntvedt Gaard og alle Østre Porsgrunds Grunde; og uagtet mine Anmodninger om denne betydelige Ejendoms forrige og nærværende Tilstand, haver jeg dog ikke kundet erholde videre end det anførte, da maaske ved Contoiret kan fattes de fornødne Oplysninger om de merværdige Tildragelser.

Her er i Østre Porsgrund og gode Brand-Anstalter af denne Beskaffenhed. Dets Protocol af 392de Blade, er af Stædets Amtmand authoriseret den 26 September 1781. Den første Samling var des angaaende den 30te Octobr. 1781 i Skole-Huset af Indvaanerne, den Constituerede Amtmand Hr. Raadmand Benzon og Fogden Thornsen, hvor det Kongel: Rescript af 24de December 1779 blev dem forelæst, som bevilger Stædets Beboere at giøre en Brand-Indretning imellem sig.

Denne Samling blev underskreven af Hr. Kammer-Herre Severin von Løvenskiold, Hr. Ditlef Rasch, Hr. Nicolay Benjamin Aall, Hr. Jacob Aall, Hr. Jeremias Hagerup, Sr. Bloch, Sr. Peder Baar, Sr. Jens Kiill og Sr. Kruse.

Rescriptets Indhold bestaaer fornemmelig i følgende Poster:

  1. At Indvaanerne maae vælge Toe duelige Mænd, en Inspecteur og en Casserer.
  2. Inspecteuren at udnævne Brand-Folk og at lade Sprøyterne probere.
  3. At der efter den skeede Taxation, som maae confirmeres, maae fordres til Udgifter 1 pro Cento.
  4. Denne ene pro Cento ved Kongelig Betientere som andre Skatter at maae inddrives efter Inspecteurens og Cassererens Restance-Lister. De U-villige indstævnes alle for Scheens Bything.
  5. Maae Indvaanerne med Murmester og kyndige Mænd Høst og Vaar undersøge alle Ildstæder og nedrive de u-duelige.
  6. Maae de mulctere alle dem som med Tobaks-Piber at findes paa Gaderne. Brand-Retten som skal paadømme alt, at skal bestaa af en Lovkyndig, en Inspecteur og en Casserer, det de dømme maae af Stiftamtmanden approberes.

Taxationen over alle Husene bleve oplæste, som var skeed den 3die Februarii 1781 af Hr. Ditlef Rasch og Hr. Jens Kiill, og blev Østre Porsgrund med Aasebachen og Jønholt etc: i alt 125 Nummere taxeret for den Summa:
40825 Rd.
Deriblant Kirken for6000 Rd.
og Sygehuset for900 Rd.

Da blev alle tilboldt at forholde sig efter Forordningen af 18de Augusti 1767.

Anno 1781 den 19de December, blev en Brand-Ret sat i Hr. Ditlev Rasches Huus, da Hr. Sorenskriver Norss blev den Lovkyndige i denne Ret; Hr. Ditlev Rasch Brand-Inspecteur, Hr. Jens Kiill Casserer, blev alle Ting protocolleret, og den skeede Undersøgning om Ildstæderne og Manglerne under den 14de Novembr. 1781, ved Hr. Ditlev Rasch og Jens Kiill med tiltagne Johan Wærner, Isaach Folloug og Murmester Christen Friborger.

Til Brandmestere bleve udvalgte:
Hr. Jeppe Andersen.
Hr. Peder Baar.
Til Straalmester Anders Hansen, Sadelmager.
Til Brand-Folk: Jørgen Larsen, Halvor Giermundsen, Søren Knudsen og Erich Torbiørnsen. Ligesaa tilbød de Herrer Aaller en Karl hver, naar behøvedes til Sprøiternes Prøvelse.

Her er og 1781 antaget en Vægter for aarlig Løn, med fuld Vægter-Mundering.

Under Borgestad og Østre Borge Gaarder i Gierpen Sogn, hvorom nærmere er talt ved en anden Lejlighed, ligger Aasebachen, det Østre kaldet under Borge bestående af Huse og Pladse 63 stykker.

Det Vestre under Borgestad Gaarden bestaaende af Huse og Pladse 34 stykker.

Under Borge laae og Mønster-Pladsen for den 2den Batallion af det 2det Smaalendske Regimente, som nu er allene for begge Regimenter paa den saa kaldede Graater-Moen, og af denne Graater-Moen, som skal udvides til 700de Alens Længde og 400de Alens Bredde, er fra 1772 svaret aarlig Grundleje 2 Rdlr. af et hvert af de 2de Regimenter, men fra 1782 har bemelte Regimenter hver for sig betalt 8 Rdlr., ifølge Kongel: allernaadigste Resolution af 29de Augusti 1781.

Angaaende Syge-Huuset

Paa Borge Gaards Grunde ligger Amtets Syge-Hus, en stor og rummelig Bygning saavel med Værelser for Opsynsmanden og Familie som for de Syge med Sænge og Sænge-Klæder, hvorved er at iagttage:

At dette Sygehus er allene for den saa kaldede Rade-Syge.
Huset ble beboeligt efter Kgl. Bevilling af 1776.
De første syge Lemmer indkom den 27de April 1776
Den aarlige Grund-Leje til Østre Borge Gaard, er 5 Rdl.
For Lægedom betales for hver Lem, 8 Rdlr.
For deres Kost betales, for hver Syg om Dagen, 14 skilling.
Doctoren, som tillige er Amtets Land-Physicus efter Kongel: Bestalling af Dato 24de Augusti 1778, nyder aarlig Gage af Amtet, Scheen og Forstæderne, 300 Rdlr.
Chirurgus i Syge-Huset faaer aarlig i Gage, 100 Rdl.
De Syge melde sig hos Præsterne som meddele dem Attest til Amtet, om de kan betale for sig eller ikke, og efter Amtmandens Paategning antages han.

Af Protocollen som af Amtmanden er authoriserret den 31te ... 1778 finder man følgende:

lndkomne Syge.deraf Incurable.Døde.
17782313
1779944 8
1780622 5
1781 6123
1782724 7
1783500 3
392329
Udgaaet77

Angaaende Vestre Porsgrund

Stædet ligger tildels under Klyve Gaard i Solum Sogn og haver et meget smukt Anseende med de derved tæt liggende vel dyrkede Enge-Løkker, og for nærværende Tid ere Niels Gundersen og Lars Jensen Forbech Grund-Ejere, og deres Grunde-Nummere ere 45 Huse, hvoraf aarlig svares 132 Rdlr. Herforuden har Niels Gundersen og Niels Klyve nogle aparte Grunde; En liden Elv skiller Klyve-Grundene i Sydvest-Siden, og de Biørntvedt forhen tilhøærende Grunde paa den Nordøstlige Side af Elven. Heromkring ligger mange Løkker og mange Haver, disse Gaarde Biørndalen, Fantenberg og Maalhougens Laste-Plads med Seeværdigheder, her er midt inde i dette Lade-Stæd et Kjærn hvori falde meget store Carudser.

Her boer mange Kiøbmænd som Laste- og Korn-Handler der udskiber aarlig Træe-Last til Engeland og Frankrige, og fra det sidste Stæd laver hiembringe Viin og Brændevin etc. ved deres egen Fransk-Fahrer for Compagniets Regning; thi siden Anno 1760 har her været et Fransk--Fahrer Compagnie.

Stædet vil meget savne afgangne Lars Wright som døde den 2den Augusti 1782. Han var en virksom Kiøbmand, der meget udmærkede sig til det almindelige Beste, en stor Ven for de Fattige og en tryg Støtte for sin gandske Slægt.

Her boer mange Skippere, Haandværkere, en Uhrmager, Matroser, Fiskere, Huggere og Arbeidere.

Her haver Compagniet de Herrer Simon og Jørgen Zachariassønner deres Søe-Boed og Laste-Pladse, ligesaa Sal: Jochum Jørgensens Arvinger og i Nærheden Hr. Jochum Adzlev. Fra denne Side skeer den betydeligste Udskibning.

Land-Stædet og Laste-Pladsen Molhaugen ligger formedelst sit lystige Beliggende og Skov meget angenemt. Det tilhører Sal: Jochum Jørgensens Arvinger, an Afkom af en værdig Fader og meget indsigtsfuld Handlende, hans Boe blev og bliver forvaltet af Arvingernes Moder-Brødre Hr. Simon Jørgensen og Jacob Benjamin Aal gode Husholdere og ædelmodige Mæn, der siden Boet kom under deres Behandling forøget dets Velstand til over 70000 Rdr.

Her boer Kryds-Inspecteuren med flere. Her omkring ligge de smukke og betydelige Gaarde Nordre og Søndre Biørntvedt Gaarde med Klyve, Knardal og Anerøe, alle i Solum Herret; Under Biørntvedt Gaarde ligge og endel forladte Jern-Malm Gruber, og til alle disse benævnte Gaarde ere gode Skove.

Angaaende Kirken

Kirken er meget smuk, haver smukke Ornamenter, og, om samme veed man, at den blev indviet den 16de Martii 1758 af Provst Monrad og kaldet Emanuel. Den er nu Annex-Kirke under Østre-Porsgrunds Hoved-Kirke.

Afgangne Kiørmænd i Scheen De Herrer Jørgen & Zacharias Simonsønner gav hertil Klokkerne med mange flere smukke Ornamenter.

Her stod først et Capel hvori blev prædiket af Præsten til Solum og tilforn med Solum Sogne-Kirke laae under Scheen.

Da den var bygget, var Kirkens Gield 682 Rdlr. 3 Skilling, foruden Skiult Befolkning, men den gavmilde Petter Høyman laante først Kirken 350 Rdlr., siden legerede disse 350 Rdlr. med alt sit Efterladenskab, der udgiorde 500 Rdlr til Kirken efter hans Død; Denne var en Fremmet og saa meget mere hans Ihukommelse værdig hos Efterkommerne, saa Kirken da kom af sin Gield, og fik 100 Rdlr. paa Rente; da det gamle Capel som blev solgt ikke indbragte mere end 150 Rigsdaler.

1775 blev en næt lidet Orgelværk opsat, hvortil fornemmelig Hr. Lars Wright gav Forflud og sin runde Gave. Herpaa blev spillet første Gang den 16de Julii 1775, hvis klingende Stemmer ere:

Seach-Flaute4 Fod, af Træe.
Octav2 Fod, af Ditto.
Super-Octav2 Fod, af Ditto.
Mixrur3 Fod, af Ditto.
En Art af Røhr-Stemme 4 Fod, af Ditto.
med fine Registre med videre.

Og 1778 gav Procurator Lund tvende smukke Postementer, forestillende Kiærlighed og Haabet.

De aarlige Indkomster af Jord, Klokker og Stoleleje, kan være 50 Rdlr.

Paa denne Side af Porsgrund:

FøddeDødeColuperedeCommunicante
177923243634
Paa begge Siderne:
1780403211 Par
1781332510 Par

Her er en ordentlig Skole hvor Klokkeren er Skoleholder.

Stædet holder ligesom Østre Porsgrund sin egen Vægter.

Borgerne paa begge Sider indstævnes i lovligt Tilfælde for Scheens Bye-Ting, derimod de som ikke ere Borgere, de paa Østre Side til Ejdanger Ting, og de paa Vestre Side til Solum Ting.

Deputered Borger for Porsgrund er Hr. Nicolay Benjamin Aall.

Medens Saverne gaaer, er i Elven et sundt og got Vand, da Elven ellers er opfyldt med salt Vand.

Det er ikke alle Vintre at denne Elv ligger med Is, dog er det ofte indfaldet særdeles ude i Fasten, at man med Hæste og Slæder farer tvers over den paa sine Stæder, og Frier-Fiorden om den endskiønt tilfryser før Juul; i milde Vintre er den ofte bestandig aaben.

Ellers er her Spring-Vand baade for Publicum og i Hr. Nicolay Benjamin Aalls Gaard, som kommer fra Pompe-Dahlen ved Biørntvedt.

I mange Gaarde ere Brønde, og i det saa kaldede Jordfald under Borestad Gaard skiønne rindende Bække; Her stod et stort Hus, som en Jule-Aften, man erindrer ej Aars-Tallet, med Jordfallet udgik i Elven; man mener for 60 Aar siden.

Her omkring ere kuns smaae Skove allene til Brændeved og Lyst-Stæder, men overalt er Egnen omkring Porsgrund og lige til Scheen overmaade angenem, hvor smukke Gaarde, Pladse, Huse, smaae Skove og susende Bække forestille lutter Lyst-Syner og Seeværdigheder, som vel er beskrevet i Afhandlingen om Gierpen Sogn; men her maa komme i Betragtning paa nye; da Porsgrundenes angenemme Beliggende saa meget bidrager i de skiønne Udsigters Udbredelse.

Fra Borge-Aasen baade under Lille Borge og østre Borge haver man de herligste Udsigter til Scheen, Graaden, Solum, Ejdanger og Gjerpen Sogner, til Field, Skove, Sletter og til den bekiendte Porsgrunds Elv, som ideligen besejles af Skibe, store og små, Jagter, Baade, Pramme, Bord-Tømmer- og Bielke-FIaader, og er der i og ved Skibes Tilladninger idelige Udsigter til Flittighedens Dyrkelse, Handelens Udbredelse og Arbejds-Standens rige underholdning, når Arbejds-Standen indskrænkede den altfor yppige Leve-Maade og sparede i de Gode Tider til de dyre Tider; og fra Aacre Gaard, og her, seer man endel af Scheen og Porsgrunds Sogne, endel af Solum, Gierpen, Ejdanger og Bamble Sogner.

Paa Gaarden Øvre Søli i Gierpen Sogn haver man endnu mest de smukeste Syner op giennem et Dahl-Føre til Børse-Søe og Gierpen Kirke og Udsigt der til nogle og Tyve Gaarder, hele Porsgrunds-Siderne med sine Løkker og Huse-Bygninger, Toldboden, alle indkommende og udgaaende Skibe, hele Frier-Fiorden og alle de allers anmeldte Sogne. Her er en artig særskildt Bøyd af Gierpen Sogn, hvis paa Øst-Fieldene liggende Skove og Sletter grændser imod Slemdal. Fra Børse-Søe nedløber igiennem den yderste Del af Sognet til Aase-Broen i mange Bugter en liden Elv Leer-Kubet kaldet, hvori mange gode Aal, og hvorigiennem nedflaades endel Laste-Brug om Foraaret, der af de Kiøbende modtages ved Aase-Broe, hvorunder det neddrives for at Landsættes og udskibes; denne Last kommer dels fra Gierpen Sogns og dels fra Slemdals Skove.

Om vinteren hente de Fisk fra Frier-Strømmen, skiønne Rødspetter og der og fra Ejdanger-Fiorden Hvitting, Flyndre, Torsk og Kollier, ligesom der kiøres hele Læs om Vinteren hid med Torsk, Seej, Helle-Flyndre, Lange etc. I Ejdanger-Fiorden falder den beste Berg-Torsk, og de skiønneste Røespet Flynder; Her i denne Fiord faldt og for en 4 à 25 Aar siden Østers, dog ej saa gode som de fra Kragerøe.

Til Ejdanger Præste-Gaard ere og gode Fiskerier og Baadrætter, hvor den virksomme Sogne-Pæst Hr. Mechlenburg, der er saa god en Jordbruger, tillige have Fiske-Fade og der i levende Øreder og Torsk gaaende til sit eget Hus og til at forsyne hans Venner med.

Eidanger med Solum og Gierpen Sogne forsyne med Lam, Vildt, Æg, Høns og Kalve, men all til svære Priser. Af Oxe og Kalve-Kiød faaes federe og bedre fra Grevskaberne, men beklageligt for dette Stæd, at Land-Vejen imellem dette og Grevskabet ikke sættes i Stand, dette var vel mueligt, dette vilde nedsætte de overdrevne Priser som her ellers foreskrives Indbyggerne, og de forekomme den virkelige Mangel som man her lider baade for Oxe-Kiød og Kalve-Kiød med videre; Denne Vejs Istandsættelse der var nok giørligt, burde vel til det almindelige Bedste for dette Stæds Indvaanere og de Rejsendes Beqvemmelighed sørges for noget mere.

Det Laurvigske Grevskab og Bye vilde vel hermed formene sig i visse Maader fornærmet, og Kulle-Driverne sættes i meer en sædvanlig Skyds; men et bestemt almindeligt Beste er altid en Hoved-Sag; De vilde derved intet tabe af Levnets Midler fordi deres mere nødlidende Medborgere bleve tillige forsynede, og de Rejsende som med saa stor Besværlighed i Storm og på den ubehagelige Tid af Aaret maae u-omgiængelig frem, maae tage Baad fra Helgeroen, hvor de maae efterlade seg de dertil brugte Vogne og Carioler i hvilke de med Magelighed kunne fremkomme til Brevig, Porsgrund og Scheen fra Helegeroen.

Man mener at Porsgrund skulde have sit Navn af den Urt Pors, som mange have paa Øll, for at giøre det stærkt; Ligesaa mener man at Aase-Bakken skulde have sit Navn af en gammel Kone under Navn af Aase som der boede, som dog maaske ere blotte Gisninger.

Mange gode Landmænd og Agerdyrkere findes i Porsgrund, hvoriblant Hr. Ditlev Rasch særdeles udmærket sig ved at giøre en ufrugtbar Myr, hvor Creaturene end ikke i de tørre Sommere kunde gaae, til en frugtbar Jord, hvor han nu avler Byg, Havre og Rug, og derved vundet af det store Landhusholdnings Selskab Premie.

Deres Sommer-Havn i Porsgrund have de for det meste i Biørntvedt Skoven imot aarlig Havne-Leje. Der voxer et slags Græs, som man mener forvolder den saa kaldede Røde Syge, hvoraf de der græssende Creature meget ofte angribes og hvorimod man haver adskillige Læge-Midler, dog døe mange Kiør af denne farlige Sygdom.

Vejen fra Porsgrund med Vejene for det meste i Nedre Tellemarken er jævn med Grøfter paa Siderne og ved Mile og Fierdings-Stolper inddelte ved den forrige Amtmands og nu værende Fogeds gode Anstalter, indtil den nu værende Amtmand Kammerherre von Moltke ankom og end videre med Iver antog sig dette vigtige Arbejdes Foranstaltning.

Paa Jønholt er en Fierdings Stolpe, ved Skipper Kruses hus i Porsgrund en Ditto, paa Meens-Jordet en Ditto, paa Folloug-Jordet een. Her ere gode Skyds-Anstalter baade til Lands og til Vands.

Fra Torvet i Scheen til Skipper Kruses Hus i Porsgrund er ¾ Mil, derfra til Giestgiveren Niels Bamble i Brevig 1¼ Mil, opmaalt af Hr. Fogden Thornsen.

I Porsgrund er Hr. Jens Fischer priviligeret Giestgiver som den første her i denne Forfatning. Det første Kongel: Privilegium er af 18de Aug: 1769, at han maae holde Herberger- og Vertshus; et andet af 12te Maii 1760, at ingen uden han maae sælge til de Reisende Mad og Drikke, og Skyds-Anstalterne ere saaledes, at Strandsidderne allene skal drive Frie-Skyds men ikke Penge-Skyds, Frie og Penge-Skyds til Scheen og Grini tages i Gierpen Sogn, mens Skyds til Herre, Ombornæs, Brevig, Langangen og Sillien tages i Ejdanger og i Birkedalen.

Blant Kiøbmændene her paa Stædet udmærker sig og Hr. Jacob Aall, en Mand af mange gode Egenskaber og Indsigter, der ligsom Broderen tillader sine Skibe udenfor sit Hus, der i 1783 giorde en vigtig Omreyse i Engeland for at forhverve sig Indsigt, Commisioner og handlende Venner.

I Porsgrund, Langesund, Brevig og Scheen, holdes hver Vinter Søe- og Enroullerings-Session, nu for nærværende Tid ved Hr. Kammerherre og Amtmand von Moltke, hr. Contre-Admiral Krog, Tolderen Hr. Justice-Raad Rasch, Mønster-Skriver Hr. Krigs-Raad Meyer, men i Scheen i stæden for Amtmanden af Magistraten. Og her er et stort Antal af ungt og befaret Mandskab, men Handelen er og her betydelig og en 51 Handels-Skibe have her sit Hiem.

Østre Post kommer gementlig til Brevig Natten til Søndag, hvorfra den sendes til Postaabneren i Porsgrund, som aabner og leverer de Breve som er til de her omkring boende; Posten sendes derfra til Post-Bonden paa Østre Borge, som opfører samme til Scheen.

Vestre Post kommer til Brevig om Mandagen, og ved særdeles lønnende Postbud hentes og befordres, som Stædets Indvaanere selv holde og lønne.

Overalt søge begge Porsgrunds Indvaanere, som omgaaes hinanden paa den anstændigste og venskabeligste Maade, at forene det Nyttige med det Behagelige; De søge at overgaae hinanden i at opdyrke deres Marker og Haver, at udpynte deres Boeliger, at understøtte en god Orden og giøre de tienligste Indretninger, ja, de beboe de yndigste Egne af dem man fast finder i dette Rige; De sørge for at ære Gud i smukke og velbeprydede Templer; De sørge for Skolerne og Ungdommens gode Opdragelse, for de Fattiges Underholdning, for Strædernes Udvidelse og Sikerhed.

Men allene her som paa alt for mange Stæder i dette Rige og næsten i Alminnelighed overdriver lidt formeget de pralende Udgifter, og søge i Godgiørenhed at kappes om den overflødigste Beværtning med hinanden, og, man iagttager alle saadanne Lejligheder med alt for megen Nøyagtighed for at kunde bevise en slags bekostelig Høflighed. og endskiønt der er en Menneske-kiærlig Dyd at omgaaes hinanden paa en saa venskabelig Maade, saa giver dog samme ofte Følger der tiener vort Publikum, som i Alminnelighed vil leve høyt, til Overdaadige Forskrifter.

Utdrag (s. 233-275) fra:
Bartholomeus Herman von Løvenskiold: Beskrivelse over Bradsbierg Amts og Scheens Bye med sine Forsteder. Christiania 1784
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen