Fra: Sjøforklaringer over norske skibes krigsforlis

Seilskib «Sognedalen»

(H.J.G.F.) av Brevik

Reg.ton br.: 644, last: trælast, ødelagt 25de juli paa reise fra Fredrikstad til Middlesbrough. Omkommet: ingen.

Aar 1915 den 28de juli avholdtes efter berammelse sjøforklaring paa det Norske vicekonsulat i Grimsby i anledning bark «Sognedalen»s brand paa reise fra Fredrikstad til Middlesbrough. Forretningen bestyredes av vicekonsul. H. Haagensen, som bisiddere forrettede de norske skibsførere Lars Sekse, fører av d/s «Steinar» av Haugesund og Karl Kristensen, fører av bark «Randi» av Brevik.

Fremstod skibsfører Peder Christian Dahl, 43 aar gammel, hjemmehørende i Fredrikstad, der forklarte, at han var fører av bark «Sognedalen», hjemmehørende i Brevik, av 596 tons nettodrægtighet og med kjendingssignal H.J.G.F. «Sognedalen» var bygget i Uleåborg av træ i 1864, hadde sidst gjennemgaat besigtelse av Norsk Veritas i 1913 og hadde klasse B I i Norsk Veritas. Besætningen utgjorde 12 mand. Skibet avgik fra Fredrikstad den 17de juli med enladning høvlet Iast i rummet og planker paa dæk. Skibet var ved avreisen i fuldt sjødygtig stand. Komparenten fremla en forklaring over reisens begivenheter da journalen var tapt.

«Paa reise fra Fredrikstad til Middlesbrough med en ladning trelast bestod av høvlet last i rumet planker paa dæk. Lørdag den 17de juli kl. 9 eftermidag lettet ankret og slæbede til søs ved kl. 11 tiden kviterede stimbaaden og tilsatte alle dragende seil. Og skibet var da i god sødygtig stand, reisen fortsatte og ingenting at bemerke førend søndagen den 25de juli paa eftermidagen var da paa N brede 56° 26' L. O. 2° 26 bemerkedes at flere skiber blev sat i brand. Ved 9 tiden paa eftermidagen kom en tysk undervandsbaad som befalede at brase bak og bringe, papirene ombord. Satte baad paa vand fører og to mand gik da i baaden med skibets papirer som blev overset af sjefen paa undervandsbaaden samt beholdt papirene fik aarder til at forlade skibet paa 20 minutter. Straks efter at alle mand var kommen i baaden var skibet i fuld brand. Var i baaden 1½ time føren vi blev optaget av stimskib «Loke» fra Stockholm. Som var paa reise til Grimsby vor vi ankom den 28de, juli 1915.»

Kapteinen henholdt sig til det i forklaringen anførte, og forklarte videre, at det var omtrent kl. 7 e. m. paa søndag den 25de juli da han først saa undervandsbaaten i øst 6 à 7 minutter av. Han saa et skib ibrand og sendte 2den styrmand op paa store bramraa for at, søke at opdage, om der var en undervandsbaat i nærheten; han fik se den med det samme. Undervandbaaten gik da bort til en anden bark og tændte fyr paa den og tilslut omtrent kl. 9 e. m. kom han til «Sognedalen». Han hadde det tyske flag agterut. Kapteinen gik i prammen med to mand og holdt sig langs siden paa undervandsbaaten, mens chefen paa denne undersøkte papirene. Dette medtok ca. 10 minutter. Han beholdt papirene og sendte 1 officer og 4 mand i prammen tilbake til skibet. Kaptein Dahl spurte ham om nummer paa baaten, men fik intet svar. Han sa kun at man skulde faa 20 minutter for at gaa i baaten. Saasnart man var kommet ombord igjen, satte man ut livbaaten, og gik alle mand i den. Saasnart man var kommet ifra skibssiden tok tyskerne al den parafin, de kunde finde og tømte det i kahytten, ruffen og midtskibs, samtidig delte de indholdet av en pøs, som de hadde med, paa de tre steder og satte fyr paa alle tre steder. Man rodde da hen til undervandsbaaten og holdt sig i nærheten ca. 15 minutter, og derefter rodde i vestlig retning. Ca. 15 minutter efterpaa sendte man op tre raketter, og kort efter saa man d/s. «Loke» av Stockholm kommende som bjergede alle mand. Denne baat hadde passert omtrent kl. 9,30 e. m. og kom tilbake. Man kom ombord i d/s «Loke» ca. kl. 10,30 e. m. Straks efter man var kommet ombord blev d/s «Loke» ogsaa beordret at ta sine papirer ombord i samme undervandsbaat, men da den hadde været indom Swindemünde, fik den tilladelse at fortsætte

Efter at undervandsbaaten hadde sat ild i «Sognedalen», oprettede han sine master for traadløs. En mand ombord i undervandsbaaten stod i taarnet hele tiden og kikkede uavladelig rundt horisonten.
Oplæst og vedtat, hvorefter kapteinen avtraadte.

Fremstod som
1ste vidne, Marentius Andresen, aar gammel, hjemmehørende i Fredrikstad, 1ste styrmand paa bark «Sognedalen», 2det vidne Gustav Adolf Söderström, 29 aar gammel, hjemmehørende i Fredrikstad, matros paa «Sognedalen».

Vidnerne blev alvorlig formanet til at forklare den fulde sandhet samt foreholdt edens betydning og den borgerlige straf, som de paadrar sig ved i nogen henseende at avvike fra sandheten.

Vidnerne avtraadte, undtagen 1ste vidne, Marentius Andresen, der forklarte, at bark «Sognedalen» avgik fra Fredrikstad den 17de juli med trælast, bestemt til Middlesbrough. Alt gik vel indtil søndag aften den 25de juli, da skihet var paa N. br. 56° 26' L. O. 2° 26' ifølge, opgave fra d/s «Loke». Bredden stemte med egen observation ved middag.
Kl. 7 e. m. saa en bark brændte i S. O. i læ og sendte 2den styrmand tilveirs for at undersøke, om grunden var en undervandsbaat. Han opklaget den med det samme, og kort efter satte den ild i en anden bark som laa i nærheten, og tilslut ved 9-tiden om aftenen kom den til «Sognedalen», og forlangte at se papirene. Kapteinen tok 2 mand i prammen, reiste bort til ham og fik ordre at forlate skibet inden 20 minutter. Da kapteinen kom tilbake var der 1 officer og 4 mand fra undervandsbaaten med ham. Disse tømte al den parafin de kunde finde ombord, samt noget som de hadde med sig paa skibet og satte ild i det. Man satte ut livbaaten og alle mand gik i den. Man rodde i en vestlig retning for en stund og sendte op tre raketter. Kort efter kom d/s «Loke» av Stockholm som bjergede alle mand. Den blev ogsaa overhalt av undervandsbaaten, men fik lov at fortsætte. Man blev landsat i Grimsby den 28de juli kl. 6 f.m.

Fremstod som 2det vidne matros Söderström, der forklarte sig i et og alt overensstemmende med foregaaende vidne.
Oplæst og vedtat.

Kapteinens forklaring oplæstes derefter for 1ste og 2det vidne, hvilke begge erklærte, at de intet hadde at bemerke til sammes indhold.

Vidnerne, av hvilke ingen hadde paahørt de andres forklaringer, blev derpaa edfæstet.

Bisitterne hadde ved det passerede og protokollerte intet at bemerke.

Sjøforklaringen sluttedes.

(Undertegnet) H. Haagensen.
(Undertegnet) Lars Sekse.
(Undertegnet) K. Kristensen.

Utdrag (s. 114-115) fra:
Sjøfartskontoret: Sjøforklaringer over norske skibes krigsforlis b. I, del 1
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen