Fra: Sjøforklaringer over norske skibes krigsforlis

Seilskib «Randi»

(J.B.F.K.) av Brevik

Reg.ton: 467, last: Props, ødelagt 19de oktober paa reise fra Langesund til West Hartlepool. Omkommet: Ingen.

Utskrift av sjøretsprotokollen for Bamle sorenskriveri:

Aar 1916 den 2den november blev sjøret sat paa sorenskriverkontoret, adm. av sorenskriverens edsv. fuldm. i overvær av de faste sjøretsmedlemmer: 1) havnefooed P. A. Stoesen og 2) kaptein Petter Eriksen.

Hvor da foretokes: Sjøforklaring i anledning barkskib «Randi»s opbrænding 19de oktober i Nordsjoen.

Fremstod som 1ste vidne Ole Olsen, 26 aar gl., kaptein paa «Randi», bopæl Sandøen, Eidanger, og avga forklaring:

Barkskib «Randi», der maaler 418,97 netto reg.tons, klasse A 2 * i Norske Veritas, tilhører A/S Svendsen & Søn, Langangen. Skibet gik fra Langangen 17de oktober d. a. lastet med 220 standard props bestemt til West Hartlepool. Skib, last og fragt var assurert, vistnok i Krigsforsikringen.

Efter at være kommet ut Langesundsfjorden holdtes kursen ost-sydøst, langs kysten. Fra kl. 10 samme aften, da vinden kom, sattes kursen S.V. ½ V langs land vestover, kursen fortsattes saa til henimot Kristiansand. Onsdag 18de om aftenen peiledes Lindesnæs. Torsdag 19de opdagedes 2 zeppelinere omtrent halvveis til bestemmelsesstedet. Fredag eftermiddag kl.½3 opdagedes i læ en undervandsbaat førende tysk flag, men uten nummer og merke. Ved middagstider var observation foretat og viste bestikket 55° 14' 0° 52' O.L. U-baaten skjøt et varselsskud, umiddelbart hvorpaa seilene tokes ind.

Den signaliserte A.T.F., hvorpaa vidnet og et mandskap gik ombord med konnossement, certeparti og maalebrev. Tyskerne sa ingen ting, men sendte ombord i «Randi» en av sine mandskaper, der beordret «Randi»s mandskap i baatene. Alle gik saa fra borde undtagen 2det vidne som skulde være tyskerne behjælpelig med at sætte ombord folk fra u-baaten. Der blev bragt 2 brændbomber ombord, og sat ild paa skibet. Tyskerne tok med sig endel proviant, preserver og brød og 2 signalklokker fra skibet.

Styrmanden beordredes ombord i u-baaten, indtil bomberne var eksplodert. Da dette var skedd blev han tat ombord i livbaaten.

Efter at brændbomberne var eksplodert gik u-baaten 2 gange rundt skibet og avskjøt 12 skud i vandlinjen paa det. Derefter forlot u-baaten aastedet efterlatende «Randi» i brændende tilstand.

Vidnet og mandskapet holdt imidlertid kursen vest, indtil de fredag 20de ved ½7 tiden om efterm. fik se en dampbaat. Det var d/s «Rudolf» av Kristiania, som tok samtlige tillikemed baaten ombord. Med «Rudolf» var de saa indtil de lørdag 21de blev landsat i Hull. Efter at ha været der til fredag 27de oktober blev de sendt til Newcastle. Herfra reiste de lørdag aften med «Sterling» til Arendal og mandag videre hjem.

Baade vidnet og mandskapet fik kun med sig en ringe del av sit tøi. Vidnet mistet effekter for ca. 500 kr.

Skibets konnossernent, certeparti og maalebrev beholdt u-baaten. Vidnet bad om at faa opbringelsesbevis, men dette blev negtet.

Der blev ikke protestert mot opbringelsen, idet u-baatens chef var forsynt med 2 revolvere paa brystet, av hvilken grund vidnet ikke vilde nedlægge nogen protest.

Vidnet bad fremlagt et journalutdrag, underskrevet av ham, styrmand Kristiansen og bedstemand Ludvik Tollefsen.

Journalen gik tapt, hvorfor utdraget er skrevet efter ihukommelsen umiddelbart

Journalutdraget indtas:

«Journalutdrag for barkskibet «Randi»

Avgik fra Langangen den 17de oktober med en ladning props, bestemt for West Hartlepool. Skibet var ved avgangen i fuld sødygtig stand og med fuldtalligt mandskap. Intet nævneverdig indtraf i løpet av reisen før kl. 2 t. 30 m. emd. den 20de oktober paa 55° 1 X, V.Br. og 0° 52' Igd, ost, da man fik stopsignal fra en tysk undervandsbaat i form av et kanonskud. Bragte skibet op i vind, satte prammen paa vandet, hvorefter kapteinen gik ombord i undervandsbaaten med skibets papirer. Fik ordre til at forlate skibet saa snart som mulig. Satte ut livbaaten og gik fra borde. Mandskapet fra u-baaten satte saa skibet i brand ved hjælp, av brændbomber og en 10 à 12 skud. Satte seil paa baaten og stod wester hen. Kl. 6 t. emd. opservertes to toplandtærner begyndte strax at blusse og holdt paa indtil baaten forandret kurs. Kl. 6 t. 15 m. forandret baaten kurs og stod ret ned paa os kl. 7 t. emd. blev optat ombord i dampskibet «Rudolf» av Kristiania, kapt. Romberg bestemt for Hull med en ladning stykgods. Kl. 6 t. 30 m. emd. den 21de oktober ankom til Hull hvor man av toldboden blev brakt iland.
Rigtigheten herav bekræftes herved av undertegnede:

Ludvik Tollefsen, bedstemand; G. S. Kristiansen, styrmand; O. Olsen, kaptein.

Ingen kom til skade ved anledningen.
Oplæst og vedtat.

Som 2det vidne Gustav Sverre Kristiansen, 26 aar gl., styrmand paa «Randi», bopæl Borgestad og avga forklaring:
Paa speciel eksamination forklarte vidnet sig i alle dele overensstemmende med 1ste vidne, hvis prov oplæstes og godkjendtes. Vidnet mistet størsteparten av sit tøi.
Mens vidnet var ombord i u-baaten blev han godt behandlet.
Oplæst og vedtat.

Som 3dje vidne Ludvik Tollefsen, 37 aar gl., bedstemand paa «Randi», bopæl Langangen og avga forklaring.
Paa speciel eksamination forklarte vidnet sig fuldt overensstemmende med 1ste vidne, hvis prov oplæstes og godkjendtes. Vidnet har underskrevet det fremlagte journalutdrag.
Vidnet mistet alt sit tøi ved anledningen.
Oplæst og vedtat.

Som 4de vidne Martin Eriksen, 32 aar gl., stuert paa «Randi», bopæl Sandøen i Eidanger og avga forklaring.
Paa speciel eksamination forklarte vidnet sig i alle dele overensstemmende med 1ste vidne, hvis prov derefter oplæstes og vedtokes.
Vidnet var ikke med kapteinen ombord i u-baaten, hvorfor han ikke kjender til, hvad som der er foregaat.
Vidnet mistet størsteparten av sit tøi ved anledningen.
Oplæst og vedtat.

2det, 3dje og 4de vidne edfæstedes og dimittertes.
lngen av vidnerne paahørte hinandens forklaring.

Retten hævet.

A. D. Kjørnæs.
edsv.
P. Eriksen.     P. A. Stoesen.

Utdrag (s. 238-240) fra:
Sjøfartskontoret: Sjøforklaringer over norske skibes krigsforlis b. I, del 2
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen