Fra: Sjøforklaringer over norske skibes krigsforlis

Lægter «Romance»

av Porsgrund

Last: props, ødelagt 26de november paa reise fra Holmestrand til West Hartlepool. Omkommet: ingen.

Aar 1916 den 5te december blev sjøret sat paa Gjerpen adm. av sorenskriveren og medbetjent av undertegnede medlemmer av Porsgrunds faste sjøret.

Hvor da foretokes ny sak 66/1916.

Sjøforklaring i anledning av lægter «Romance»s undergang.

Tilstede var skibstilsynsmand Krogh samt formanden i a/s Lægtertrafiks bestyrelse hr. Finn C. Knudsen.

Derefter fremstod lægter «Romance»s fører Ole Jørgen Graff, 55 aar gl., bosat i Fredrikstad, og fremla journalutdrag dat. idag, idet han bemerket at journalen var gaat tapt og at utdraget derfor er nedskrevet efter hukommelsen.

Det fremlagte akteres.
AS Lægertrafik
Bestyrer Finn C. Knudsen, Porsgrund.

Journaludrag for lægter «Romance»

Lørdag den 18de kom slæpebaat, hev op og avgik fra Holmestrand bestemt for West Hartlepool. Skibet var fuldt bemandet og i enhver henseende fuldt utrustet for den forestaaende reise. Kommet ned i fjorden mellem Fuglehuk og Færder kom patruljebaaten og gjorde os opmerksom paa at 2 u-baater laa utenfor, en ved Færder og en ved Nevlunghavn, og at det var forbundet med fare at gaa ut. Et større lastet dampskib som var i vort følge, gik tilbake. Vi fortsatte langs landet og gik ind til Langesund og ankret der indtil videre. Søndag og mandag var kuling av S.O.lig vind med tykke som hindret os fra at gaa ut. Tirsdag eftermiddag var vinden N.O.lig vind med sneslud og regn. Gik ut i mørkningen om kvelden og satte da kursen ret ut paa sjøen indtil omtrent midt i bugten og saa forandret ret vestover, og reisen fortsatte under forskjellige omstændigheter for det meste stærke kulinger fra vest og svært hav, saa vi avanserte langsomt vestover indtil søndag den 26/11 omtr. kl. 4½ em. da en u-baat kom tilsyne agterut av os. Kommen op langs siden blev vi praiet av den paa norsk og spurt hvad slags last vi hadde. U-baaten førte da britisk orlogsflag, gik saa bort fra os og bort til slepebaaten, og efter hvad kapteinen paa slæpebaaten «Locko» sa, skiftet den der flag, og det tyske kom da op, og gav han da ordre til at ta mandskapet, fra lægteren, da den skulde ødelægges. Derefter kom den atter tilbake til os og gav ordre til at gaa i baaten. Straks slæpebaaten fik besked fra undervandsbaaten om at skibet skulde sænkes gjordes forsøk paa at hive ind slæperen, men det gik smaat, og da det begyndte at bli mørkt maatte man kappe slæperen for at komme ned til skibet og redde folkene. Det var da allerede saa mørkt, at vi ei kunde skille flaget. Jeg, føreren av lægteren, gav da ordre til at fire baaten paa vandet, den hang før klar i daviderne, svinget ut, og rodde vi da ned i læ av skibet et stykke, saa slæpebaaten kom op mellem os og lægteren, saa vi hadde litt smult vand i læ av skibet. Det bemerkes at der ved kuling av N.N.V. og svært hav, saa at det var forbundet med fare at gaa i baaten i særdeleshet langs siden av slæpebaaten. Av den grund fik vi intet nævneværdig reddet av mandskapets effekter, da alt maatte ske i hast før det blev rent mørkt, og saa fort vi var kommet ombord i slæpebaaten slog kapteinen forover. Efterpaa hørtes skud fra den kant hvor undervandsbaaten laa, men var det alt saa mørkt at skibet var forsvundet saa mere av skibets skjæbne vites ikke. Efter beregning var vi da ca. 100 O.N.O. av Tyne pirer. Slæpebaaten ankom til Hebbourn i Tyne ved 4-tiden mandag em.

Porsgrund 5/12 16.
O. J. Graff,
fører.

Fremlagt 5te december 1916.

P. Holmesland.

Journalberetningen blev oplæst i retten, og vedtok lægterens fører den som i enhver henseende rigtig og fuldstændig.

Han tilføiet paa foranledning at de paa grund av den høie sjø ikke formaadde at redde livbaaten. Mandskapet utgjorde et antal av syv. Propsen var tør, bortset fra at dækslasten naturligvis var blit vaat. Saafremt tyskerne var istand til at faa fyr paa lasten, kunde denne sagtens brænde. Veiret var saa stygt, at tyskerne, efter førerens mening, ikke kunde komme ombord paa lægteren om natten. Sidstleden fredag ankom føreren og mandskapet til Stavanger resp. Bergen og fortsatte derfra til sine hjemsteder.
Oplæst og vedtat.

Føreren fremstillet to av lægteren besætning som vidner. Disse indkaldtes og foreholdtes sin sandhetspligt og edens betydning, hvorefter, idet den anden fra traadte, fremstod som 1ste vidne Juel Emanuel Schiøtt, 18 aar gl., lettmatros, bosatt paa Sundejordet i Porsgrund, ubeslegtet med skibets fører og dets reder.
Vidnet forklarer at «Romance» fra Holmestrand til Langesund blev buksert av slæpebaaten «Tordenskjold». Tirsdag em., 14 dage idag siden, forlot «Romance» Langesund, idet den nu buksertes av slæpebaaten «Locko». Lægteren var lastet med props og bestemt for West Hartlepool. Den paafølgende søndag em. blev lægteren tat av en tysk undervandsbaat. Baaten kom like op paa siden av Iægteren, og efter først at ha faat at vite hvilken last lægteren hadde inde, meddeltes det fra undervandsbaaten at lægterens besætning maatte gaa ombord i slæpebaaten fordi lægteren skulde sænkes. Det var megen sjø og det var derfor vanskelig at komme ombord i slæpebaaten, men tilslut lykkedes det. Man fik bare reddet ganske litet av det tøi som besætningen hadde paa lægteren. Det holdt nemlig paa at bli saa mørkt, at man maatte skynde sig saa meget som mulig for at komme hen til slæpebaaten. Livbaaten maatte man paa grund av den høie sjø gi slip paa. Vidnet mener, at der blev fremgaat saa godt og fuldt forsvarlig som omstændigheterne tillot det, og at der ingenting er at utsætte paa kapteinens forhold. Hvad der blev av lægteren, kjender vidnet ikke til. Han hørte et skud, og han tror ikke at de andre hørte mer.
Oplæst og vedtat.

2det vidne, Otmar Emanuel Eltvedt, 17 aar gl., letmatros, bosat paa Sundejordet i Porsgrund, ubeslegtet med skibets fører og dets reder.
Vidnet forklarer, at efterat man fra undervandsbaaten hadde bragt i erfaring hvilken last lægteren hadde, gik undervandsbaaten først hen til slæpebaaten og gjorde den bekjendt med at lægteren skulde sænkes. Dernæst kom den tilbake til lægteren og gav besked. Iøvrig forklarte vidnet sig paa speciel eksamination overensstemmende med 1ste vidne hvis forklaring oplæstes for ham og av ham vedtokes.
Da man efter avreisen fra Holmestrand var kommet et stykke ut i fjorden, blev man praiet av en norsk patruljebaat som varslet om at der var to tyske undervandsbaater utenfor, en ved Færder og en ved Nevlunghavn.
Da undervandsbaaten vedkommende søndag første gang kom hen til slæpebaaten, førte den engelsk flag. Den skiftet om da den kom bort til slæpebaaten, og førte senere tysk flag.
Oplæst og vedtat.

Vidnerne edfæstedes.

Ogsaa assurancemægler Trygve Gundersen hadde været tilstede under sjøforklaringen.

Sjøretsmedlemmerne hadde intet at bemerke.
Retten hævet.

P. Holmesland.
A. Gjertsen.    H.C. Hansen.

Utdrag (s. 349-351) fra:
Sjøfartskontoret: Sjøforklaringer over norske skibes krigsforlis b. I, del 2
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen