Fra: Sjøforklaringer over norske skibes krigsforlis

D/S «Loeko»

(M.J.D.T.) av Porsgrund

Reg.ton br.: 319, ballast, ødelagt 21de august 1918 paa reise fra Hartlepool til Kristiania. Omkommet: Ingen.

Utskrift
av ekstraretsprotokollen for Porsgrund, forsaavidt efter-staaende angaar.

Aar 1918 den 11te september blev sjøret sat paa sorenskriverkontoret, administreret av sorenskriverens edsv. fuldmægtig og medbetjent av undertegnede faste medlemmer av sjøretten.

Hvorda! Foretokes sak nr. 45/1918.

Sjøforklaring i anledning av «Loeko» torpedring i Nordsjøen den 21de august 1918.

Sjøretsmedlemmerne erklærte sig habile. Loeko og Heclas reder, ingeniør Finn C. Knudsen var tilstede.

For krigsforsikringen møtte adv. Bredal ved Møller ved Abrahamsen.
For assurandøren Norske Lloyd møtte Trygve Gundersen ved Tolleskoven.
Adm. bemerket, at skibsinspektøren var varslet om nærværende forretning.
Loekos fører, Severin Sørensen, 50 aar gl.; bor i Eidanger, uforbunden, fremstod derefter og fremla «Journalutdrag» av 11te september 1918, undertegnet av ham og styrmand Thoner og matros Harald Juul.

Det fremlagte akteres.

Journalutdrag S/S «Loeko».

Dampskib «Loeko» med lægter «Hecla» paa slæp paa reise fra West Hartlepool til Norge lastet med kul. Avgik fra Hartlepool den 20de august 1918 kl. 2 md. Skibet var i god sjødygtig stand og vel bemandet. Lods ombord, der kvittertes ved breakwateret kl. 2½ e. m. Vinden vestlig, kuling og letskyet luft. Styrte farvandets kurser langs landet ca. 2' av ifølge seilordre fra det engelske admiralitet. Begge livbaate blev utsvinget. Kl. 9 em. peiltes Coquet Island fyr i misv. Vest 2' av. Derefter styrtes N.O. t. N til kl. 10 e. m. da samme fyr peiltes i misv., S.W. ½ S. 7' av efter gisning. Herfra sattes kurs O.N.O. Vinden var utover natten avtagende, letskyet luft. Reisen foregik med samme kurs uten nævneværdige begivenheter til kl. 12 middag 21de august. Ved bestikkets opgjør var den generale distance 103' med Coquet Island som avfarende sted. Meridianhøide kunde ikke observeres, da luften var noget overskyet. Samme kurs fortsattes til kl. 1,30 e. m., da opdagedes en undervandsbaat ca. ½ km. agtenfor «Hecla». Alle mand varsledes. Ubaaten dukket op i overvandsstilling og uten varsel begyndte at beskyte fartøierne med kanonild. Maskinen blev øieblikkelig stoppet og baatene sat paa vandet. Da mandskapet gik i baatene, syntes det at være en kort pause i skytningen. Da livbaatene med alle mand var kommet ca. en skibslængde fra skibet, rettet ubaaten igjen sin ild mot «Loeko». Efter et par træffere i vandlinjen og gjennem overbygningen styrte ubaaten hen til livbaatene. Ubaatchefen spurte «Loeko»s kaptein hvor skibene kom fra, om Iastens beskaffenhet og om alle mand var med i baatene. Ubaaten vendte derpaa om og begyndte atter at beskyte «Loeko», der sank efter ca. ½ times forløp. Ubaaten gik nu ned paa læ, som var styrbord side av «Hecla», og det syntes som den satte mandskap ombord. Kort efter saaes ild og røk at opstige fra «Hecla» kahyt. Ubaaten svinget agtenom og over paa «Hecla» bakbords side, hvorefter den fjernet sig. Efter en kort stunds forløp saaes en bombe at springe utenbords paa «Hecla» styrbords side. Efter et par minutter sank «Hecla».

Livbaatene satte kurs mot England, styrende mellem vest og V. N. V. eftersom veir og vind tillot. Seil og aarer benyttedes vekselvis efter omstændigheterne. Kl. 6 e. m. den 22de august blev mandskaperne fra begge livbaate optat fra en engelsk destroyer, hvor man fik udmerket forpleining. Formiddag 24de august blev man landsat i Leith.

Porsgrund den 11te septbr. 1918.
S. Sørensen,
fører.
H. Thorer,
styrmand.
Harald Juul,
Fremlagt 11te september 1918.
Kjetil Bøe,
edsv.

Kapteinen uttalte at skibets dagbok gik tapt ved anledningen sammen med de øvrige skibspapirer.
Kapteinen oplyser, at han gjennem mæglerfirmaet J. Loden i Hartlepool hadde mottat instruks om seilkursen. Denne blev befulgt under heromhandlede reise. Den blev av komp. levert til admiralitetet i Leith efter «Loeko» forlis.
Forøvrig henholder han sig til det fremlagte «journalutdrag», som han vedtar som rigtig og uttømmende.
Det var ikke gjørlig at komme undav ubaaten, da man først opdaget denne, da den var like indpaa fartøierne. Den begyndte at skyte straks man hadde opdaget den.
Oplæst og vedtat.

Kapteinen fremstillet derefter til av hørelse styrmand Thonor og matros Juul. Vidnerne formanedes og avtraadte, hvorpaa fremstod som

1ste vidne:
Hans Martin Hansen Thoner, 32 aar gl., styrmand ombord paa «Loeko», forøvrig uforbunden; bopæl: Porsgrund.
Vidnet uttaler at det er ham, som har utarbeidet den fremlagte beretning og at denne er korrekt og uttømmende.
Seilasen blev foretat overensstemmende med den av det engelske admiralitet mottagne instruks, som vidnet selv hadde set.
Vidnet ansaa det utelukket at «Loeko» kunde ha undgaat ubaaten, da den kun var ½ kvartmil undav da man opdaget den og «Loeko» fart kun var ca. 7 mil med slæp.
Oplæst og vedtat.

2det vidne:
Harald Juul, 20 aar gl., matros paa «Loeko», forøvrig ubeslegtet og uforbunden, bor i Solum.
Vidnet forklarer sig paa speciel eksamination overensstemmende med den av kapteinen fremlagte fremstilling som han vedtar som rigtig og uttømmende.
Vidnet har intet specielt kjendskap til de seilte kurser.
Der var efter vidnets mening ingen utsigt til at kunne undgaa ubaaten.
Oplæst og vedtat.

Vidnerne blev derpaa edfæstet.

Eragtet: Forretningen sluttes.
Sjøretsmedlemmerne hadde intet at bemerke.

Retten hævet.

Kjetil Bøe,
edsv.
A. Gjertsen,
Carl G. Norberg.
Utdrag (s. 231-232) fra:
Sjøfartskontoret: Sjøforklaringer over norske skibes krigsforlis, b. IV
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen