Fra: Sjøforklaringer over norske skibes krigsforlis

Legter «Hecla» av Porsgrund

Reg.ton ? , last: kul og koks, ødelagt 21de august 1918 paa reise fra Hartlepool til Kristiania. Omkommet: Ingen.

Utskrift av elkstraretsprotokollen for Porsgrund, forsaavidt efterstaaende angaar.

Aar 1918 den 11te september blev sjøret sat paa sorenskriverkontoret, adm. av den edsvorne fuldmægtig og medbetjent av de faste, for edfæstede sjøretsmedlemmer A. Gjertsen og C. G. Norberg.

Hvorda! foretokes:
Ny sak 46/1918.

Sjøforklaring

i anledning av lægter Heclas krigsforlis i Nordsjøen den 21de august 1918.
Sjøretsmedlemmerne var habile.
Heclas reder Finn C. Knudsen møtte.
For krigsforsikringen møtte adv. Bredal v/ Møller v/ Abrahamsen.
Norske Lloyd møtte ved Trygve Gundersen v/ V. Tolleskoven. Adm. bem. at skibsinspektøren var varslet.

Fremstod Ole Jørgen Graff, 55 aar gammel, fører av Hecla, forøvrig ubeslegtet og uforbunden, bor i Fredrikstad.

Komp. fremla en av ham utarbeidet beretning om forliset, hvilken oplæstes og av ham vedtokes som rigtig og uttømmende.

Det fremlagte akteres.

Journalutdrag av lægter Hecla avskrevet efter hukommelsen da dagboken gik tapt.

Tirsdag den 20de august 1918. Vinden vestlig, kuling av bl. luft. Omtrent kl.1¾ efterm. avgik fra Hartlepool slæpt av d/s «Loeko» av Porsgrund med en ladning koks og kul bestemt for Kristiania. Lægteren var i enhver henseende i fuld sjødygtig stand for den forestaaende reise. Klokken 2½ efterm. passerte Piren og kvitterte lodsen samt agterbaaten, svinget baatene paa utsiden og gav ut slæperens hele længde samt 3 favne kjetting. Holdt efter slæpebaaten langs landet ca. 2' av, kl. 8 efterm, gav ut 30 favne kjetting efter ordre fra slæpebaaten. Kl. 9 passerte Coquet Island ca. 2' av e.g. kl. 10 var omtrent midt mellem Coquet og Farn Island, holdtes av til O.N.O. som var den angivne kurs for Norge. Samme kurs fortsattes indtil kl. 1¾ efterm. den 21de august da rormanden først observerte en u-baat ret agter, utseilet distance var da ca. 112'.

Øieblikkelig blev alle mand kaldt paa dæk og straks efter blev flere skud avfyrt og projektilerne gik over vore hoder. Vi begyndte da at laare st. bords livbaat som var motorbaat, og alle kastet hvad de kunde faa med sig av effekter deri, men laaret et stykke brekket bolten i forstavnen og baaten faldt ned med baugen først og alt gik tapt. Vi sprang da til B. B. baat og laaret den paa vandet og alle mand gik da i den. Skytningen ophørte en stund mens vi rodde litt væk fra lægteren, men kommet et lite stykke fra begyndte atter skytningen paa lægter og slæpebaat. Efter at ha skudt paa den en stund kom ubaaten bort til baatene og ropte til os, og slæpebaatens kaptein rodde bort til den og gav de oplysninger den forlangte, og atter begyndte han skytningen og straks efter sank «Loeko». U-baaten gik da paa styrbord side av lægteren, og det saa ut som de var ombord, da straks efter opstod røk og ild fra kahyt og en eksplosion saaes, antagelig efter bombe. Lægteren sank en stund efter og u-baaten forsvandt. Vi fordelte os da imellem Loekos baater, og efter samraad bestemte vi os til at prøve at naa England som nærmeste kyst. Vinden var da avtat til stille med høi dønning. Vi fortsatte da at seile og ro efter omstændigheterne indtil kl. 6 eftermiddag den 22de august da vi blev optat av et engelsk krigsskib, hvor vi var ombord indtil kl. 9 formiddag den 24de august da vi blev landsat i Leith.

Ombord blev vi udmerket godt behandlet med mat og drikke og tørre klær.

Porsgrund 10de september 1918.
O. J. Graff.
fører.
W. Steen.
Bedstemand,
Fremlagt 11te november 1918.
Kjetil Bøe,
edsvoren.

Komp. hadde ikke seet den Loeko meddelte seilordre.
Det var efter komps. mening umulig for saavel Loeko som Hecla at undslippe ubaaten.
Oplæst og vedtat.

Komp, fremstillet derpaa til avhørelse. Karl Valdemar Steen, 27 aar gl., bedstemand paa Hecla, ubeslegtet og uintessert, bopæl Porsgrund.
Vidnet forklarte sig paa speciel eksamination overenst. med den fremlagte beretning som han hadde medunderskrevet og som han vedtar som rigtig uttømmende. Vidnet ansaa det umulig for Loeko og Hecla at kunne ha undsluppet ubaaten.
Vidnet hadde intet kjendskap til de foreskrevne kurser og om hvorvidt disse blev fulgt.
Vidnet edfæstedes.
Eragtet:
Forretningen sluttes.

Sjøretsmedlemmerne hadde intet at bemerke.
Retten hævet.

Kjetil Bøe,
edsvoren.
A. Gjertsen.     Carl G. Norberg.

Utdrag (s. 232-234) fra:
Sjøfartskontoret: Sjøforklaringer over norske skibes krigsforlis, b. IV.
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen