Gårds- og slektshistorien for Eidanger

Søk i bøkene:


Bind 1: Gårds- og slektshistorien for Eidanger. Før 1814. Av C.S. Schilbred

Bind 2: Gårds- og slektshistorien for Eidanger. Fra 1814 til 1980. Av Per Chr. Nagell Svendsen

Bind 3: Gårds- og slektshistorien for Eidanger. Fra 1814 til 1980. Av Per Chr. Nagell Svendsen

Eidanger bygdehistorie, den alminnelige del, utkom i 1968. Forfatter var Harald Hals. Denne del av bygdehistorien ble utgitt i 2 bind. Første del på i alt 463 sider omhandlet historien til omkring år 1845, mens annen del på 419 sider var ført fram til kommunesammenslåingen mellom Brevik, Eidanger og Porsgrunn i 1964.

Den spesielle del av Eidanger bygdehistorie, slektshistorien (senere kalt gårdsog slektshistorien) ble påbegynt av bokred. Harald Hals. Hans arbeid ble i 1970 overtatt av lærer Rolf Langangen. Etter sistnevntes og bokkomiteens anmodning vedtok så Porsgrunn formannskap i 1974 å engasjere rektor, cand. jur. C. S. Schilbred til å gjennomgå og bearbelide det foreliggende materiale. Formannskapet reserverte seg allerede den gang mot å delta i trykningsutgiftene, idet det ble enstemmig vedtatt at manuskriptet skulle «arkiveres på det av formannskapet fastsatte sted».

Etter avtale med bokkomiteen konsentrerte C. S. Schilbred seg nå om manuskriptet fram til 1814, mens Rolf Langangen tok for seg tiden fra 1814 og opp til våre dager.

Etter Rolf Langangens død i 1976 ble Gunnlaug og Torbjørn Aasetre valgt som nye medlemmer av bokkomiteen. Gjenstående medlemmer var Hans Vamraak og C. Angell-Petersen.

P.g.a. sykdom kunne C. S. Schilbred ikke følge opp det arbeid som Rolf Langangen etterlot seg, og adjunkt og lærer ved Østsiden skole i Porsgrunn, Per Chr. Nagell Svendsen, ble ansatt i august 1978. Han har delvis hatt permisjon fra sin lærergjerning for å fullføre oppdraget. Det manuskript som nå foreligger fra hans hånd, må betraktes som hans eget verk. Dette selv om det delvis er basert på tidligere ufullendte manuskripter.

Bokkomiteen vil med dette takke forfatterne C. S. Schilbred og Per Chr. Nagell Svendsen for det arbeid som foreligger. Likeledes Norsk Lokalhistorisk Institutt for verdifull veiledning.

Komiteen vil også takke Porsgrunn kommune for verdifull støtte. Her må særskilt nevnes avdøde finansrådmann Helge Dolvas hjelp, og den velvilje som komiteen alltid har møtt hos ordfører Harald Moen. - Kommunens økonomiske engasjement ligger i størrelsesorden 650 000 kroner som i det vesentligste er gått til dekning av forfatterhonorarer.

Endelig skylder komiteen å takke Sparebanken for Brevik, Eidanger og Porsgrunn for dens forskuttering av trykningsutgifter m.v. og medvirkning i forbindelse med utgivelse og distribuering av det 3 bind store bokverk.

Eidanger kommune er gått over i historien, men gårder og slekter i Eidanger lever videre.

Porsgrunn, den 31/10 198

C. Angell-PetersenHans Vamraak
formann 
Gunnlaug AasetreTorbjørn Aasetre
Gårds- og slektshistorien for Eidanger. - Porsgrunn 1984. 3 bind.
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen