Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Tangen

Gårdsnummer 75, bruksnummer 4

av Per Chr. Nagell Svendsen

Peder Smith Blehr kjøpte i 1811 Ørviktangen. Senere samme år kjøpte han også hovedbølet under Ørvik (senere bruksnummer 1).
Den tidligere eieren av Ørvik, Simon Wiborg, fikk i 1811 festebrev på Tangen under Ørvik for seg og sin kone for deres levetid. For dette skulle han betale skatter, dyrke jorden forsvarlig, vedlikeholde hus med mer samt svare en årlig avgift på 10 spesidaler til eieren.

Simon Wiborg (1758-1847) var skipper. Han var bosatt i Brevik. I 1815 fikk han kjøpmanns-borgerskap i Skien.

Matrikkelen av 1838 gav Ørvik matrikkelnummer 77. Løpenummer 188, Tangen, med Simon Wiborg som oppsitter, hadde en gammel skyld på 2 skinn. Den nye skylden ble samme år bestemt til 2 ort og 18 skilling.

Senere ble Tangen solgt til Simon Wiborg junior. I 1843 gikk skjøtet fra Wiborg til Simon Karenius Høegh for 500 spesidaler. Ni år senere, i 1852, skjøtet Høegh eiendommen over på Jørgen Thorsen for 1000 spesidaler.


Jørgen Thorsen (1795-1863) var gift med Susanne Nielsdatter (ca. 1801-1869).
Jørgen og Susanne hadde disse barna:

  1. Nils, født 1824 i Holla. Gift med Hanna Nicoline Corneliussen (født 1827 i Brevik). Bosatt på Plassen (bruksnummer 3).
  2. Arne, født 1836 i Holla. Skipper i 1865.

    Jørgen og Susanne hadde dessuten ei fosterdatter:
    Marthe Jacobsdatter, født 1850 i Skien

I 1857 kjøpte Jørgen Thorsen eiendommen Plassen (senere bruksnummer 3) av sin eldste sønn, Niels Jørgensen, for 1200 spesidaler. Kort tid før sin død i 1863 skjøtet Jørgen Thorsen begge eiendommene over på sønnen, Niels Jørgensen, for 3100 spesidaler. Selgeren forbeholdt seg fri bruk og råderett over Tangen for seg og sin kone i deres levetid. Niels Jørgensen fortsatte derfor å bo på Plassen (senere bruksnummer 3).

Under folketellingen i 1865 bodde Susanne Nielsdatter på Tangen sammen med sin yngste sønn, Arne Jørgensen, og ei fosterdatter, Marthe Jacobsdatter. På bruket bodde også ei tjenestejente, Ingeborg Gulliksdatter (født 1843 i Drangedal), og en losjerende sjømann, Peder Jacobsen (født 1848 i Skien).

Herredsbeskrivelsen sont også ble foretatt i 1865, viser at den omtrentlige størrelsen av gårdens åker og dyrkede eng var 14¾ mål. Ved gården var det 3½ mål naturlig england. Det hørte ikke med noen utslått til bruket.
Den årlige utsæden. av enhver sædart var på 1 tønne havre, ¼ tønne hvete og 4 tønner poteter. Avlingen viste 5 fold havre, 7 fold hvete og 6 fold poteter. På bruket ble det dessuten dyrket 16 skippund høy.
På gården var det 1 ku og 4 sauer. Dyrene hadde ingen havnehage. - Det hørte heller ikke med noen skog til bruket.
Gården lå nær hovedveien og sjøen. Bruket var alminnelig Iettbrukt og dyrket. Under bruket var det et bunngarnsfiske som de siste årene ikke hadde gitt noe utbytte. Herredskommisjonen foreslo som en konklusjon på sitt arbeid, å heve skylden på eiendommen til 2 ort og 20 skilling.

Tangen som etter 1857 hadde vært drevet sammen med Plassen, fikk i 1889 bruksnummer 4 under gårdsnummer 75, Ørvik. Skylden på bruket ble revidert fra 2 ort og 18 skilling til 1,58 mark.

I 1896 ble det holdt to skylddelinger på Tangen. Da ble et par bortfestede hustomter, bruksnummer 8 og 9, Ørviken, fraskilt til Hans Johannesen Sjøstrøm med en skyld på 3 øre og 2 øre.

Under folketellingen i år 1900 ble Ørvik-Tangen forpaktet av Jakob Jensen (født 1830 i Holla). Han var enkemann og bodde i drengestuebygningen på bruket. I hovedbygningen bodde Ole Halvorsen (født 1864 i Sauherad). Han var gift med Maren Evensdatter (født 1862). Familien hadde tidligere bodd på Lanner under Bjørkevold (bruksnummer 10). (Slektsoversikten er tatt med under dette bruket.)

I 1902 ble Tangen og Plassen solgt på auksjon til skipsfører Niels Lied for 25 000 kroner. Det ble senere opprettet en ektepakt mellom Niels Lied og hans kone, Trine Lied, om at eiendommene skulle være hennes særeie. (Se mer under Plassen, bruksnummer 3.)

Matrikkelen av 1905 viser at skylden på Tangen da var på 1,53 mark. Eiendommen ble i 1918 sammen med Plassen (bruksnummer 3) kjøpt av A/S Dalen Portland-Cementfabrik (senere Norcem). Som følge av noen skylddelinger var skylden i 1931 nedskrevet i 1,45 mark. I 1979 ble skylden på Tangen ytterligere redusert med 4 øre.

Porsgrunn havnevesen har bygd ny kai på Tangen (åpnet 1981). Fra den gamle kaien til Norcem er det bygd en ny kai i en lengde av 200 meter. Vanndybden ved kaien er 15 meter slik at en kan ta imot skip opp til 100 000 dwt. Området innenfor kaien består av en 4050 dekar stor lagringsplass for kull og annet løsgods.

Utdrag (s. 620-622) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen