Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Plassen (Lille Ørvik)

Gårdsnummer 75, bruksnummer 3

av Per Chr. Nagell Svendsen

Denne eiendommen var husmannsplass helt fram til år 1800. Da ble plassen, «Skomakerplassen», solgt til selveie. Skjøtet på plassen gikk fra eieren av hovedbruket, Johannes Jacobsen, til en svigersønn, Stoe Larsen, for 399 riksdaler.

Matrikkelen av 1838 gav «Ørevik» matrikkelnummer 77. Løpenummer 187, Pladsen, med Stoe Larsen som oppsitter, hadde en gammel skyld på 1½ skinn. I 1838 ble skylden revidert til 3 ort og 3 skilling.

I 1840 gikk skjøtet fra Stoe Larsens arvinger til Lars Stoesen på eiendommen «Lille Ørvik» for 500 spesidaler. Skjøtet ble datert 3. januar og tinglyst 5. februar samme år.

Jordeiendommen «Lille Ørvik» ble i «Adressetidende» av 6. februar 1856 lyst til salgs. I annonsen stod det at henvendelse kunne rettes til Johs. Stoesen eller Elise Sal. Stoesen.


Eiendommen ble kjøpt av Niels Jørgensen. Den 10. oktober 1857 skjøtet han «Lille Ørvik» over på sin far, Jørgen Thorsen, for 1200 spesidaler.

Jørgen Thorsen var bosatt på Tangen under Ørvik (senere bruksnummer 4). (Slektsoversikten er tatt med under dette bruket.) Han drev begge eiendommene under ett. De to brukene har senere tilhørt de samme eierne.

I 1863 skjøtet Jørgen Thorsen begge eiendommene over på sin eldste sønn, Niels Jørgensen, for 3 100 spesidaler. Selgeren forbeholdt for sin og sin kones levetid fri bruk og råderett over eiendommen Tangen.


Niels Jørgensen (født 1824 i Holla) var gift med Hanna Nicoline Corneliussen (født 1827 i Brevik).
Niels og Hanna Nicoline hadde disse barna:

  1. Jørgen, født 1851 i Brevik - død 1892. Ugift. Bosatt på Plassen (denne eiendommen).
  2. Cornelius, født 1853 i Brevik.
  3. Ole A., født 1859 i Brevik.
  4. Toresius, født 1861.
  5. Nicoline Henriette, født 1865.

Niels Jørgensen var kjøpmann og skipsreder ved siden av at han drev bruket. Han opprettet et større skipsbyggeri på Plassen og Tangen. Flere av skutene som ble bygd der, ble bygd på spekulasjonsbasis og solgt i urigget stand. En mengde arbeidsfolk slo seg ned på Plassen og Tangen, og det ble festet bort flere tomter.

Kjøpmann Niels Jørgensen Tangen ble i 1864 valgt inn i den første overligningskommisjonen for herredet sammen med kirkesanger K. Pedersen, Jakob Jørgensen Haugholt og Peder Pedersen Røra. På den tiden ble skatten utlignet i tre forskjellige beløp: skoleskatt, fattigskatt og kommuneskatt.

Under folketellingen i 1865 bodde det tre tjenestefolk på gården. Det var Caroline Grønrød (født 1845 i Brevik), Margrethe Aarnotsdatter (født 1845 i Flekkefjord) og Stina Thorsdatter (født 1850 i Bamble). På bruket bodde også to kontorister: Christen Jensen (født 1846 i Holla) og Lauritz Larsen (født 1850 i Brevik).

Samme år som folketellingen fant stel. ble det foretatt en herredsbeskrivelse. Den viser at løpenummer 187, Pladsen, var på 28¼ mål åker og dyrket eng. Ved gården var det 1 mål naturlig england. Det hørte ikke med noen utslått til bruket.
Den årlige utsæden av enhver sædart var på 1¼ tønne havre, ¼ tønne hvete og 5 tønner poteter. Avlingen viste 5 fold havre, 7 fold hvete og 6 fold poteter. Ved siden av ble det dyrket 24 skippund høy.
På gården var det 2 kyr. Dyrene hadde en havnegang som var knapt tilstrekkelig. - Det fantes litt skog på eiendommen, men bare til brensel.
Gården lå nær hovedveien og ved sjøen. Bruket var alminnelig lettbrukt og dyrket. Til bruket hørte et bunngarnsfiske som de siste årene ikke hadde gitt noe utbytte. Herredskommisjonen foreslo som en konklusjon på sitt arbeid, å heve skylden på eiendommen til 3 ort og 19 skilling.

I 1871 fikk den eldste sønnen, Jørgen S. Jørgensen, auksjonsskjøte på løpenummer 187 og 188 for 2100 spesidaler. Skjøtet ble da- tert 10. juni og tinglyst 19. juni samme år.

Jørgen S. Jørgensen (1851-1892) levde ugift. Før sin død testamenterte han eiendommene til sin mor, Hanna, Jørgensen.

Matrikkelen av 1889 gav Ørvik gårdsnummer 75. Løpenummer 187, «Pladsen», fikk bruksnummer 3. Skylden på bruket ble revidert fra 3 ort og 3 skilling til 2,11 mark. Den sammenlagte skylden på Plassen og Tangen kom dermed opp i 3,69 mark.

Hanna Jørgensen festet bort, en rekke tomter. Både Plassen og Tangen ble etter hvert temmelig tett bebygd.

I 1897 ble bruksnummer 10, Vestli, fraskilt med en skyld på 7 øre. Denne eiendommen ble overdratt til Eidanger fattigvesen.

Plassen og Tangen ble i 1902 solgt på auksjon til skipsfører Niels Lied for 25 000 kroner. Skjøtet ble datert og tinglest 22. oktober dette året.

Tre år senere ble det opprettet en ektepakt mellom Niels Lied og hans hustru, Trine Lied. Denne pakten slo fast at eiendommene skulle være hustruens særeie. Særeien skulle dessuten omfatte isforretning med mer.

Det ble festet bort en rekke tomter. I 1917 ble det avholdt to skylddelingsforretninger på Plassen. Da ble bruksnummer 19, Kikut, og bruksnummer 20, Brentåsstykket, fraskilt til A/S Dalen Portland-Cementfabrik (senere Norcem) med en skyld på henholdsvis 61 øre og 10 øre.

Året etter ble resten av Plassen og Tangen skjøtet over på A/S Dalen Portland-Cementfabrik. Overdragelsessummen ble satt til 80 000 kroner.

Senere ble bruksnumrene 31 til og med 34 skilt ut fra Plassen. Matrikkelen fra 1931 viser at den gjenværende skylden, på bruket da var på 1,24 mark. Etter den tid er bruksnummer 98 også skilt ut.

I 1976 ble bruksnumrene 31 til og med 34 igjen sammenføyd med «Pladsen Lille Ørvik» etter begjæring og attest. Eiendommen hadde da en skyld på 1,11 mark.

Utdrag (s. 619-620) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen