Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Rødningen

Gårdsnummer 66, bruksnummer 2

av Per Chr. Nagell Svendsen

Dette bruket, løpenummer 169/170b, ble skilt ut fra hovedbølet i 1853 med en skyld på 1 daler. Skjøtet gikk samme år fra Christen Hansen til Ole Petter Jacobsen Grava for 643 spesidaler og 71 skilling.

Ole Petter Jacobsen (1818-1885) var bosatt på Søndre Grava (bruksnummer 1). Rødningen ble ikke bebygd. Bruket som var en jordeiendom, ble drevet som tilleggsjord til Søndre Grava.

Herredsbeskrivelsen fra 1865 viser at brukets åker og dyrkede eng dekket et areal på 31¾ mål. På bruket var det 4 mål naturlig england. Det hørte ikke noen utslått med til bruket.
Den årlige utsæden av enhver sædart var på 1 tønne havre, ¼ tønne hvete og 1 tønne poteter. Avlingen viste 5 fold havre, 6 fold hvete og 6 fold poteter. Ved siden av ble det dyrket 30 skippund høy.
På bruket ble det holdt 2 kyr og 3 sauer. Dyrene hadde ingen havnegang. - Det hørte ikke noe skog med til eiendommen.
Bruket lå ved hovedveien og nær sjøen. Det var alminnelig lettbrukt og dyrket. Herredskommisjonen foreslo som en konklusjon på sitt arbeid, å senke skylden på eiendommen til 3 ort og 23 skilling.

I 1868 skjøtet Ole Petter Jacobsen bruket under Øvre Lunde (denne eiendommen) over på sin eldste sønn, Jacob Olsen, for 675 spesidaler. Ti år senere overtok samme mann hovedbølet under Søndre Grava. (Slektsoversikten er tatt med under dette bruket.)

Matrikkelen av 1889 gav Rødningen bruksnummer 2 under gårdsnummer 67, «Lunde øvre». Skylden på bruket ble revidert fra 1 skylddaler til 2,20 mark.

I 1887 ble bruksnummer 4, Åsen, skilt ut fra Søndre Grava. Jacob Olsen beholdt dette bruket sammen med Rødningen og overlot hovedbølet til sin eldste sønn, Ole Petter Jacobsen.

Jacob Olsen bosatte seg sammen med sin kone på Åsen. Dette var opprinnelig en skogeiendom. Sammen med Rødningen som var en jordeiendom, fikk bruket en skyld på til sammen 3,43 mark. (Se mer under Åsen, Søndre Grava.)

Utdrag (s. 506) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen