Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Herøya

Gårdsnummer 56, bruksnummer 5

av Per Chr. Nagell Svendsen

Denne eiendommen, løpenummer 134e, ble ved en skylddelingsforretning i 1842, fraskilt løpenummer 134a (senere bruksnummer 1). Det fraskilte bruket fikk en skyld på 1 ort og 10 skilling. Eieren av hovedbølet het Hans Hansen. Han lot den fraskilte eiendommen gå til en sønn, Jens Petter Hansen.

Jens Petter Hansen (1811-1880) giftet seg i 1836 med Anne Marie Torgrimsdatter (1814-1880). Hun var datter av Torgrim Halvorsen Flaathen.
Jens Petter og Anne Marie hadde disse barna:

  1. Hans Andreas, født 1836 - død 1858. Sjømann. Døde i London, England.
  2. Inger Thomine, født 1838.
  3. Thor Christian, født 1840.
  4. Esine Mathea, født 1843. Ugift. Bosatt på Hagen under Skrapeklev.
  5. Petter, født 1845. Seminarie-elev i 1865. Senere lærer.
  6. Jens Martin, født 1848 Sjømann i 1865.
  7. Petrea Margarethe, født 1851.
  8. Ingeborg Kristine, født 1854.
  9. Anne Marie, født 1856.
  10. Hans Andreas, født 1858.

Jens Peter Hansen var murmester ved siden av at han drev bruket. Familien bodde noen år på Herøya, før den flyttet til Flåtten. I 1844 fikk Jens Petter Hansen festeseddel på jordstykket Kåsa under Flåtten.

Bruket på Herøya ble forpaktet bort til Signe Torkildsdatter (født ca. 1798). Hun kom fra Nes i Sauherad og var ugift. På bruket bodde i 1865 to enker som ble fattigunderstøttet. Det var Maren Hansdatter (født ca. 1786 i Solum) og Inger Halvorsdatter (1800-1881) fra Helgen. Disse hadde Signe Torkildsdatter i pleie mot betaling.

Herredsbeskrivelsen fra 1865 viser at Jens Petter Hansens bruk under Herøya var på 12¾ mål åker og dyrket eng. Det hørte ikke med noen utslått eller fjellslått til bruket.
Den årlige utsæden av enhver sædart var på ½ tønne havre, 1/8 tønne bygg, 1/8 tønne hvete og 1 tønne poteter. Avlingen viste 5 fold havre, 7 fold bygg, 6 fold hvete og 6 fold poteter. Ved siden av ble det dyrket 12 skippund høy.
På gården var det 1 ku. Kua hadde ingen havnegang. - Det hørte ikke med noen skog til eiendommen.
Gården lå i nærhetett av den rodelagte veien og med lett atkomst til sjøen. Bruket var alminnelig lettbrukt og dyrket. Herredskommisjonen foreslo i forbindelse med sitt arbeid å heve skylden på eiendommen med en skilling til 1 ort og 11 skilling.

Jens Petter Hansen døde i februar 1880. Enken, Anne Marie Torgrimsdatter, døde i desember samme år. Like før hun døde, solgte hun bruket til en sønn, Hans Andreas Jensen, for 1200 kroner.


Hans Andreas Jensen (født 1858) satt med bruket i seks år. Han solgte det da til Andreas Olsen Herøen for 2000 kroner. Andreas Olsen eide også Løkken (senere bruksnummer 2). Der bodde han sammen med sin familie. (Slektsoversikten er tatt med under dette bruket.)

Løpenummer 134e, «Hærøen», fikk i den nye matrikkeloversikten som utkom i 1889, bruksnummer 5. Samme år ble skylden på eiendommen revidert fra 1 ort og 10 skilling til 81 øre.

Det ble i januar 1892 tinglyst en underrettsdom. I denne dommen ble Andreas Olsen kjent berettiget til i fellesskap med Ludvig Jacobsen (se bruksnummer 1) og senere eiere å delta i og benytte laksefisket ved «Herøskjæret».

I 1897 skjøtet Andreas Olsen bruksnummer 5 over på sønnen, Thor Laurits Andreassen, for 1000 kroner. Det gamle panteregisteret viser at Thor L. Andreassen i 1903 fikk auksjonsskjøte på eiendommen for 300 kroner.

Herøya eksisterte som ei øy helt fram til 1850-årene. Øya var skilt fra fastlandet med et smalt sund som ble kalt «Gamle Langesund». Omkring århundreskiftet ble sundet stengt. Herøya isforretning anla en isforretning i sundet. Thor Laurits Andreassen fikk demt opp Gamle Langesund med murer i begge ender. Det ble satt opp et ishus mot Frierfjorden. Dette ishuset var uten tak og råtnet raskt ned. lsforretningen hadde for lite vann og for liten dam. Den ble derfor nedlagt før første verdenskrig.

Andreassen kjøpte i 1902 bruksnummer 31, Askenlund. Dette bruket ble skilt ut fra bruksnummer I med en skyld på 15 øre og senere sammenlagt med bruksnummer 5.

I 1933 skjøtet Thor L. Andreassen halvdelen av denne eiendommen over på søsteren, Margrethe Andreassen Wersvik, for 900 kroner. Margrethe A. Wersvik var ikke gift.

Etter noen skylddelingsforretninger var skylden på bruksnummer 5 i 1938 redusert til 68 øre. Senere ble bruksnummer 225 skilt ut med en skyld på 3 øre.

I 1941 solgte så søsknene denne eiendommen (bruksnummer 5) og bruksnummer 2, Løkken, til A/S Rjukanfos for 250 000 kroner. Skjøtet ble datert 28. juni og tinglyst 17. juli samme år.

Utdrag (s. 280-281) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen