Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Rødningen

Gårdsnummer 56, bruksnummer 3

av Per Chr. Nagell Svendsen

Ved en skylddelingsforretning som ble holdt i 1839, ble løpenummer 134c (denne eiendommen) skilt ut fra hovedbruket, løpenummer 134a (senere bruksnummer 1), med en skyld på 20 skilling. Skjøte på den fraskilte eiendommen gikk fra Hans Hansen til Hans Halvorsen for 100 spesidaler.

Den neste brukeren av Rødningen het Ole Petter Christensen. Han bodde på bruket under folketellingen i 1865 sammen med sin kone.

Ole Petter Christensen (1794-1882) var sønn av gårdbruker Christen Larsen Herøen. Han giftet seg med Kirsten Turine Nielsdatter (ca. 1795-1873) fra Gjerpen.
Ole Petter og Kirsten Turine hadde disse barna:

  1. Elise Christine, født 1823. Gift 1850 med arbeidsmann Nils Jansen (født 1829) fra Gjerpen. Sønn av Jan Jansen Fossum.
  2. Nikolai, født 1825.
  3. Karen Jette (Henriette), født 1829. Gift 1872 med Ole Christensen Frednæs (født ca. 1834 i Bamble). Sønn av Christen Olsen Gresmyr.
  4. Carl, født 1831.
  5. Petronelle Kristine, født 1834. Gift 1858 med Ole Johan Olsen (født 1839) fra Ålesund. Sønn av Ole Jansen Strømmegjerde.

Herredsbeskrivelsen av 1865 navngir styrmann Søren Lund som eier av Rødningen. Den omtrentlige størrelsen på gårdens åker og dyrkede eng var 25½ mål. Det hørte ikke med noen utslått eller fjellslått til bruket.
Den årlige utsæden av enhver sædart var på 1 tønne havre, ¼ tønne hvete og 3 tønner poteter. Avlingen viste 5 fold havre, 8 fold hvete og 4 fold poteter. Ved siden av ble det dyrket 16 skippund høy.
På gården var det 1 ku og 4 sauer. Dyrene hadde ingen havnegang. - Det fantes ikke noen skog på eiendommen.
Gården lå med lett atkomst til veien og til sjøen. Bruket var alminnelig lettbrukt og dyrket. Herredskommisjonen foreslo at skylden på eiendommen skulle heves til 2 ort.


Eiendommen kom senere over på Søren Lunds hender. Søren Lund tok Carl Knudsen som medeier i bruket. I 1880 skjøtet de Rødningen over på H. C. Paus Knudsen for 1200 kroner.

Paus Knudsen solgte eiendommen i 1887 til Hans Thorsen for 2200 kroner. Hans Thorsen var skipsreder, iseksportør og gårdbruker. Han drev dessuten et skipsbyggeri på Herøya (senere bruksnummer 20). (Slektsoversikten er tatt med under Østvold, bruksnummer 22.)

I matrikkelen av 1889 fikk matrikkelnummer 134c, Rødningen, bruksnummer 3. Skylden på bruket ble samme år revidert fra 20 skilling til 1,11 mark.

Noen år senere, i 1897, solgte Hans Thorsen bruket til Halvor Anundsen for 2000 kroner. Skjøtet ble datert 30. juli og tinglyst 3. august samme år.

I 1899 kjøpte Halvor Anundsen bruksnummer 24, Mellemrønningen, fra Ole Hansen Gunneklev for 335 kroner. Denne eiendommen ble skilt ut fra bruksnummer 4, Nyrønningen, med en skyld på 10 øre.


Halvor Anundsen (1854-1942) kom fra Sauherad. Han giftet seg i 1881 med Anne Christine Nilsdatter (1860-1947). Hun var datter av Niels Gundersen på Plassen under Løkka.
Halvor og Anne Christine hadde disse barna:

  1. Anund, født 1882. Bosatt i Oslo.
  2. Martha, født 1892 - død 1948. Ugift.
  3. Nils, født 1903 - død 1971. Gift med Sigrid Biedermann (1906-1979). Bosatt på Rødningen (denne eiendommen).

Halvor Anundsen var snekkerkyndig. Han var mellom annet sløydlærer ved siden av at han drev gårdsbruket.

I 1928 ble det holdt noen skylddelingsforretninger på Rødningen. Etter et par mindre utskillinger ble bruksnummer 74, Nyrønningen, skilt ut med en skyld på 91 øre. Dette bruket ble solgt sammen med bruksnummer 24, Mellemrønningen, til Dagfinn Henriksen og Halvor Bolkesjø for 45 000 kroner. Den gjenværende skylden på hovedbruket var etter dette redusert til 11 øre.

Halvor Anundsen døde i 1942 og kona, Anne Christine, vel fem år senere. Bruket ble da overtatt av de tre voksne barna.

Martha Halvorsen døde i 1948. Hjemmelen til hennes del av eiendommen gikk over til brødrene, Nils og Anund Halvorsen. Verdien ble i 1953 satt til 5000 kroner.

I 1953 fikk Nils Halvorsen skjøte på den andre halvdelen av denne eiendommen og ¼ av bruksnummer 57 og 226 for kr 11 443,75. Han eide da hele den gjenværende delen av Rødningen.


Nils Halvorsen (1903-1971) var gift med Sigrid Biedermann (1906-1979).
Nils og Sigrid hadde disse barna:

  1. Nils Finn, født 1938
  2. Anne Sofie, født 1947

Etter mannens død satt Sigrid Halvorsen i uskiftet bo. I 1972 gikk skjøtet over til sønnen, Nils Finn Halvorsen, på denne eiendommen og bruksnummer 226 for 112 000 kroner. Målebrevet av den gjenværende delen av Rødningen viste at bruket da var på 3730,8 m².

Utdrag (s. 277-279) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen