Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Kikut

Gårdsnummer 54, bruksnummer 2

av Per Chr. Nagell Svendsen

Kikut var fra først av en husmannsplass. Plassen ble ryddet på begynnelsen av 1800-tallet. Som navnet forteller, - lå plassen høyt og fint med god utsikt over fjorden.

Tollkasserer Rasch eide hovedbølet på Kleven eller Raskenlund som gården gjeme ble kalt (bruksnummer 1). I 1822 festet han plassen «Kikud» bort til Knud Johnsen mot en årlig avgift på 5 spesidaler. Ti år senere fikk Jacob Olsen festeseddel på plassen. (Se «Husmenn og festere».)

I 1841 kom hovedbølet på Anders Nielsens hender. Etter mannens død overtok enken, Karen Marie Wetlesdatter, eiendommen. Ved en skylddeling som fant sted i 1863, ble løpenummer 128b (denne eiendommen) skilt ut med en skyld på 1 ort. Skjøtet gikk til Hans Nielsen for 450 spesidaler.

Hans Nielsen (født 1823) var gift med Kirsten Andersdatter (født 1823). Begge ektefellene var født i Gjerpen.
Hans og Kirsten hadde disse barna:

  1. Hans, født 1848 i Brevik. Sjømann i 1865.
  2. Elias, født 1851 i Porsgrunn
  3. Ingebret, født 1854 i Porsgrunn
  4. Lina, født 1857 i Porsgrunn
  5. Anne Kristine, født 1860 i Porsgrunn - død 1871
  6. Lars, født 1864
  7. Stina, født 1869

Hans Nielsen var ved siden av at han drev bruket, - tobakkspinnermester.

Herredsbeskrivelsen som ble foretatt i 1865, viser at den omtrentlige størrelsen på gårdens åker og dyrkede eng var 9½ mål. Det hørte ikke med noen utslått eller fjellslått til bruket.
Den årlige utsæden av enhver sædart var på ½ tønne havre, ¼ tønne bygg og 1½ tønne poteter. Avlingen viste 5 fold havre, 6 fold bygg og 5 fold poteter. Ved siden av ble det dyrket 6 skippund høy.
På gården var det 4 sauer. Havnehagen var tilstrekkelig for 3 til 4 sauer. - Eiendommen hadde skog til brensel.
Det var besværlig å komme til den rodelagte veien og til sjøen. Bruket var alminnelig lettbrukt og dyrket. Herredskommisjonen foreslo en uendret skyld på eiendommen til 1 ort.

Ved en auksjon som ble holdt over Kikut i 1870, gikk eiendommen over til Isach Jacobsen Grønli. Han fikk skjøtet for 332 spesidaler. Isach Jacobsen (1828-1907) bodde på Grønli under Bjørntvet (bruksnummer 5). Kikut ble drevet som et underbruk av dette bruket.

I «Fortegnelse over matrikulerede Eiendomme og deres Skyld den 31. December 1889» fikk Kikut bruksnummer 2 under gårdsnummer 54, Kleven. Bruket fikk samtidig en revidert skyld på 56 øre.

Isach Jacobsen Grønli skjøtet i 1897 eiendommene Grønli og Kikut med mer over på sønnen, Carl Isaksen Grønli, for 8500 kroner. Skjøtet ble datert 20. desember 1897 og tinglyst 30. august to år senere.


Carl Isaksen Grønli (1866-1927) bodde også på Grønli. Det var således ingen som bodde på Kikut under folketellingen i år 1900.

I 1924 skjøtet Carl I. Grønli eiendommen Kikut over på en sønn, Sverre Grønli (født 1897), for 8000 kroner. Det ble i overdragelsesbetingelsene tatt med en bestemmelse om forkjøpsrett for selger, hustru og barn ved salg av kalkfjell fra eiendommen. Avgiften eller salgssummen skulle i så fall deles likt mellom kjøper og selger eller deres arvinger.

Det ble i 1943 holdt en skylddelingsforretning på eiendommen. Bruksnummer 36, Vestre Kikut, ble fraskilt med en skyld på 38 øre. Den gjenværende skylden på Kikut var etter dette 18 øre. Senere ble det skilt ut noen tomter til boligformål.

I 1975 fikk datteren, Solveig Grønli Hansen (født 1939), skjøte på Kikut 09 bruksnummer 17 under Flåtten, Nordre Kikut som gave (verdi 185 000 kroner) med bestemmelse om at eiendommene skulle være hennes særeie. De to brukene ble sammenføyd i 1977 i henhold til begjæring og attest.

Utdrag (s. 245-247) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen