Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Siktesøya

Gårdsnummer 31, bruksnummer 5

av Per Chr. Nagell Svendsen

Denne eiendommen, løpenummer 77e, ble i 1855 fraskilt løpenummer 77a (senere bruksnummer 1) med en skyld på 4 ort og 11 skilling. Skjøte på det fraskilte bruket gikk samme år fra Amund Sørensen til en svoger, Hans Aletus Hansen, for 1300 spesidaler.

Hans Aletus Hansen (født ca. 1821) var gift med Ingeborg Margrethe Sørensdatter (født 1816). Ekteparet var bosatt på Risøya under Bjørkøya (senere bruksnummer 2).

I Adressetidende av 9. november 1869 kunne en lese følgende bekjentgjørelser:

«Undertegnede agter at sælge sit eiende Stykke paa Sigtesøen, bestaaende af skog og en Del dyrket Jord, fortrinlig skikket for en sjømand. Snedker H. A. Hansen, Langesund.»

I 1880 ble løpenummer 77h (senere bruksnummer 7), Ekelund, skilt ut fra denne eiendommen. Det fraskilte bruket fikk en skyld på 20 skilling.

På Siktesøya ble det også drevet isforretninger. Det var ishus og dam på østsiden av øya mot Brattholmen. Hans A. Hansen drev en isforretning sammen med Peder P. Røra.

Matrikkelen av 1889 gav løpenummer 77e bruksnummer 5 under gårdsnummer 31, Siktesøya. Skylden på bruket ble revidert fra 3 ort og 15 skilling til 2,09 mark.

I 1896 ble bruksnummer 10, Frost, fraskilt eiendommen. Det fraskilte bruket fikk en skyld på 15 øre. Skjøte på den gjenværende delen av eiendommen gikk året etter fra Hans A. Hansen ved Peder P. Røra (etter fullmakt) til Severin Sørensen for 7400 kroner.

Severin Sørensen var svoger av den forrige eieren. Han bodde på bruksnummer 4 sammen med sin familie.

Etter Severin Sørensens død, gikk skjøte i 1913 fra auksjonsforvalteren i dødsboet til Gunder Kjølnes for 5675 kroner. Året etter gikk odelsskjøte fra Gunder Kjølnes til ei datter av Severin Sørensen, Caroline Sørensen, for 7100 kroner.

Brødrene Bent og Ole Fosse i Bjørkedalen fikk i 1926 auksjonsskjøte på eiendommen for 7500 kroner. Bruket hadde da en skyld på 1,94 mark. I 1939 ble det skilt ut fire hyttetomter. Den gjenværende skylden var etter dette nedskrevet til 1,79 mark. Det er senere skilt ut en rekke tomter.

I 1957 makeskiftet brødrene slik at Ole Fosse ble eneeier av eiendommen på Siktesøya. Verdien ble satt til 10 000 kroner.

Ole Fosse lot i 1978 bruket under Siktesøya dele i fem like store deler. Fire deler skjøtet han over på sine barn for 36 000 kroner, mens han beholdt en del selv.

Utdrag (s. 558-559) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen