Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Sandbakken

Gårdsnummer 24, bruksnummer 3

av Per Chr. Nagell Svendsen

Sandbakken har stort sett vært drevet som en del av bruksnummer 1, Sagen. Den formelle utskillingen og skylddelingen fant ikke sted før i 1917.

Sagen og Sandbakken blir skilt fra hverandre av Basseboelva som renner ut i Mørjefjorden. Før 1800 var Sagen setermark for gården Bjørkøya og stod for en skyld på 6 skinn av denne eiendommen. Sandbakken var inntil samme tid setermark for Sandøya og stod for 6 skinn av denne eiendommen.

Ole Olsen Bassebo hadde i 1762 kjøpt Sandbakken. I testamentet av 1777 ble alle eiendelene etter Ole Olsen og hans kone, Elisabeth Henrichsdatter, som for øvrig var barnløse, testamentert til Eidanger sogns fattigkasse. Da Ole Olsen døde i 1788, ble enken, Elisabeth Henrichsdatter, sittende med boet til sin død.

Folketellingen fra 1801 viser at så vel Sandbakken som Sagen var bebodd. Husbonden på Sandbakken het Ole Sørensen.


Ole Sørensen (ca. 1755-1813) var gift med Anne Kristine Hansdatter (ca. 1772-1814).
Ole og Anne Kristine hadde disse barna:

  1. Maren, døpt 1802
  2. Lisbeth, døpt 1806
  3. Abraham, døpt 1811

Under folketellingen bodde konas mor, Anne Marie Hansdatter (født ca. 1743), på bruket. Hun var enke etter sitt første ekteskap.

Elisabeth Henrichsdatter gav etter mannens død, ved et gavebrev, Sandbakken bort til sin søsters datterdatter, Anne Kristine Hansdatter, som var gift med Ole Sørensen. Dette gavebrevet ble avvist av skifteretten i skiftet etter Elisabeth Henrichsdatter. All formue i boet, 562 riksdaler og 56 skilling, tilfalt fattigkassa for Eidanger. (Se «Festskrift for Eidanger», side 98.)

I 1813 ble gården solgt på auksjon. Auksjonsskjøtet gikk til Ole Nielsen Pytten for 599 riksdaler.

Ole Nielsen eide også Nordre Bassebo (se bruksnummer 2). Etter hans død i 1837 gikk skjøtet på Sandbakken fra arvingene til John Pedersen for 400 spesidaler.

Matrikkelen av 1838 viser at Sandbakken hadde løpenummer 59b under matrikkelnummer 24, Bassebo. Skylden ble samme år revidert fra 6 skinn til 1 skylddaler, 1 ort og 12 skilling.

John Pedersen bodde på Sagen (senere bruksnummer 1). (Slektsoversikten er tatt med under dette bruket.) De to eiendommene ble drevet sammen. I 1855 solgte John Pedersen eiendommene Sagen og Sandbakken til sin stesønn, Ole Olsen.

Ole Olsen bodde også på Sagen. (Slektsoversikten er tatt med under dette bruket.) Sandbakken ble drevet som et underbruk.


Under folketellingen i 1865 bodde Ole Andreas Andersen (født 1838) på Sandbakken sammen med sin familie. Han var sønn av Anders Andersen Auen. I 1863 giftet han seg med en søster av brukets eier, Karen Elise Hansdatter Oxum (født ca. 1838). Ekteparet hadde en sønn, Hans Olsen (født 1865), da de bodde på stedet. Ole Andreas Andersen kjøpte senere Mørjerød og flyttet dit.

Utskillingen av Sandbakken til et eget bruk fant som tidligere nevnt sted i 1917. Sandbakken fikk da bruksnummer 3 og ble skilt ut fra Sagen med en skyld på 2,50 mark.

To år senere fikk Hans Nøklegaard og Sigmund Braathen skjøte på Sandbakken fra Julius I. Oksum for 25 500 kroner. Sandbakken som også ble kalt Bakkeskogen, var stort sett en skogseiendom. De to nye eierne drev ut det meste av skogen. Sigmund Braathen solgte i 1922 sin del av eiendommen til Hans Nøklegaard for 6000 kroner. Samtidig ble bruksnummer 5, Bakkeløkka, med en skyld på 4 øre skjøtet over på Sigmund Braathen for 250 kroner.

I 1930 fikk Arnt H. Bassebo skjøte på Sandbakken for 10 000 kroner. Han satt dermed som eier av så vel Sandbakken som Sagen (bruksnummer 1). (Slektsoversikten er tatt med under Sagen.)

Arnt H. Bassebo solgte i 1938 eiendommen Sagen til Arne Nilsen Vrangsund. Han beholdt selv Sandbakken. Der bygde han ei skogshytte hvor han bodde og drev skogen fra. Senere flyttet han til Bassebo.

I 1956 overdrog Arnt H. Bassebo eiendommen til sin sønn, Ole Bassebo, for 12 000 kroner. Etter salget flyttet han til Langesund.


Ole Bassebo (født 1922) giftet seg i 1952 med Randi Stamland (født 1932).
Ole og Randi har disse barna:

  1. Ole Jonny, født 1953. Gift 1976 med Rita Krogstad (født 1954) fra Sarpsborg. Datter av Birger Jon og Grethe Marie Krogstad. Bosatt i Sarpsborg.
  2. Petter Arnt, født 1958. Gift 1982 med Sissel Raflund Kornmo (født 1962) fra Porsgrunn. Datter av Øystein Kornmo og Gerd Raflund.

I 1963 ble bruksnummer 8, Bakkeløkka, skilt ut med en skyld på 1 øre. Den gjenværende skylden på Sandbakken var etter dette 2,45 mark.

Ole Bassebo skjøtet i 1978 eiendommen Sandbakken over på sine to sønner, Ole Jonny og Petter Arnt Bassebo. Overdragelsen fant sted uten vederlag.


Ole Jonny Bassebo (født 1953) giftet seg i 1976 med Rita Krogstad (født 1954) fra Sarpsborg.
Ole Jonny og Rita har disse barna:

  1. John, født 1977
  2. Martin, født 1979

Ifølge skjøtet skal Petter Arnt Bassebo ha krav på å få framålt en boligtomt på avtalt sted. Til tomten følger rett til å føre fram vei, vann, kloakk, strøm og telefon. Når sameiet har vart i 30 år regnet fra 1. januar 1978, har Ole Jonny Bassebo eller hans livsarvinger rett til å overta hele eiendommen. Det samme skal gjelde hvis Petter Arnt Bassebo faller fra før det har gått 30 år.

Utrag (s. 454-456) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen