Forkortelser og forklaringer

al = alen
brmnr - brannmatrikkelnummer
brnr = bruksnummer
capt./kap. = kapittel
d. = død
d.e. = det er
Dipl. Norv. = Diplomatarium Norvegicum
dtr. = datter d.y. = den yngre
f. = født
ff = og følgende
gdnr = gårdsnummer
g.m. = gift med
g.1/g.2 m. = gift 1./2. gang med
h.vis = henholdsvis
kap. = kapittel
kom. lest = kommerslest
litr. = punkt
M.D./mdme = madame
m.v. = med videre
mth = med hensvn til
no = nummer
oldn = oldnorsk
pag. = pagina = side
pam = på andre måter
s. = side
sal. salig/avdød
sk. 1) skilling, 2) skinn
spd = spesiedaler
tgl.= tinglyst
tj.sk. = tjenerskap

Matrikkel av det latinske matrikula, betyr liste, register, fortegnelse.

Matrikkelskyld har sitt utspring i landskylden som var den årlige leie en leilending betalte til jordeieren. Alle selvstendige gårder var skyldsatt, enten de ble drevet av leiere eller selveiere. Fram til 1836 ble skylden oppgitt i huder og skinn, fra 1836 til 1886 i skylddaler, ort og skilling, etter 1886 i skyldmark og øre. Skyld i huder og skinn ble som regel innkrevd i form av naturalia fra gården, for eksempel i korn eller mel, i smør, fisk, huder og skinn eller i hugne bord.

I dette distriktet var normalt en okse- eller kuhud lik 12 kalveskinn, men verdien varierte sterkt fra sted til sted. I Holla ble en hud av okse, ku eller hest verdsatt til 12 kalveskinn, 8 saueskinn, 4 geiteskinn eller 2 bukkeskinn,

Mynt og mål


1 skylddaler = 1 spesiedaler = 5 ort = 120 skilling
1 mark = 100 øre
1 melle = 1/6 tønne, 1 tønne land = 3,975 dekar

Kommerslest var et mål for fartøyers lasteevne. Til 1867 lik 150 danske kubikkfot = 4,64 m³, etter 1867 lik 2 registertonn à 100 engelske kubikkfot = 2,83 m³.

Utdrag (s.175) fra:
Christian Abrahamsen: Solum - Porsgrund. Det gamle «Vessia». Porsgrunn 1991
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen