Om Ejdanger Sogn og Kirke med Annex i Selmdal

ved Bartholomeus Herman von Løvenskiold

Om Annexet Brevig er paa et andet Stæd anført og skrevet.

FøddeDødeCommunicantere
1779 Ejdanger3715500
1779 Slemdal24343 à 400
17807777 
17818798 

Ejdanger Sogn fra Haaøe til Aaklungen er over 2 Miil langt, grændser i Sønden til Havet og Næss-Herred, i Vesten til Frier og Bamble, i Nord til Porsgrund og Gierpen samt Slemdal, grændser i Østen til Laurvigs Grævskab. FraYttre Næss til Grorud halvtredie Mile lant, grændser i Norden til Ejdanger og Faris-Vandet, i Vesten til Gierpen, i Nord til Luxe-Field og Sandsvær, i Østen til begge Grævskaberne. Sognernes Haaøen til Grorud bliver saa omtrent Fem Mile, Bredden neppe nogenstæds over En Miil.

Om Ejdanger Kirkes Eide er ingen Efterretning af finde, Kirkens Gods bliver allene 1½ Hud i Aaltued Gaard og 4 Huder ellers med løs Landskyld, Præstenes Gods er 15 Huder, Bønder eyer Kirken, og Tienden er paa hver Part 30 Rd.

Den murede Begravelse kaldes den Løvenskioldske, her ere blandt de mange andre Kiøbmænds og Kongelige Betienteres Familier begravne, Hr. Conference-Raad von Løvenskiolds tvende Fruer, Tolder Frisenberg og Hustru, Controleur Rode, Kammer-Raad Kierulf og Frue, Cancelli-Raad Tyrholm og Frue med flere. Kirken ligger paa en Bake saa got om indringet av Skov.

Præste-Gaarden ligger med sine velordnede Marker ved Ejdanger-Fiorden mot sønden.

Skolehuse ere i Ejdanger Tre og i Slemdal 2 Skoelemestere.

Ejdanger har fulde Gaarde 31, halve Gaarde 23 Stykker, Øde-Gaarde 17 Stykker, Beneficerede Gaarde 10 Stykker, Husmænds-Pladser omtrent 20 Stykker.

Gaardene ligge ikke ubehagelige, Skovene er noget uthugne, Velstanden tager ellers nu til. Paa den smukke Gaard Søndre Tveten boer Sorenskriver Norss, der meget understøtter Almuens Bestræbelser baade ved gode Raad og al muelig Velvillighed. Han er en god Landmand og haver meget forbedret denne smukke Gaard.

Her ligger og et meget angenemt Lyst-Stæd Stridskleven kaldet, hvor ere de skiønneste Skov-Lunde, der paa den fornøyelige Aarets Tid fremviser mange Yndigheder, og er en smuk Eremitage Kammer-Herre Severin von Løvenskiold tilhørende.


Slemdal har fulde Gaarde 13 Stykker, halve Gaarde 12 Stykker, beneficered Gaard 1, Pladser circa 20 Stykker.

Om den saa kaldede Herre-Gaard i Ejdanger i Matriculen kaldet Bierchevold, er ej nogen efterretlig Kundskab, uden den har indbefattet Gaardene Traaholt, Slevold, Lillegaard, Lander og Kokkervold.

Nogle Tegn til Mure og Kieldere finnes at stadfæste Rygtet at Bygningen har staaet ved Herre-Gaards Stranden.

Høye findes nok af, de opkastes Aarlig, men intet vides om dem værdt at melde.

Af Præster i Kaldet findes Spor til følgende:

1) Hr. Jens Thomasen circa 1640fra 1623
2) Jan Larsen Theiste1656
3) Jens Knudsen Hals
4) Peder Juuelfra 1679til 1685
5) Halvor Nielsenfra 1685til 1712
6) Christen Findøefra 1712til 1719
7) Friedrich Meyertil 1751
8) Jørgen Herman Monradtil 1763
9) Herman Ruge1764

og de nu værende Hr. Mechlenborg Sogne-Præst og Hr. Marcus Monrad Residerende Capellan.

Her maae ej glemmmes Sohne-Præsten Eschild Yngvunarsen som efter Skiøde af 4de Paaske-Dag 1521 ved Mage-Skifte fik lagt til den paa Moen Norden for Kirken afbrændte Præstegaard den nu værende Præstegaard Adelheim kaldet.

Utdrag (s. 118-121) fra:
Bartholomeus Herman von Løvenskiold: Beskrivelse over Bradsbierg Amts og Scheens Bye med sine Forstæder. Christiania 1784.
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen