Angaaende Brevig

ved Bartholomeus Herman von Løvenskiold

Dette sted ligger en halv Miil oven for Langesund og 1½ Mil fra Toldboeden.

Paa Kirke-Øen, Sylter-Øen kaldet, ligger en smuk Kirke, hvortil er en Vinde-Broe fra Brevig, og om Kirken, som er Annex under Ejdanger, veed man dette: Den er bevilget at bygges 1670. Til denne Kirke er Tid efter foræret, af Christen Lund en forgyldt Kalk og Brikke og en Klokke til Taarnet; af Lars Nielsen en rød Fløyels Messe-Hagel; af Anders Nielsen en forgyldt Oblat-Æske, af Jacob Nielsen et rødt Fløyels Overtræk til Prædikestoelen med Guld-Fryndser, et Ditto over Døbe-Fonten, er uddrevet Sølv Døbe-Fad og Orgel-Værk med en fast Kapital hvis Renter lønner Organisten; af Madame Jørgen Chrystie et rødt Fløyels Overtræk til Prædikestoelen; af Lars Schvint et Sejerværk til Taarnet.

Sylterøen med Lunde og Heiestad Grunde udgjør Brevig, er Landfast med Ejdanger; Hr. Jørgen Chrystie er Grunde-Ejer.

Her er Post-Huset og en indrettet Boelig for den Residerende Capellan. Her boer Told-Betienten med Røyerter, endel Trælast- Korn- og Krambod-Handlere, en Giestgiver, en Lods-Oldermand, Matroser, Fiskere, Arbejdere Lodser og en Guldsmed; Her handles paa Engeland og Holland for det meste med de her hjemmehørende Skibe og ved de hertil ankomne Hollandske Smakker.

I Brevig er et Skole-Hus; Klokkeren er tillige med Organist; Her ere

 FøddeDødeCommunicanter
1779  3219400
Død over 80 aar 1

1761 afbrændte dette Stæd dog ikke Kirken, 1780 blev Brevig indskrevet i Brand-Assurance-Cassen og fik gode Brand-Anstalter efter Indretningen af den 8de Martii 1779; da der blev udvalgt en Brand-Inspecteur, en ditto Assistent, Tvende Straal-Mestere og til Sprøyternes Brug 24 Strandsiddere.

1780 blev her antaget en Vægter som Stædet Aarlig giver 30 Rdr. i Løn og Vægter-Klæder; I samme Aar blev Sejerværket opsat i Taarnet.

Kiøbmændene her eje endel Gaarde i Ejdanger Sogn, og den afdøde Niels Larsen, hvis Sønner her drive en anselig Handling, var en skiønsom Jord- og Have-Dyrker som her havde et vel anlagt Driv-Hus. Han udmærkede sig og ved at giøre den u-fremkommelige Vej imellem Porsgrund og Brevig til en god Kiøre-Vej. Her kommer Aarlig endel Hollandske smaae Skibe, Smakker kaldede, som afhente Grane-Bielker af de dermed handlende Kiøbmænd. Her bygges nu et anseeligt Skib af Hr. Jørgen Chrystie, et af Hr. Jacob Nielsen og et af Hr. Anders Erichsen; her er General-Admiral Cort Adeler fød.

Utdrag (s. 242-244) fra:
Bartholomeus Herman von Løvenskiold: Beskrivelse over Bradsbierg Amts og Scheens Bye med sine Forstæder. Christiania 1784.
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen